Dutch BodyThetan Organization Filler
Scientology's manipulatie-schaal
voor leden

Line


Scientology (& Dianetics) heeft haar eigen rechtsstelsel genaamd 'Scientology Ethics' of 'Standaard-Ethics'. In het boek 'Inleiding tot de Ethiek van Scientology' wordt uitgelegd hoe dit stelsel in elkaar zit. Voor toegewijde scientologen is Standaard Ethics superieur aan de wetgeving van het land waarin zij leven.


Hieronder staat de tekst van de bladzijden 155 t/m 159 uit het 338 pagina's tellende Scientology boek 'Inleiding tot de Ethiek van Scientology'. Het betreft hier een publicatie van NEW ERA® Publications International ApS, Kopenhagen, ISBN 87-7336-589-0. Copyright © 1989, L. Ron Hubbard Library.

      De bedoelingen van het hier publiceren van deze tekst zijn: aan te tonen dat Scientology inderdaad een eigen rechtsstelsel heeft; dat men eigen strafmaatregelen kent; en dat de strafmethodiek direct gericht is op het bedreigen van wellicht het kwetsbaarste element in de psyche van idealistisch mensen ("Verder bedreigen wij zijn eeuwige bestaan, ..."). Het is onder meer hierom dat het citaatrecht van toepassing kan worden geacht.

Jeta
GRADIËNTEN
VAN ETHICS- EN
JURIDISCHE ACTIES

Lichte aanpak

      Scientology Ethics heeft zo'n krachtige uitwerking, zoals is vastgesteld door waarneming wanneer het werd gebruikt, dat men met weinig ervan zeer veel kan bereiken.

      Probeer eerst de lichtste vorm te gebruiken.

      Uit feitelijke waarneming blijkt dat het de student erg aangrijpt als het wordt gebruikt.

      Onze lijnen zijn te krachtig en direct en wat we voor iemands toekomst betekenen wordt, ook al is hij of zij aan het natteren(1), diep in zijn binnenste zo goed begrepen dat ethics-actie een veel grotere bedreiging vormt dan gewone wog(2)-wetgeving.

      Een wezen dat schuldig is, is ervan overtuigd dat hij zondigt tegen de toekomst van iedereen, welke verschijnselen of welk gedrag hij ook aan de oppervlakte toont. Verder bedreigen wij zijn eeuwige bestaan, terwijl de wog-wetgeving in het ergste geval hem of haar alleen wat pijn kan bezorgen en van een lichaam kan ontdoen door executie of hem zijn vrijheid kan ontnemen gedurende één leven. Hij weet dat diep in zijn binnenste, ook al schreeuwt hij tegen ons.

      Ik kreeg hier voor het eerst een voorbeeld van te zien in de vorm van een zeer gevaarlijke psychoot die grotendeels verantwoordelijk was voor enorm veel opschudding in het openbaar in 1950. Deze persoon hield op en stortte in elkaar op het moment dat een niet-Dianetische vriendin haar de suggestie gaf dat ze de hele mensheid bedreigde. Ze zag plotseling de waarheid ervan in en hield onmiddellijk op met al haar aanvallen en uitspraken.

      Zelfs degene die op de knop zou kunnen drukken die een atoomoorlog op gang brengt, weet in feite dat het slechts één leven per persoon is dat hij wegvaagt, slechts één fase in het bestaan op aarde, die hij of zij vernietigt. Dat wij hier bestaan, zou hem werkelijk kunnen weerhouden. Enkel de vernietiging van een planeet weerhoudt hem er wellicht niet van, omdat het slechts tijdelijk is.

      Door onze strafmaatregelen kan iemand heel goed krankzinnig worden vanwege datgene wat hij of zij aanvalt.

      Daarom kunnen we maar al te gemakkelijk iemand een schuldig gevoel geven, enkel door een insinuatie.

      Ik heb juist gezien dat een student, die eenvoudig een vraag werd gesteld door Ethics, onmiddellijk zich gewonnen gaf en om zijn Committee of Evidence(3) en expulsie(4) vroeg. Hij had niet meer gedaan dan dat hij slechte auditing had gegeven. Niemand had het over een Committee of Evidence of expulsie en hij toonde helemaal geen uitdagende houding. Hij stortte gewoon onmiddellijk in.

      Door expulsie uit Scientology bedreig je iemand met eeuwige vergetelheid. Besef daarom dat een ethics-actie niet enorm zwaar hoeft te zijn om de meest verbluffende resultaten voort te brengen.

      Diep in hun binnenste weten ze dit, ook al gaan ze tegen ons tekeer.

      Eén suppressieve persoon die een vrij omvangrijke zware misdaad(5) had gepleegd, werd totaal krankzinnig nadat hij bij Scientology was weggegaan en daarna had beseft wat hij had gedaan.

