Dutch BodyThetan Organization Filler
Het vertrouwelijke
staf contract van Scientology

Line


Klik hier voor de scans van dit contract.Amsterdam,
22 september 2000


Het schiet maar niet op met de beloofde openheid van Scientology. Laat ik daarom maar weer 'ns een handje helpen.


Hierna staat het contract dat getekend moet worden om staflid te mogen worden van deze 'kerk'. Staflid-zijn is een grote eer.

De tekst van dit contract is nog niet eerder gepubliceerd. De ondertekenaar krijgt geen kopie, en ook aan derden wordt absoluut geen exemplaar verstrekt als daarom wordt verzocht:

"Staf contract? Nooit van gehoord. Een religieuze gelofte, die kennen we wel. Maar die is natuurlijk strikt persoonlijk, en daarom hoogst vertrouwelijk."
Ik heb de indruk dat er een (ex)staflid is die zijn/haar 'religieuze gelofte' wat minder strikt persoonlijk neemt dan de bedoeling is. :-)Stafleden werken 6 dagen per week, 14 uur per dag. De vergoeding voor deze arbeid bedraagt 300 gulden per maand. Dat wil zeggen, als je tenminste niet 'op conditie' bent gezet (straf hebt). Want dan krijg je nog minder. Of helemaal niets.

      Aan 'materiele zaken' als vakantie,- en snipperdagen, ziekteverlof, minimumloon, pensioen en andere ' wog ' regelingen doet Scientology niet. Da's allemaal niet productief. Je "spirituele ontwikkeling", daar gaat het om. ('wog' is het scientology woord voor niet-scientoloog; het wordt gebruikt op dezelfde denigrerende manier als bijvoorbeeld het woord 'nikker'.)

      In de praktijk komt deze spirituele ontwikkeling neer op het schrijven van persoonlijke verkoop-brieven aan klanten, het rondbrengen van reclame folders, het telefonisch verkopen van cursussen, het ' body routen ' ( = "lichamen vanaf de Kalverstraat in the shop krijgen"), het driemaal per dag verplicht juichen voor het portret van de heer L. Ron Hubbard® (de in 1986 overleden goeroe van Scientology), het bijhouden van je verkoop-statistieken, het halen van je 'production targets', enzovoorts, enzoverder.


In het contract, sorry, de religieuze gelofte, staat dat je je opgebouwde financiŽle schuld aan Scientology moet terugbetalen als je het contract (2,5 of 5 jaar) voortijdig verbreekt. En ook als Scientology jou niet meer als staflid ziet zitten, moet je alles terugbetalen.

Dat werkt zo:

Als staflid kun je de dure cursussen en trainingen die Scientology verkoopt "gratis" volgen. Je hebt ook recht op "gratis" 'professionele auditing'. Auditing is een peperdure en gevaarlijke kwakzalver therapie (kosten, in Nederland: 6000 Š 7000 gulden per blok van 12,5 uur). Natuurlijk doe je die trainingen en auditing - voor zover je daar tijd voor hebt - omdat dat de Ťchte stappen zijn op de "brug naar totale vrijheid"; en daar was het tenslotte allemaal om begonnen.

      Na verloop van tijd raak je hierdoor diep in de schuld bij je werkgever - sorry, bij de religieuze gemeenschap waarvan je deel uitmaakt. Maar daar heb je geen last van zolang je maar staflid blijft. Het gaat om vele 10.000-en guldens.

      Als je niet het geluk hebt iemand te kennen die in je levensonderhoud voorziet, dan gaat je spaargeld er rap doorheen. Heb je dat geluk wel dan is de kans groot dat die persoon tot 'PotentiŽle Bron van Moeilijkheden' of 'Suppressief Persoon' wordt bestempeld. Van hem of haar moet je dan 'disconnecten' - anders gaat het niet goed met je 'case'. En ook de "Kerk" mag natuurlijk niet in gevaar worden gebracht door zo'n relatie; dat staat in de 'gerechtelijke procedures van de Kerk' - daarvoor heb je getekend -.

