Dutch BodyThetan Organization Filler
Ron's Journaal 1967

Line


EÚn van de slogans die Scientology / Dianetics gebruikt om mensen binnen te lokken is: "Denk zelf na!". Toch raar dan dat iemand, eenmaal binnen, niet mag nadenken over de zogenaamde 'Upper Levels' (prijs: minimaal 8 ton).

      Zou dit misschien komen omdat Scientology zelf ook doorheeft hoe belachelijk en kleuterachtig die 'Upper Levels' zijn? Want laten we wel wezen, iemand die te horen krijgt dat hij een 'Opererende Thetaan' kan worden door jarenlang, dagelijks, tegen zijn eigen 1000-en 'BodyThetans' te kletsen, dit met de bedoeling ze uit te drijven, loopt gegarandeerd lachend weg. Om nooit meer terug te komen.

      'BodyThetans' zijn volgens de allerhoogste Scientology 'leer' de zielen van mensen (komende van 76 planeten in onze uithoek van het universum) die 75 miljoen jaar geleden werden vermoord door de galactische warlord Xenu.

      Als je alles wilt weten over Xenu en de BodyThetans, kun je hier terecht:

www.xs4all.nl/~kspaink/fishman/ot3.html (Engels)
[local]/scn/upper-levels/ot3.html (Mirror)

en voor de nederlandse vertaling:
[local]/scn/nl/tech/ot-3-nederlands.html .


Maar goed, hoe krijgt Scientology het voor elkaar om haar klanten zover te krijgen dat ze niet over die 'Upper Levels' willen nadenken? Dit ondanks die slogan "Denk zelf na!". Het antwoord is verrassend simpel: men doet dat door er een grote angst voor in te boezemen. Het kennis nemen ervan voordat je ' Clear ' bent (kost minimaal een ton) zou tot gevolg hebben dat je dood gaat aan een longontsteking. Dit volgens de grondlegger en goeroe van Scientology L. Ron Hubbard®.


Hierna staat de nederlandse vertaling van Ron's Journal 1967. De bangmakerij begint op bladzijde 6; klik hier om er direkt heen te springen. Dit journaal is verplichte kost voor iedere scientoloog die per ongeluk toch iets over de 'Upper Levels' c.q. de 'Muur van Vuur' ('Wall of Fire') heeft vernomen. Het komt rechtstreeks uit het archief van een nederlandse ex-scientoloog. Critici die dit journaal en andere scientology rommel in-het-echt willen zien kunnen contact met me opnemen - dit om het de (falende) Internet 'handler' van de Scientology psycho-sekte in Nederland, Karel Jeelof, onmogelijk te maken te beweren dat het hier om vervalsingen gaat.

      In de tekst van het journaal wordt het woord ' wog ' gebruikt. Binnen Scientology wordt dit woord denigrerend gebruikt om niet-scientologen aan te duiden. Scientology kent veel denigrerende termen voor mensen uit de buitenwereld, zoals bijv: 'Raw Meat ', 'Suppressieven', 'Degraded Beings'. Hiermee wordt het "wij, de goeden, tegen zij, de slechten" gevoel aangewakkerd en in stand gehouden.


JetaRJ67-Voorkant


RONS JOURNAAL '67


Dit is een tape van 20 september 1967, gemaakt op een eiland in zee, en deze is gericht tot alle stafleden en studenten van Scientology-organisaties. Het lawaai dat je op de achtergrond hoort, is in feite geen ruis van de tape. Het is het huilen van de wind tegen een klif op en over de plek waar ik zit. Voor me uitgestrekt ligt de wijde blauwe zee met passerende schepen; er zijn wat schapewolkjes boven me en de heldere zon schijnt op me neer.

Ik geef jullie hier kort wat informatie, omdat jullie je wellicht hebt afgevraagd wat ik aan het doen ben. Geruchten zijn niet erg betrouwbaar, om het zachtjes uit te drukken, en in een wereld die zo vol wogs is als deze, is het niet waarschijnlijk dat ze de waarheid zelfs maar benaderen. Ik zou niet graag geheimzinnigheid willen oproepen aangaande onze activiteiten.

Jullie hebben de Sea Org, de Sea Organization, horen noemen, en jullie zullen in de loop der tijd hier vaker over horen. Dit is in feite gewoon een andere Scientology-organisatie, met het verschil dat deze uiterst geavanceerd werk en materiaal onder handen heeft. En het personeel ervan bestaat uit OTs [Opererende Thetanen]. De missie ervan is Clears veilig, snel en met zekerheid door de hogere niveaus heen te leiden, en ze heeft ook als missie Ethics in te brengen op aarde. Het zou vrijwel onmogelijk zijn Scientology technologie volledig in te brengen zonder eerst Ethics in te brengen. We hebben geleerd dat technologie niet floreert in een gebied dat in beroering is en vele suppressieve personen bevat en factoren die vijandig staan tegenover de positieve kant van het leven. Wij maken in organisaties vooruitgang in de mate waarin ze binnen de organisatie en de omgeving er dicht in de buurt goede orde scheppen. Alleen dan is de technologie doeltreffend en werkt ze. De technologie van Scientology is alleen ondoeltreffend wanneer ze niet wordt gebruikt of wanneer ze aanzienlijk wordt veranderd.

