www.b-org.demon.nlfiller
Juridische dreigbrieven
van Scientology bedrijven
LineOp 12 en 13 februari 2008 ontving ik van advocatenkantoor TRC-advocaten de onderstaande drie (x 2) juridische dreigbrieven. Dit naar aanleiding van de 4,5 jaar oude lijst Dekmantels van Scientology in Nederland.

Aangezien deze lijst al jaren niet meer wordt bijgewerkt, leek/lijkt het me niet zinvol om hierover te gaan procederen. Om die reden heb ik de vijf in de brieven genoemde bedrijven van de lijst verwijderd.

De tekst van de drie brieven is hetzelfde --op de meervoudsvorm en de aanhef na, daarom hieronder die tekst eenmaal. In de scans staan de precieze teksten en aanheffen.

De Scientology bedrijven waarvoor TRC optreedt zijn:

Silhouet Management Support Zuid B.V., 5707 BA Helmond.
Silhouet Management Consultants, Amsterdam,
Silhouet Management Support B.V., 1382 AD Weesp
Silhouet Personal Selection Services B.V., 1382 AD Weesp.
Modus Operandi Consultants, 1078 JK Amsterdam


Het is, overigens, opvallend dat deze scientologen in de gequote tekst (op de dekmantel-pagina) van L. Ron Hubbard(tm) van de scientology-sekte, een verband zien met het nazi-bewind van 1940-1945...


Jeta Eggers


Veldhoven, 13 februari 2008
Inzake : Silhouet Weesp / Eggers c.s.
Uw kenmerk : -
Ons kenmerk : FT/lh/T3753

Geachte heer Eggers,

Tot mij wenden zich Silhouet Management Consultants, Amsterdam, Silhouet Management Support B.V., 1382 AD Weesp en Silhouet Personal Selection Services B.V., eveneens 1382 AD Weesp.

Clienten doen mij mededelingen en stellen mij stukken ter hand waaruit van het navolgende blijkt.

Aangesloten (kennelijk) bij de provider XS4all Internet B.V., 1112 XH Diemen, plaatst u (en/of doet u plaatsen) onder telkens vermelding van "http://www.xs4all.nl/jeta/scn/moc/dekmantels-scn.html-48k-" mededelingen respectievelijk vermeldingen en suggesties clienten betreffende en/of over en aangaande clienten, die jegens deze onrechtmatig zijn, deels ook onnodig grievend zijn en haar schade toegebracht hebben en toebrengen.

Met name de door u op de betreffende site gebrachte aanduiding aangaande/met betrekking tot clienten, die luidt "dekmantels van scientology in Nederland" en de link die gelegd wordt tussen het bewind in 1940-1945 en clienten, zijn jegens deze onrechtmatig en brengen haar schade toe.

Ik verzoek u, sommeer u met ingebrekestelling reeds nu voor alsdan, binnen drie dagen na heden de desbetreffende tekst, respectievelijk de daarin vervatte mededelingen c.a., van de site geheel te verwijderen en voor altijd verwijderd te houden.

Bij gebreke van gevolggeving aan deze sommatie wordt u in rechte betrokken.

Deze brief wordt u heden per zowel aangetekende als gewone post toegezonden.

Hoogachtend,

[Handtekening]


mr. F.J.G. TilmanBrief-1a TRC

Brief-1b TRC


Brief-2a TRC

Brief 2b-TRC


Brief-3a TRC

Brief-3b TRC


Line


Email: hier .