      Als je spaargeld er doorheen is dan kun je nog zo hier en daar wat proberen te lenen; alleen brood met pindakaas eten, of bijna niet eten; bij andere scientologen gaan inwonen; je laatste bezittingen verkopen; van die dingen. Maar op een zeker moment houdt ook dat op - van 300 gulden per maand valt nou eenmaal niet rond te komen.

      Het wordt tijd voor een 'wog job'. Voor een aantal dagdelen.

      Een wog job gaat ten koste van de arbeid die je kunt verrichten voor Scientology. En da's niet produktief. Je bent dan 'down stat ' (down statistics: je verkoop-statistieken gaan omlaag). Op die manier kom je je religieuze verplichtingen niet na - waarvoor je hebt getekend -. Dus moet je toestemming vragen.

      Die toestemming krijg je, uiteindelijk, nadat je je ziel en zaligheid, met name in economische zin, hebt blootgelegd - op papier en in gesprekken. Het is een bijzondere gunst die je wordt verleend. Een gunst die ieder moment kan worden ingetrokken. Daarom is het logisch dat je maandelijks precies opgeeft wat je hebt verdiend en waaraan je je geld hebt uitgegeven. Zodat Scientology kan beoordelen of er nog wel terecht wordt afgeweken van de 'religieuze gelofte'...Het bovenstaande is, in een notendop, de carriŤre van het gemiddelde staflid van de Scientology 'kerk'. Na enige tijd kunnen deze meestal idealistische mensen geen kant meer op. Zij komen volkomen klem te zitten en voelen zich gedwongen hun tijd uit te dienen, en niets over deze situatie naar buiten te brengen - daar hebben ze voor getekend -.

      Hun 'religieuze gelofte' en de er consequent ingestampte angst niet verder de 'brug naar totale vrijheid' op te mogen indien zij zich niet houden aan de "ethische beleidslijnen en leerstellingen van de Kerk" - waarvoor zij hebben getekend - , zijn er de oorzaak van dat Scientology deze mensen op 19e eeuwse wijze kan uitbuiten.


Nederland anno 2000:

  • Wetten betreffende de Arbeid worden aan de laars gelapt;
  • De Wet Persoonsregistraties grof overtreden;
  • Een peperdure, gevaarlijke, nergens erkende, kwakzalver psycho-therapie verkocht voor grof geld;

      en de steenrijke, mensenrechten schendende, commerciŽle, multinationale onderneming Scientology (+dekmantelbedrijven) wordt geen strobreed in de weg gelegd. Omdat het om een 'religie' gaat.


Jeta EggersKlik hier voor de scans van dit contract.


{ Hoofdletters en kromzinnen zijn als in het origineel }


Logo ©

S CIENTOLOGY    K ERK
A MSTERDAMNaam : ______________________________________________
Adres: _________________________ Postcode:__________
Woonplaats: ________________ Telefoonnummer:________


Ik ga deze verbintenis voor 2 1/2 [  ] jaar of 5 [  ] jaar aan.


1. AANVRAAG VOOR TOETREDING ALS STAFLID VAN DE SCIENTOLOGY KERK.

      Door het doen van deze aanvraag en het tekenen van een religieuze gelofte, zoals hieronder uiteengezet, verklaar ik een religieuze verbintenis aan te gaan tot geestelijk bewustzijn, geestelijke vooruitgang met de Scientology Kerk Amsterdam, in overeenstemming met de regels van de Scientology Kerk Amsterdam, en doe ik afstand van elke commerciŽle en financiŽle overweging ten aanzien van het tekenen van deze religieuze gelofte.