Om jullie wat achtergrondinformatie te verschaffen, een soort Rons Journaal, ik moet jullie over wat dingen vertellen die zich in de afgelopen paar jaar hebben afgespeeld en waar jullie niet bepaald goed over geinformeerd bent, daar ben ik zeker van, maar waarover jullie wat vage geruchten hebben gehoord. Op 22 januari 1963 deed de Food and Drug Administration met getrokken pistolen een inval in onze organisatie in Washington, D.C., onmiddellijk nadat we de toenmalige president Kennedy hadden aangeboden hem te helpen met zijn nationale programma's met gebruik van Scientology. Als reactie daarop heeft hij kennelijk opdracht gegeven tot een inval in onze organisatie. Ik heb toen besloten dat de organisaties zich op een bepaalde manier behoren te verdedigen en dat ik de technologie sneller vooruit moet brengen en de hele technologie binnen zeer korte tijd moet afronden. Ik heb waarschijnlijk in het zeer geringe aantal jaren sinds 1963 een hoeveelheid onderzoek gedaan dat normaal een eeuw zou duren, en ik kan jullie nu laten weten dat ik alle benodigde technologie heb ontwikkeld van wog tot OT.

De inval van de FDA is dankzij het bekwame ingrijpen van de Washington-organisatie en de verdediging die ik heb geregeld, en andere dingen, uiteindelijk op een sisser uitgelopen. Iets eerder dit jaar is er iets over vernomen, maar tot op dit moment heb ik nog niet gehoord dat enige bevindingen zijn voorgelegd, of enige andere maatregel is genomen.RONS JOURNAAL '67               - 2 -


Er zijn in de Verenigde Staten verscheidene aanvallen van de inkomstenbelastingen geweest op Washington, D.C., op mijzelf en op de zonder winstoogmerkstatus van de organisaties daar, en ik wil jullie laten weten dat dit alles nu op de lange baan is geschoven, in de motteballen is gelegd, zou je kunnen zeggen, door de overheid in afwachting van een of ander soort activitelt.

Er was eerder dit jaar en vorig jaar een aanval van de inkomstenbelastingen op mij vanuit de Verenigde Staten, en deze beide aanvallen werden door ons afgeslagen, waardoor elk gevaar min of meer van de Washington-organisatie is afgewend, omdat de overheid aanvallen op mij gebruikte als voorwendsel om beslag te leggen op de organisaties in Washington. Ze hebben hier volledig in gefaald.

Omdat ik in 1966 wist dat de wereld niet eeuwig zonder oorlog zou blijven en dat het voor ons allen wellicht zeer raadzaam zou zijn al ons materiaal op een veilige plaats opgeborgen te hebben, ben ik naar het zuiden van Afrika gegaan om iets op te bouwen waardoor dit kon worden bereikt. Wat er daar gebeurde was dat de mensen van de betrokken landen mij stromen fanmail begonnen te sturen. Ik verscheen vele malen op de TV en voor de radio en ik was enorm populair, en een kerel genaamd Smith en enkele anderen konden dit niet verdragen en weigerden mijn visum te verlengen. Dat is alles wat er is gebeurd. Er zijn verscheidene aanvallen op ons geweest van parlementen, en de staat waarin deze aanvallen verkeren, is heel interessant. Slechts een parlement, dat van Victoria in Australie, heeft ooit een maatregel van enig soort genomen, en geen van de andere parlementen waren in staat om ook maar enige maatregel uitgevoerd te krijgen, en de ene kwestie na de andere is geruisloos tot een einde gekomen.

Vanwege al deze maatregelen die in de afgelopen zeventien jaar tegen ons genomen zijn, leek het me na die kwestie in het zuiden van Afrika uiterst noodzakelijk om uit te zoeken wie op deze planeet ons aan het aanvallen was. De aanvallen vertoonden altijd hetzelfde patroon. Ze gingen altijd via dezelfde kranten, er werd altijd van hetzelfde soort parlementslid gebruik gemaakt, en het leek me wel zo goed om dit eens heel grondig te onderzoeken. De organisatie onder leiding van Mary Sue nam verscheidene professionele geheime agenten in dienst - ze had dit in feite al gedaan voordat ik uit het zuiden van Afrika was teruggekeerd - die een lange, succesvolle loopbaan achter de rug hadden, en zij onderzochten deze zaak voor ons, en uit de resultaten van hun activiteiten is ons, hoewel ze nog gaande zijn, alles duidelijk geworden wat we moesten weten over welke vijand ook die we op deze planeet hadden. Onze vijanden op deze planeet bestaan uit minder dan twaalf man. Het zijn leden van de Bank of England en andere, hogere financiele kringen. Ze bezitten een dagbladsyndicaat en oefenen hier controle op uit, en, vreemd genoeg, maken ze tevens als directeur deel uit van alle groepen op de wereld voor mentale gezondheid, die zich plotseling overal hebben gevormd. Nu vormen deze kerels een heel interessant stel. Ze hebben een enorm corrupte achtergrond, onwettige kinderen, politiek geknoei, het is een zeer onguur stel.RONS JOURNAAL '67               - 3 -