      Maak daarom licht gebruik van ethics. Het werkt als de bliksem.Niveaus van ethics-acties

  Ethics-acties zijn in graad van ernst als volgt:

 1. Iets niet-optimaals opmerken zonder het te vermelden; men inspecteert het alleen stilzwijgend.

 2. Iets niet-optimaals opmerken en er tegen de persoon een opmerking over maken.

 3. Personeel van Ethics vraagt om inlichtingen.

 4. Er wordt om inlichtingen gevraagd en gesuggereerd dat de situatie tot strafmaatregelen kan leiden.

 5. Tegen iemand neerbuigend over een ander praten.

 6. Neerbuigend tegen de persoon praten.

 7. Een persoonlijk onderzoek door Ethics.

 8. Rapportering over de conditie van een post aan Ethics.

 9. Rapportering over een persoon aan Ethics.

 10. Iemand onderzoeken door anderen vragen over hem te [laten] stellen.

 11. Anderen om bewijsmateriaal over iemand vragen.

 12. Een vragenlijst over iemand publiceren, die wijst op nalatigheden of gevallen waarin Ethics-overtredingen zijn begaan.

 13. Een lagere conditie toewijzen door beperkte publicatie.

 14. Een lagere conditie toewijzen door algemene publicatie.

 15. Iemand grondig onderzoeken in zijn of haar eigen omgeving.

 16. Ondervraging waarbij gezegd wordt dat deze tot een Court of Ethics(6) leidt.

 17. Ondervraging in een Court of Ethics.

 18. Veroordeling in een Court of Ethics.

 19. Opschorting(7) van een vonnis van een Court of Ethics.

 20. Uitvoering van een strafmaatregel van een Court of Ethics.

 21. Opschorting of tijdverlies.

 22. Opdracht tot een Committee of Evidence.

 23. Openbare opdracht tot een Committee of Evidence.

 24. Het houden van een Committee of Evidence.

 25. Bevindingen van een Committee of Evidence.

 26. Voorlegging van de bevindingen van een Committee of Evidence voor goedkeuring.

 27. Wachten totdat de bevindingen worden goedgekeurd of tot uitvoering worden gebracht.

 28. Opschorting van bevindingen gedurende enige periode om ze opnieuw te bekijken.

 29. Wijziging van bevindingen.

 30. De uitvoering van bevindingen.

 31. De publicatie van bevindingen.

 32. Degradatie.

 33. Verlies van certificates of beloningen.

 34. Ontzegging van auditing of training door een Committee of Evidence voor een aanzienlijke tijdsperiode.

 35. Ontslag.

 36. Expulsie uit Scientology.


      Het bovenstaande is een globale richtlijn voor de ernst van bestraffing.

      Merk op dat niets ervan ook maar enige lijfstraf of hechtenis inhoudt.

      Onder 18 hierboven wordt gedacht aan korte opschorting van training of processing tot negentig dagen en dit moet niet op één lijn worden gesteld met 34, waarbij de tijd wordt afgemeten in jaren.

      Gewoon het publiceren van de Codes van Ethiek is op zichzelf al een soort bestraffing, maar ze worden door meer mensen verwelkomt dan dat ertegen wordt geprotesteerd, omdat het meer vrede en snellere resultaten betekent.


 1. NATTEREN: IETS AAN TE MERKEN HEBBEN OP; KLAGEN, MOPPEREN. ALS IEMAND IN SCIENTOLOGY OVER EEN ANDER NATTERT, WEET MEN DAT HIJ TEGEN DIE ANDER OVERTS HEEFT GEPLEEGD.

 2. WOG: (SCIENTOLOGY- JARGON) EEN GEWOON, ALLEDAAGS, HUIS-TUIN-EN-KEUKEN MENS, WAARMEE WE IEMAND BEDOELEN DIE DENKT DAT HIJ EEN LICHAAM IS EN TOTAAL NIET WEET DAT HIJ DAAR ALS GEEST IS.

 3. COMMITTEE OF EVIDENCE: EEN ONDERZOEKSCOMMISSIE DIE IS AANGESTELD EN GEMACHTIGD OM EEN ONPARTIJDIG ONDERZOEK TE DOEN NAAR SCIENTOLOGY-ZAKEN VAN VRIJ ERNSTIGE ETHISCHE AARD EN ER AANBEVELINGEN OVER TE DOEN.

 4. EXPULSIE: UITZETTING, UITDRIJVING, VERJAGING.

 5. ZWARE MISDAAD: EEN DAAD OF HET NALATEN VAN IETS MET ALS DOEL OM SCIENTOLOGY OF SCIENTOLOGEN BEWUST TE ONDERDRUKKEN, TE VERLAGEN OF TE BELEMMEREN.

 6. COURT OF ETHICS: EEN VORM VAN ETHISCH VERHOOR DAT BERUST OP BEKENDE GEGEVENS EN DAT WORDT SAMENGEROEPEN IN VERBAND MET VERGRIJPEN EN MISDADEN EN DAT BEVOEGD IS OM STRAFFEN OP TE LEGGEN. EEN COURT OF ETHICS IS GEEN ONDERZOEKSCOMMISSIE. EEN COURT OF ETHICS WORDT UITSLUITEND SAMENGEROEPEN OP GROND VAN STATISTIEKEN EN BEKEND BEWIJSMATERIAAL.

 7. OPSCHORTING: HET UITSTELLEN, OP EEN LATER TIJDSTIP STELLEN VAN IETS.


Line

Terug
B-org

Email: hier .