1. Ik ben van het mannelijk [  ] vrouwelijke [  ] geslacht.

Mijn leeftijd is ____ geboren op______ te ___________

2. (Indien minderjarig) ik heb de toestemming van mijn ouders of voogd voor deze verbintenis en deelname zoals hierin uiteengezet, ondertekend door mijn ouders of voogd. Ja [  ], Nee [  ]

3. Ik ben nimmer veroordeeld wegens het begaan van welke misdaad dan ook. Als ik in het verleden wel ooit eens veroordeeld ben geweest, dan heb ik de daarbij behorende straf(fen) ondergaan en wordt nu niet meer gezocht door de politie en/of Justitie. Ja [  ], Nee [  ]

4. Ik heb nimmer een psychiatrische of daarmee gelijk te stellen behandeling ondergaan en ben nooit in een psychiatrische inrichting of een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis verpleegd. Ja [  ], Nee [  ]

5. Ik heb in het verleden nimmer een elektro-shock, insuline-shock of enige andere shock-behandeling ondergaan. Ja [  ], Nee [  ]

6. lk moedig noch het gebruik noch het verkopen van drugs aan. Ja [  ], Nee [  ]

7. Ik ben nimmer een rechtszaak begonnen tegen de Scientology Kerk of tegen enige ander Scientology organisatie, noch heb ik ooit een klacht ingediend bij een overheidsinstantie, betrekking hebbende op welke organisatie of welke functionaris van de Scientology Kerk dan ook. Ja [  ], Nee [  ]

8. Ik heb nooit, zonder machtiging een functie in de steek gelaten in om het even welke Scientology organisatie dan ook, of mijn gelofte van verbintenis aan de Sea Organisation, een religieuze Orde van de Scientology Kerk ooit onderbroken. Ja [  ], Nee [  ]

9. Ik heb in het verleden wel een functie verlaten, zoals hierboven is beschreven, maar ik ben hierop teruggekomen. Men heeft mij vergeving geschonken en mij heeft mij weer in de Scientology Kerk toegelaten nadat ik door mij aangerichte schade in verband met mijn ongemachtigd verlaten van een post, naar behoren heb hersteld. Ja [  ], Nee [  ]

10. Ik ben niet direct of indirect verbonden met inlichtingen diensten, noch door mijn verleden, noch door mijn familie relaties. Ja [  ], Nee [  ]

11. Mijn ouders of voogd zijn niet hevig antagonistisch ten opzichte van Scientology. Ja [  ], Nee [  ]

12. Ik ben hier niet om nieuws of gegevens te verzamelen voor welke andere organisatie dan ook, of om in het algemeen de Scientology Kerk te ontwrichten. Ja [  ], Nee [  ]

13. Ik heb geen persoonlijke schulden die zo groot zijn dat zij mij, in een poging om ze te voldoen, zouden dwingen mijn verbintenis met de Scientology Kerk te verbreken. Ja [  ], Nee [  ]

14. Ik ben in het verleden niet in dienst geweest van een hoge veiligheidsdienst van de regering of het leger. Ja [  ], Nee [  ]

15. Ik ben gehuwd [  ], ongehuwd [  ]


[Blad 2]

16. Mijn echtgeno(o)t(e) heeft geen bezwaar tegen het feit dat ik deze gelofte afleg en daarmee een staflid van de Scientology Kerk wordt. Ja [  ], Nee [  ]

17. Ik gebruik geen drugs. Ja [  ], Nee [  ]


      (Een uitzondering op de voorafgaande punten kan alleen maar worden gemaakt nadat de aanvrager een petitie heeft ingediend bij een "Senior officer" van de Scientology Kerk of enig ander hogere instantie, zulks te bepalen door het staflid dat de aanvraag accepteert en Hubbard Communication office(r). Deze petitie dient voorwaardelijk goedgekeurd te zijn en geaccepteerd.)