En ze hebben kennelijk vrij lang geleden een bepaalde gedragslijn uitgestippeld. Omdat ze de meeste goudvoorraden van de planeet in handen hebben, zijn ze met een programma begonnen met als doel iedere regering failliet te maken en onder controle te krijgen, zodat geen enkele regering op politiek terrein iets zou kunnen ondernemen zonder hun toestemming. De rest van het programma dat ze kennelijk hadden opgesteld, bestond uit het gebruik van mentale gezondheid - dat wil zeggen, psychiatrische elektroshocks en prefrontale leukotomie - om alle eventuele politiek andersdenkenden van hun pad te verwijderen. Zij waren degenen die achter het Siberie-wetsvoorstel zaten, dat bijna door het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten was aangenomen en, als ik het me goed herinner, door de Senaat is aangenomen; volgens dit wetsvoorstel zou iedere gouverneur in welke staat ook van de Verenigde Staten de macht hebben om wie dan ook van de straat op te pakken en naar Alaska te sturen. Wij zorgden dat dit Siberie-voorstel er niet doorkwam en verijdelden vele andere maatregelen van die aard, die zogenaamd ten behoeve van de mentale gezondheid waren, maar we wisten nooit werkelijk van wie deze dingen kwamen. Hoe dan ook, deze kerels hebben door verscheidene oneerlijke praktijken bereikt dat bijna iedere regering op de wereld hen aanzienlijke sommen geld verschuldigd zijn, en ze hebben natuurlijk de inkomstenbelastingen in handen en de overheidsfinancien. Wilson bijvoorbeeld, de huidige premier van Engeland, is geheel door deze kerels ingepalmd en praat in feite over niets anders. Ze hebben deze groepen van Geestelijke Gezondheid georganiseerd die overal tegelijk op de wereld als paddestoelen uit de grond zijn verrezen, en alles wat het woord "mental health" of "mental hygiene" (geestelijke gezondheid) als deel van zijn titel heeft, of andere dingen van die aard - en dergelijke namen - maakt deel uit van de organisatie die van deze mannen (in feite minder dan twaalf) stamt.

Wel, dit is heel interessant, omdat we in alle onschuld voorwaarts zijn gekomen in 1950 en frontaal op dit reusachtige komplot zijn gestoten. Als er een geneesmethode zou bestaan voor krankzinnigheid, zouden mensen zeggen: "Oh, je kunt hem maar beter naar een auditor sturen" en ze zouden beginnen te vragen of iemand elektroshocks waren gegeven of met prefrontale leukotomie was behandeld, omdat die mensen alleen door middel van elektroshocks en prefrontale leukotomie hun politieke vijanden of opponenten doeltreffend konden uitschakelen.

Wel, deze kerels zijn natuurlijk bepaald suppressief, en ze verkeren in feite in een behoorlijk ellendige staat. Ze bestrijden de Marsmannetjes en iedereen is hun vijand. Hen wordt erg slechte service gegeven. Elk van hun mensen kan met zo'n honderd pond omgekocht worden. Deze kerels zijn natuurlijk, zoals elke suppressieve persoon, in feite niet in staat om een actiecyclus af te maken, en ze kiezen altijd het verkeerde doelwit uit, wanneer ze zich maar met iets bezighouden. Bijna wat elk aspect van hun missie betreft hebben ze gefaald, behalve wat betreft het failliet maken van elke regering, zodat al deze regeringen hen geweldige bedragen verschuldigd zijn.RONS JOURNAAL '67               - 4 -


Deze kerels hebben dagbladsyndicaten in handen via een van hen, Sir (eh, ik weet niet of het Sir is), maar hij heet Cecil King, en deze dagbladsyndicaten strekken zich uit tot het zuiden van Afrika, tot Australie, ze strekken zich natuurlijk uit tot alle delen van de wereld, en dit dagbladsyndicaat was wat gebruikt werd om te proberen ons een slechte naam te bezorgen. Het was heel interssant dat het enige wat ze ooit hebben geprobeerd, eenvoudig was ons in diskrediet te brengen. Dat is wat men van hen zou kunnen verwachten, dat ze eenvoudig ons in diskrediet brengen en de bruikbaarheid in diskrediet brengen. Er bestaat bij hen niet de geringste twijfel over dat onze technologie werkt, omdat zij vele andere activiteiten van die aard ongemoeid hebben gelaten. Alleen de uiterst bruikbare technologie van Scientology heeft hun toorn gewekt. Ze hebben nogal interessante dossiers verzameld over ons, onze mensen en onze organisaties, en hun orders betreffende wat eraan gedaan moet worden, maken deel uit van hun dossiers, en dit vormt allemaal interessant leesmateriaal. We hebben natuurlijk van de hele inhoud van hun dossiers copieen.

Het was voor hen natuurlijk erg ongelukkig om in de clinch te raken met iemand die getraind is op het gebied van spionage door de geallieerde overheden - ikzelf namelijk. En ze werden onvoldoende beschermd door hun eigen mensen en deze waren hen niet voldoende trouw om te voorkomen dat geheime agenten die we op hen hadden afgestuurd, op een afstand werden gehouden. Dat lijkt allemaal erg op een avonturenroman, en op het moment is dit min of meer achter de rug. We hebben echter zelf dossiers over hen samengesteld - en ze vormen werkelijk een corrupt stel. Ik denk dat we waarschijnlijk over voldoende materiaal beschikken om hen volledig in diskrediet te brengen, als we ooit zouden publiceren wat we weten. Maar onze positie tegenover deze twaals kerels, ik denk dat er in feite niet meer dan tien zijn, als je een paar van hun voornaamste trawanten meetelt zijn het er twaalf - ik denk dat ze waarschijnlijk nooit met wat dan ook succes zullen hebben. Dat is zelden het geval met suppressieve personen. Geleidelijk toenemende inflatie brengt hen in een situatie waarin hun eigen rijkdommen waarschijnlijk zullen slinken in de ramp die ze zelf teweegbrengen. Door geleidelijk toenemende inflatie van geld zal het geld van hen natuurlijk ook waardeloos worden.

Deze mensen vormen op het moment niet ons voornaamste doelwit. We wijden ons zelfs niet vagelijk aan hun ondergang, anders zouden we reeds lang geleden gebruik hebben gemaakt van de informatie die we over hen bezitten. Als je met een brandweerwagen op weg zou zijn naar een felle brand en wat straathonden te voorschijn zouden springen om blaffend rond je wielen te springen, denk ik niet dat je zou stoppen en met die straathonden zou gaan vechten, tenzij je natuurlijk volkomen gek zou zijn. En dat is de positie waarin we verkeren. Er woedt een brand en we zijn op weg om die te blussen, en dit is de koers die we volgen, en dit andere is enkel iets op de achtergrond, dat ons heeft belemmerd en het werk relatief zwaar heeft gemaakt. Het is nogal moeilijk om te rijden met een tiental straathonden die voor je wielen komen en rond de brandweerwagen springen.RONS JOURNAAL '67               - 5 -


Maar je ziet onmiddellijk dat de wereld niet vol mensen is die tegen ons zijn. In feite gingen ze veel te ver, en het publiek is nu begonnen onze zijde te kiezen. Ze zeiden te veel dat onwaar was. De man die in dienst was genomen door Sir William Kerr - een van deze kerels - om Scientology via de pers om zeep te helpen, werd redacteur gemaakt van de London Daily Mail. Hij schreef in zijn eigen rubriek enorm veel kwaadaardige dingen over Scientology, en uiteindelijk had de krant 80.000 abonnees verloren, en hij werd ontslagen. Verder was dit de enige Londense krant die een dergelijke campagne tegen Scientology voerde. Onlangs werd in een tijdschrift de interessantste brief gepubliceerd die ik sinds lang heb gelezen. Ze wilden weten wanneer ze met mij een vraaggesprek konden houden, omdat ze een verhaal nodig hadden over iemand die onze tijden verandering bracht, en die dit en dat was - alles heel lovend. Nogal verbazingwekkend!

De staat waarin de FDA verkeert is nogal opmerkelijk, omdat ze in hun perscommuniques hebben gezegd dat ze erg voorzichtig met me moesten zijn, omdat het gewoon niet te voorspellen was waar ik kon opduiken, en bladzijden lang hadden ze het erover hoe ongrijpbaar Scientologen waren - en uit de hele toon ervan bleek dat ze bang voor ons waren. En dit is heel interessant omdat wij toevallig niet achter hen aan zitten. Maar nu heeft de aanval het karakter gekregen dat wij achter hen aan zitten, zij niet meer achter ons aan. Als ze wisten hoe de situatie werkelijk was, dan zouden ze weten dat niets ons minder zou interesseren.