      Ik verklaar hierbij dat ik de punten 1 tot en met 17 naar mijn beste weten en naar waarheid heb ingevuld. Ik aanvaard dat een onjuiste verklaring mijnerzijds kan inhouden dat ik geen (actief) staflid kan blijven en dat dit mij zal blootstellen aan procedures volgens het recht zoals gebruikelijk binnen de church of Scientology geschriften en of gerechtelijke procedures naar gelang gepast of noodzakelijk is volgens het beleid van de Scientology Kerk of de wetten van het land.


2. REGELS EN NORMEN VAN DE SCIENTOLOGY KERK

      Ik ben me bewust dat mijn handtekening op deze verbintenis en de aanvaarding hiervan mij verplicht om de administratieve, geestelijke, morele en ethische regels, normen en praktijken van de Scientology Kerk te volgen als een lid van een religieuze gemeenschap.

      Ik kom overeen om de vertrouwelijkheid van alle communicatie te behouden (zowel schriftelijke als mondelinge), alle documenten, alle dossiers, alle adreslijsten, en alle andere materiaal (tezamen "Materialen") dat te mijner kennis of bezit zou komen gedurende mijn dienst als staflid van de Kerk of enig andere Scientology organisatie. Met andere woorden, zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kom ik overeen geen Materialen van de gebouwen waar ik werk te verwijderen, en niet de inhoud ervan te onthullen of kopieŽn te geven van Materialen die in mijn bezit komen, behalve die ik als staflid nodig heb. Na beŽindiging van mijn dienst als staflid, kom ik overeen alle Materialen die me tijdens mijn dienst gegeven zijn terug te geven, en geen enkele informatie te onthullen aan wie dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Scientology Kerk.

      Ik besef en begrijp dat noch Ron {de goeroe en oprichter van Scientology. Jeta}, noch Mary Sue Hubbard enige compensatie of vergoeding ontvangen van training of processing door de Kerk, dat noch Ron, noch Mary Sue Hubbard ambtenaren of directeuren zijn van de Kerk, en dat geen van beiden op welke wijze dan ook verantwoordelijk is voor de activiteiten van de kerk. Verder besef, begrijp en stem ik ermee in dat ik, uit erkenning voor het feit dat de Kerk mij actieve deelname toestaat, overeenkomstig deze verklaring, geen enkele actie of geen enkele eis zal laten gelden tegen een of beide van hen, hun erfgenamen opvolgers of aangestelden, gebaseerd op welke zaak dan ook die voortkomt uit of binnen de relatie met de Kerk, en ik vrijwaar L. Ron Hubbard(r) en Mary Sue Hubbard en hun erfgenamen, opvolgers of aangestelden van en tegen iedere eis of aanleiding voor procedures van welke aard dan ook, welke ik of mijn opvolgers of aangestelden ooit hebben gehad, nu hebben, of zouden kunnen verwerven in de toekomst, voortkomend uit mijn omgang met de kerk als staflid overeenkomstig deze verbintenis.


3. CONDITIES VAN HET WERKEN ALS STAFLID.

      IK BEGRIJP EN BEN HET ERMEE EENS DAT IK DOOR DEZE VERKLARING EEN VERDER VOORUITGANG TOT GEESTELIJK BEWUSTZIJN DOOR DE SCIENTOLOGY RELIGIE OM EEN BETERE WERELD TE SCHEPPEN. VERDER BEGRIJP IK DAT ALLE STAFLEDEN VAN DE KERK, INCLUSIEF IKZELF, LEDEN ZIJN VAN EEN RELIGIEUZE GEMEENSCHAP; DAT ZIJ DIENEN OVEREENKOMSTIG HUN RELIGIEUZE VERPLICHTINGEN EN NIET MET HET DOEL ENIGE COMPENSATIE TE ONTVANGEN, EN DAT ZE HIERDOOR AFZIEN VAN ALLE COMMERCIELE EN FINANCIELE MOTIVATIE. IEDER BESCHOUWT ZICHZELF EEN VRIJWILLIGER OM EEN BETERE WERELD TE SCHEPPEN, EN BEGRIJPT DAT HIJ/ZIJ GEEN WERKNEMER IS, DAT WIL ZEGGEN, GEEN AANSPRAAK KAN MAKEN OM WERELDLIJKE VOORDELEN TE ONTVANGEN, ZOALS EEN MINIMUM LOON OF OVERWERK UITKERING.

      Nochtans zal de kerk bepaalde onmisbare zaken leveren, namelijk een wekelijkse vergoeding, en voor bepaalde medewerkers onderdak en voeding tijdens de dagen dat zij activiteiten of zendingen uitvoeren voor deze laatste. De levering van deze onmisbare zaken geeft de intentie weer van de Kerk om een omgeving te scheppen die passend is voor de ontplooiing van het geestelijk en religieus bewustzijn van de medewerkers.

      Er wordt van de medewerkers van de Scientology Kerk, als leden van een religieuze gemeenschap, verwacht dat zij een hoge mate van ethisch gedrag handhaven overeenkomstig de Kerkelijke beleidslijnen en leerstellingen.

      De stafleden van de Kerk vallen onder de ethiek - beleidsbrieven van de Kerk welke zijn bedoeld om de persoon bij te staan om een ethischer, produktiever en gelukkiger mens te worden.

      Ik sluit mij aan bij de Kerk enkel om de religieuze doelstellingen en leerstellingen van de Kerk te bevorderen, en niet uit financiŽle overwegingen, of voor geestelijke begeleiding (auditing) of training.


[Blad 3]

4. HET BREKEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

      Een aktief deelgenoot van de Kerk, aangezien hij heeft afgezien van de traditionele commerciŽle en financiŽle motivaties en belangen door deze religieuze gelofte te tekenen, en zonder enige kosten dienstverleningen ontvangt, of tegen 50% van de kosten zal, indien hij/zij zijn gelofte verbreekt of door het verlaten van de staf voor het aflopen van zijn verbintenis, of door zijn goede naam als Scientology staflid geweld aan te doen zodat hij/zij wordt afgewezen overeenkomstig het beleid, onmiddellijk aan de Kerk een som betalen, gelijk aan de volle waarde van het donatie bedrag voor alle dienstverleningen, volgens de hoogte van het bedrag waarvoor zij werden ontvangen in de tijd dat die persoon staflid was, indien de persoon tot "Freeloader" wordt verklaard.

      Deze bepaling is niet bedoeld om traditionele commerciŽle overeenkomsten of belangen weer te geven, maar is bedoeld als een manifestatie van toepasselijke kerkelijke ethiek en als bepaling ter vereffening van schade. De kerk herinnert het aanvragend lid eraan dat hij/zij zal medewerken overeenkomstig zijn/haar religieuze overtuiging.


5. VERKLARING VAN TOETREDING ALS SCIENTOLOGY STAFLID.

      Met volledige kennis van de verschafte informatie en volledig bewust van de voorwaarden in de gelofte vermeld, stem ik in om medewerker te worden van de Scientology Kerk.

      Ik verbind mij ertoe om al mijn mogelijkheden in het werk te stellen voor de ontwikkeling van de Kerk en voor de uitvoering van de vrijwillige taken en plichten die nodig zijn voor de kerk, alsook die voorgeschreven zijn door de kerk.

Ik teken hierbij als volgt:

_______________Handtekening aanvrager ________Datum

_______________Handekening ouder/voogd,

_______________Handtekening getuige.


De Scientology Kerk Amsterdam vertegenwoordigd door:

_________________________ (volledige naam aanvrager)

verklaart met deze te aanvaarden:

Voor een duur van 2 1/2 [  ] jaar, 5 [  ] jaar krachtens de voorgeschreven beleidsregels van de Scientology Kerk Amsterdam.


Handtekening_________________


Line

Email: hier. .