Het programma dat ik heb opgesteld en waaraan ik begonnen ben in januari 1963 is een volledig succes geworden. Op het moment is het overal op de wereld, afgezien van wat kreten hier en daar, rustiger dan ooit. We slaan ons er behoorlijk goed doorheen. Door de grote waakzaamheid van de organisaties en hun stafleden en door de diensten verleend door geheime agenten, en door mijn eigen strategie wat dit betreft, en het uiterst goede werk dat verricht wordt door Mary Sue, en in het algemeen door de gecoordineerde acties van ons, en het feit dat we ons niet laten afleiden van onze voornaamste doeleinden, is het allemaal uitgemond in een groot succes voor ons. En ondanks al deze dingen die ik moest doen, ben ik in staat geweest het onderzoek te verrichten en volledig af te ronden van Clear tot en met OT.

Wel, zoals jullie wellicht hebt vermoed, leid ik niet per se een rustig bestaan. Voor mij was geen ivoren toren of zelfs maar een bureau weggelegd. En de avonturen die ik de afgelopen paar maanden heb beleefd, zijn nogal interessant geweest, om het zachtjes uit te drukken. Zolang we moeilijk te vinden zijn oftewel de tactiek van Fabius Cunctator volgen, worden we sterker. Dus ik heb onderzocht hoe dit er statistisch uitziet en we zijn zo talrijk geworden dat niemand precies zou kunnen aanduiden wat we aan het doen zijn. Daarom heb ik een grote veiligheid gehandhaafd ten aanzien van de activiteiten waar we mee bezig zijn, en zal ik daarmee doorgaan. Maar daarom zijn ze natuurlijk nog geen geheim voor Scientologen.RONS JOURNAAL '67               - 6 -


Het is mijn lot geweest technologie te introduceren die in strijd was met de bijzonder goed uitgewerkte plannen van een stel ratten, en onder de gevolgen daarvan te lijden gedurende de vele jaren daarna, en er begint onder het publiek weer een gunstige mening over mij te ontstaan. Volgens de pers werd er verondersteld dat ik een complete duivel of satan was, en nu schijnt het dat ik een man ben die in onze tijden verandering brengt en dergelijke. Wel, eerlijk gezegd geef ik er niets om wat het publiek van mij denkt. Ik ben er alleen in geinteresseerd het werk gedaan te krijgen. En zoals ik zei, ik beleef op dit terrein heel wat avonturen.

In december 1966 concludeerde ik dat ik met onze technologie zover was gegaan als ik kon gaan zonder een grote nieuwe stap te zetten, en ik gebruikte een zeer oud principe van Scientology, dat eruit bestaat een gekwetste arm of gekwetst been in contact te brengen met precies dezelfde plaats waar de kwetsuur is opgelopen. Als je je hoofd zou stoten tegen een bepaalde deur en wat later zou teruggaan en je hoofd met die deur in contact zou brengen, zou je natuurlijk gedurende een kort moment voor 100 % de somatic van de stoot voelen. Het moet precies dat punt zijn om precies dat verschijnsel op te roepen. En ik besloot daarom dat ik maar beter op pad kon gaan en met enkele exacte punten contact kon maken, niet zozeer voor mij persoonlijk, maar daar waar in vroeger tijden dingen waren gebeurd die in feite het begin vormden van het verval of die het verval betekenden van deze beschaving zoals die toen bestond. Zonder iemand hierover iets te vertellen of iemand te vertellen wat ik van plan was, ging ik op pad, zette ik mijn leven op 't spel, zou je kunnen zeggen, en speelde het klaar. Het mysterie van dit universum en van dit bepaalde deel van het universum is, wat de track ervan betreft, volledig geoccludeerd. Niemand is ooit in staat geweest wat dat betreft enige doorbraak tot stand te brengen en succes te bereiken en te weten wat er is gebeurd. In feite is het zo geoccludeerd dat als iemand heeft geprobeerd daartoe door te dringen - en ik ben er zeker van dat velen dat hebben geprobeerd - is hij gestorven. Het materiaal in verband met deze sector is zo kwaadaardig dat het zorgvuldig is opgezet zodat het ieder doodt die de exacte waarheid ervan te weten komt. Dus in januari en februari van dit jaar werd ik ernstig ziek, ik verloor bijna dit lichaam, en op de een of andere manier had ik succes, verwierf ik het materiaal, en was ik in staat het te overleven. Ik ben er heel zeker van dat ik de eerste was die ooit een poging heeft overleefd om dat materiaal te pakken te krijgen. Dit materiaal waarover ik praat, behoort natuurlijk tot een zeer hoog niveau en je zult het me niet kwalijk nemen dat ik je er geen uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van geef, want het is heel waarschijnlijk dat jij er ook ziek van zou worden. Nu bestond mijn taak eruit, gedurende de rest van het jaar tot nu toe - dat wil zeggen, in de daaropvolgende zes maanden - om een manier te vinden om mensen hier veilig doorheen te leiden. Het was niet voldoende dat ikzelf hierdoorheen was gegaan, andere mensen zouden dat ook moeten doen, als ze de staat van Clear hebben bereikt en vanaf dat punt verder omhoog proberen te komen.RONS JOURNAAL '67               - 7 -


En ongeveer vijf a zes weken geleden was ik tensiotte in staat een doorbraak te maken waardoor mensen veilig door deze zone werden geleid. Het is nu relatief gemakkelijk te doen, gesteld dat men een uiterst goedgetrainde auditor is, en men kan nu zodanig door de Zone van Vuur lopen dat men er aan de andere kant ongedeerd weer uit komt, gesteld dat men de exacte technologie toepast. Niemand die zich op lagere niveaus bevindt, loopt het gevaar hiermee in contact te komen, omdat het de vorming betreft van de samenleving zelf waarin we leven. Iemand is Clear op de Eerste Dynamic. Het is nodig om OT te worden om gecleared te worden op alle dynamics, inclusief die van de samenleving en die van het stoffelijk universum.

Dus ik heb ook deze doorbraak gemaakt. En ik wil jullie wel vertellen dat het een hele inspanning was. In alle achttien jaar is dit de zwaarste geweest die lk onder ogen heb gezien. En ik heb het onder ogen gezien zodat het voor jullie niet moeilijk zou zijn om onder ogen te zien, zodra jullie eraan toe zouden zijn.

Ik vormde de Sea Organization bestaande uit OTs, om een plaats te hebben waarheen een Scientoloog zou kunnen komen, die dan veilig door deze laatste muur van vuur zou kunnen lopen. Omdat de weg naar OT te maken heeft met confronteren en met het confronteren van het leven en van zowel het kwade als het goede daarvan, worden de mensen van de Sea Organization ook zeer ervaren in het omgaan met en confronteren van MEST [Matter, Energy, Space, Time]. Dit maakt echter geen deel uit van het programma voor mensen die we door deze laatste barricade heenleiden.

Tegenwerpingen tegen het leren van de uiteindelijke waarheid van dit universum en wat ermee gebeurd is en waarom, liggen zo diep verankerd in mensen dat het voor elk uiterst gevorderd niveau nodig is wat uit de buurt te liggen van de gewone wereld en niet te midden van de alledaagse bedrijvigheid. Daarom richt de Sea Organization eenvoudig bases op die wat verwijderd liggen van de plaatsen waar de mensen zich gewoonlijk ophouden, en in deze bases zullen we in staat zijn mensen erdoorheen te helpen en ook in staat zijn situaties op te lossen met betrekking tot Scientology, om Scientology te helpen Ethics in te brengen op deze planeet.

Het is niet helemaal relevant, maar misschien is het interessant dat alles wat ik de laatste tijd heb gedaan een nogal zware belasting heeft gevormd voor dit arme lichaam. Ik heb de rug ervan gebroken, ik heb een knie ervan gebroken, en nu heb ik een gebroken arm vanwege de grote inspanning die deze bepaalde avonturen vergen. Men vraagt zich dan af, wel, als hij in zo'n goede vorm is, hoe komt het dan dat hij zijn lichaam zo beschadigt? Wel, dat is de moeilijkheid. Het kost me enorm veel moeite tot het lage energieniveau van een lichaam af te dalen, en als er iets in de nabijheid ervan gebeurt, beweeg ik het plotseling of stuur ik het plotseling een bepaalde kant op, en het is heel erg moeilijk om het maar enigszins in goede conditie te houden; ik houd het in leven omdat het een symbool is, en omdat het nog steeds nodig is, en omdat het nogal onthutsend zou zijn, tenminste voor de wogs op de wereld, als een symbool in de vorm van dit lichaam zou verdwijnen.RONS JOURNAAL '67               - 8 -


Maar het is beslist een beproeving voor dit lichaam en het is beslist een beproeving voor mij.

Bij het uitzoeken en vormen van bases heb ik heel wat zeemijlen afgelegd, en omdat de beschikbare schepen nag niet gereed waren, heb ik een klein jacht gebruikt, de Enchanter, en hoewel het een stalen schip is en zeer sterk is, ging het niettemin door zeeen die veel te zwaar waren gezien de klasse ervan en wat het aankon, en omdat het is opgebouwd uit wog-machines en met wog-technologieen is gebouwd, is er heel wat genialiteit voor nodig geweest om dit schip in bedrijf te houden. Misschien kun je begrijpen hoe erg dit was, ik heb in de laatste paar maanden tijdens dit zoeken en organiseren verscheidene bemanningen van OTs hiermee tot uitputting gebracht. Het is niet werkelijk dat ze hierdoor tot uitputting zijn gebracht, het is gewoon dat op dit schip de ene bemanning nogal snel de andere heeft opgevolgd, en vervolgens zijn deze mensen weer op ander werk en andere activiteiten overgegaan om ervan bij te komen. Omdat het slechts sinds een zeer klein aantal weken is dat ik een geschikte weg erdoorheen heb gevonden, zijn deze mensen nog niet door de muur van vuur heengegaan, wat eigenlijk Section III OT (OT-niveau III) heet, en ze hebben het er dus ook moeilijk mee, en we zijn er juist nu mee begonnen al het personeel van de Sea Organization, alle mensen die daarvoor de kwalificaties bezitten, door OT-niveau III te leiden; daarna zullen er niet zoveel bemanningen meer uitgeput raken.

Maar deze mensen zijn geweldig, ze zijn geweldig. Je zou ze moeten zien. Ze zouden in elke organisatie op de wereld natuurlijk een enorm goede naam hebben. Als een van deze mensen zou binnenlopen, zou je ongetwijfeld de persoon bij zijn naam kennen. En ze genieten een aanzienlijke reputatie. En ze zouden hun werk zeer goed doen; misschien zou men kunnen zeggen dat ze in hun organisaties en zones nodig zijn en daar enorm veel goed werk zouden verrichten. Maar ik heb reeds een experiment uitgevoerd. Ik ben zelf naar het zuiden van Afrika gegaan om te zien of een OT helemaal alleen, zonder enige hulp, goed zou functioneren tegenover de omgeving om hem heen. En ik ontdekte dat hij niet al te veel goeds tot stand zou brengen, maar dat een groep van OTs volledig onstuitbaar zou zijn, en nodig is om dit soort operatie uit te voeren. Dus OTs functioneren het beste onder OTs.

De missie van organisaties is het eerste deel van de Brug te vormen van de wog-wereld omhoog naar het niveau van Clear. De afstand van Clear tot OT is net zo groot als van wog tot Clear. Organisaties doen hun werk wat dit betreft uitstekend. Het enige waarin ze beter zouden kunnen worden is het nog krachtiger handhaven van Ethics en het zorgen dat de Tech nauwkeuriger wordt toegepast, en het nauwkeuriger zijn bij hun examinering, omdat eindeloos veel moeilijkheden voortkomen uit verkeerde attestaties, en het sneller expanderen en doordringen tot het publiek. Dit is wat organisaties behoren te doen. De individuele auditor en Scientoloog voert zijn missie bijzonder goed uit en doet het fantastisch. Ik zou dit gewoon niet voldoende kunnen prijzen.RONS JOURNAAL '67               - 9 -


Bij de lagere graden heeft men voornamelijk met zichzelf en zijn eigen case en directe familieleden te maken, maar naarmate men verder komt, gaat men zich steeds meer met de omgeving en met de wereld waarin men leeft bezighouden, en men komt daarbij tot het besef dat de zaken er niet zo best voor hebben gestaan. En het is bijzonder waar dat er op deze planeet en op de andere 75 planeten die deze federatie vormen, 75 miljoen jaar geleden een grote ramp heeft plaatsgevonden. Sindsdien is deze planeet een woestenij geweest on het is het lot geweest van slechts een klein aantal om te proberen de technologie ervan tot een niveau omhoog te voeren waarop iemand het zou kunnen wagen voorwaarts te gaan, tot de ramp door te dringen en hier een einde aan te maken. We zijn een goed eind op weg om dit tot stand te brengen. Naarmate iemands vermogen om te confronteren toeneemt, neemt zijn verantwoordelijkheidsgevoel toe. Een OT kan geen OT zijn in een wereld die krankzinnig is of een universum dat gek is. Hoewel het werk van bijna onvoorstelbare omvang is, is het niettemin waar dat we hierbij duidelijke en goede vorderingen maken, en we zullen slagen. We hebben niet langer te maken met de levensduur van een mens, welke 70 jaar is, we hebben met een tijdsduur van eeuwen te maken, en we hebben voldoende tijd op de hogere niveaus om succes te hebben, gesteld dat we op de lagere niveaus en binnen het kader van de samenleving zelf snel genoeg werken om te voorkomen dat deze zichzelf vernietigt voordat we onze doeleinden hebben bereikt. Het gaat misschien wat boven je bevattingsvermogen uit om te zeggen dat we van plan zijn om deze sector te redden. Niemand is hier 75 miljoen jaar lang toe in staat geweest. Wij zijn de eersten. In die periode heeft er voor de bevolkingen ervan alleen maar lijden en ellende bestaan.

Het leven is niet per se een ellendige puinhoop. En de bevolking van een planeet bestaat niet per se uit gekken. Het is heel gemakkelijk om de situatie in het algemeen te herstellen. Er bestaan vele, vele mensen in deze samenieving, die maar al te blij zijn dat we hier zijn, en die maar al to blij zijn om te helpen, en die zich heel graag zullen inzetten. Dat de ziekte waaraan ze lijden in feite bedoeld is om een beweging zoals de onze tegen te houden of te belemmeren, is voor ons geen belangrijk punt. We hebben reeds die dingen onder controle gekregen die nodig zijn om de uiteindelijke overwinning te behalen.

Wel, ik hoop dat dit praatje dat ik voor jullie heb gehouden, enigszins informatief is geweest, en dat het jullie zal helpen te begrijpen wat er aan de gang is. De situatie is heel goed onder controle. Wat we aan het doen zijn, is in de meeste opzichten uiterst conservatief en zeer noodzakelijk, en hoewel men wellicht geen deel uitmaakt van het hoogste niveau, de vergevorderde bases en afdelingen van Scientology, is het in feite bijzonder prijzenswaardig om deel uit te maken van de organisaties ervan, op welk niveau die ook liggen. Iedere man, iedere vrouw, is nuttig.RONS JOURNAAL '67               - 10 -


Zonder jullie steun zouden we niets kunnen doen, en we zijn dus erg blij om jullie steun. Elk suppressief element is vastbesloten om ons zeer sterk onder druk te zetten, en wanneer wordt toegelaten dat zoln element binnen de organisatie komt en een einde maakt aan onze plannen en activiteiten, aan onze doeleinden en zelfs onze vorderingen, dan zullen we in die mate verliezen. Daarom moeten we Ethics binnen onze organisaties zeer strikt handhaven, en die mensen die geringechattende opmerkingen maken over wat er gaande is, proberen gewoon op hun manier de vooruitgang tegen te houden. Het enige waar ze in zullen slagen is dat ze zichzelf zullen tegenhouden.

Omdat jullie enige tijd niet rechtstreeks iets over mij hebben gehoord, of rechtstreeks van mij iets hebben gehoord, leek het me wel zo goed een praatje voor jullie te houden en jullie te vertellen waar het allemaal om gaat, en jullie te vertellen hoe de dingen er nu voorstaan. En ik kan jullie verzekeren dat ieder die te maken heeft gehad met de grote ramp die zich tijden terug heeft afgespeeld, ongeveer net zolang dood is geweest. Ze brachten de ramp teweeg en kwamen binnen zes jaar om. We hebben geen vijanden behalve mensen die suppressieve personen dramatiseren en die zelf het slachtoffer zijn van iets dat hier is gebeurd.

Van nu af zal de wereld veranderen, maar als deze ook maar enigszins verandert en als deze zich herstelt, zal het zijn vanwege de Scientologen, het zal zijn dank zij de auditor en zijn technische vaardigheid, het zal zijn dank zij de organisaties, en de stafleden van de organisaties en hun toewijding. In het hele universum bestaat er geen andere hoop voor de mens dan wij. Dit is een reusachtige verantwoordelijkheid. Ik heb deze verantwoordelijkheid te lang alleen gedragen. Jullie delen die nu met mij.

Dit is echter het spel waarin iedereen wint, weike ethicsmaatregelen er ook worden genomen, welke activiteiten zich ook afspelen; uiteindelijk zal iedereen winnen.

Ik ben jullie er erg dankbaar voor dat jullie bestaan. Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb jullie steun nodig, en wat jullie ook in Scientology doen, binnen of buiten de organisaties, jullie helpen mij en jullie helpen ons, en jullie maken ook vooruitgang in de richting van de oplossing van aberratie, oorlog en ontzetting in dit universum.

Een essentieel verschil tussen ons en diegenen die dergelijke inspanningen belachelijk maken, is dat wij weten waarheen we op weg zijn, wij weten waar me mee bezig zijn, en wij maken vorderingen op een zeer positieve, prijzenswaardige en fatsoenlijke manier.

Wij doen ons werk. Dat kan niet worden gezegd van anderen.RONS JOURNAAL '67               - 11 -


Ik ben erg blij dat ik deze gelegenheid heb gehad om dit praatje voor jullie te houden, en ik hoop dat de gegevens die ik jullie heb verschaft, enigszins behulpzaam zullen zijn om te verduidelijken wat er gaande is en om eventuele twijfels en gevoelens van verwondering uit de weg te ruimen, en wat nog belangrijker is, ik hoop dat deze gegevens van nut zijn om tot bundeling van krachten te komen, zodat we vooruitgang boeken en hier een betere wereld en een beter universum van maken.

Ik dank jullie enorm voor jullie aanwezigheid. Ik waardeer wat jullie doen. Ik heb jullie hulp nodig en ik ben jullie erg dankbaar voor wat jullie hebben gedaan.

Ik groet jullie nu. Tot ziens aan de andere kant van de Brug.

L. RON HUBBARD
GRONDLEGGER

Trans OJC:acvtr


Line

Previous
Start

Email: here