Dutch BodyThetan Organization
Scientology
ber alles

LineScientology (& Dianetics) heeft haar eigen, strenge, rechtsstelsel. Dat stelsel heet 'Standaard-Ethics'. Men heeft eigen rechtbanken zoals bijvoorbeeld de Court of Ethics, de Executive Court of Ethics en het Committee of Evidence. De eigen wetten heten 'Policy Letters' - zij zijn onveranderbaar.

      Voor toegewijde scientologen zijn die eigen wetten belangrijker dan die van het land waar zij leven. Als een collega scientoloog een misdrijf pleegt dient dat intern te worden 'gehandeld ' en mag het in principe niet worden aangegeven bij de autoriteiten... (een ernstig voorbeeld hiervan staat aan het einde van dit artikel).

      Beginnende scientologen, dwz mensen die de n of andere beginnerscursus doen, weten meestal niet van het bestaan van het scientology rechtsstelsel af. Mensen echter die zogenaamde 'Major Services' doen worden er langzaam maar zeker mee geconfronteerd.


Hieronder staat een eerste document waarmee het rechtsstelsel wordt geintroduceerd. Het zit achterin de studiemap van de cursus 'Student Hat' - een dure cursus die zogenaamd leert hoe je moet studeren.

      Het betreft hier enige bladzijden tekst van de in totaal ongeveer 200 bladzijden. De bedoeling is aan te tonen dat Scientology inderdaad een eigen rechtsstelsel heeft. Het citaatrecht is daarom van toepassing.

      De originele tekst van de Ethics en Studietech Policy Letter is in groene letters. De opmaak is als hieronder, de hoofdletters zijn als in het origineel.

Tekst tussen vierkante haakjes, [ ] , is door mij toegevoegd ter verduidelijking.


Jeta
Voorkant 'Student Hat' map:HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

HCO POLICY LETTER VAN 4 APRIL 1972R
NUMMER III
HERZIEN OP 21 JUNI 1972

Remimeo
STUDENT HAT
STAFF HATS

BELANGRIJK

ETHICS EN STUDIETECH

(Annuleert de gewijzigde publicatie van 7 april '72)

      In de meeste gevallen waarin een staflid niet goed op zijn post functioneert en OUT TECH in een org[anisatie] plaatsvindt, is de fundamentele reden Verkeerd Begrepen Woorden.

      Het voornaamste dat ingevoerd moet worden is Studietech.

      Studietech vormt ook onze brug naar de samenleving. Onder studietech valt onder andere de tech van het verkeerd begrepen woord.

      Als de studietech dus niet gebruikt wordt, zien mensen op staf er niets verkeerds in orders te horen of te lezen waarin woorden staan die ze niet begrijpen, en voelen ze geen drang om ze op te zoeken. Verder hebben ze vaak het gevoel dat ze woorden kennen die ze in feite niet kennen.

      Wannneer deze situatie bestaat, is het vrijwel onmogelijk Studietech en Word Clearing Tech in te voeren. Want de orders, waarmee geprobeerd wordt Studietech in te voeren, kunnen woorden bevatten die de persoon niet begrijpt. Hij volgt de orders dus niet volledig op en er wordt geen Studietech ingevoerd. Zo blijft er een onvermogen bestaan om te horen of te lezen.


      De volgende ethics-akties worden daarom deel van standaard-ethics:

1.      IEMAND KAN GEDAAGD WORDEN VOOR EEN COURT OF ETHICS OF EXECUTIVE COURT OF ETHICS ALS BLIJKT DAT HIJ VOORBIJ IS GEGAAN AAN EEN WOORD DAT HIJ NIET HEEFT BEGREPEN BIJ HET ONTVANGEN, HOREN OF LEZEN VAN EEN ORDER, HCOB, POLICY LETTER OF GELUIDSBAND OF WELK GESCHREVEN OF GEDRUKT MATERIAAL VAN LRH [ L. Ron hubbard, de goeroe en grondlegger ] OOK, DAARBIJ INBEGREPEN BOEKEN, PABS, DESPATCHES, TELEXBERICHTEN EN GESTENCILDE PUBLICATIES, ALS HIJ DAARDOOR NIET DE PLICHTEN VAN ZIJN POST HEEFT KUNNEN NAKOMEN EN ALS HIJ NIET ONMIDDELLIJK EEN EFFECTIEVE POGING HEEFT GEDAAN OM DE WOORDEN BIJ ZICHZELF OP TE HELDEREN, OF HIJ NU WIST OF NIET DAT DE OORZAAK VAN ZIJN INACTIVITEIT OF SCHADELIJKE HANDELINGEN WAS DAT HIJ ZE NIET HAD BEGREPEN.

      De tenlastelegging is VERZUIM OM ONBEGREPEN WOORDEN OP TE HELDEREN.


2.      EEN STAFLID DAT GEEN STUDIETECH GEBRUIKT OF ZORGT DAT DEZE BEKEND WORDT, TERWIJL HIJ STUDEERT OF INSTRUCTIE GEEFT, KAN GEDAAGD WORDEN VOOR EEN COURT OF ETHICS OF EEN EXECUTIVE COURT OF ETHICS.

      De tenlastelegging is VERZUIM OM STUDIETECH TE GEBRUIKEN.


3.      EEN STUDENT DIE STUDIETECH ALTER-IST (VERANDERT) OF ANDEREN EEN VERKEERD ADVIES GEEFT OVER HET GEBRUIK ERVAN, KAN GEDAAGD WORDEN VOOR EEN COURT OF ETHICS.

      De tenlastelegging is AANBEVELING VAN EEN VERKEERD GEBRUIK OF VERONACHTZAMING VAN CORRECTE STUDIETECH.


4.      EEN AUDITOR DIE VERZUIMT OM ELK WOORD VAN ELKE OPDRACHT OF LIJST DIE HIJ GEBRUIKT, OP TE HELDEREN, KAN WORDEN GEDAAGD VOOR EEN COURT OF ETHICS.

      De tenlastelegging is OUT-TECH.


5.      IEDER STAFLID VAN DE PUBLIEKE DIVISIE, IEDER ANDER STAFLID EN IEDERE SCIENTOLOOG DIE TEGENOVER NIEUW PUBLIEK IN OPENBARE LEZINGEN, IN ADVERTENTIES OF BIJ PUBLIC RELATIONS TERMEN, OMSTANDIGHEDEN OF GEGEVENS BLIJKT TE GEBRUIKEN DIE HET PUBLIEK NIET KAN BEGRIJPEN, ZONDER HET BELANG VAN STUDIETECH TE BENADRUKKEN OF ONMIDDELLIJK EFFECTIEVE MAATREGELEN TE NEMEN OM DINGEN TE VERDUIDELIJKEN, OF DIE OP GROTE SCHAAL MATERIAAL VERSPREIDT ONDER EEN VERKEERD PUBLIEK, KAN WORDEN GEDAAGD VOOR EEN COURT OF ETHICS, ALS EEN SCHANDAAL OF OPSCHUDDING ERUIT VOORTKOMT.

      De tenlastelegging is VERZUIM OM STUDIETECH TE GEBRUIKEN IN DISSEMINATIE [verspreiding].


SUPPRESSIEF

      Omdat Studietech de voornaamste verbindingsschakel vormt tussen ons en de samenleving en het belangrijkste middel is ter voorkoming van out-tech[onologie] en out-admin[inistatie], geldt verder dat, indien een overtreding waarvan volgens het bovenstaande iemand schuldig is bevonden in een Court of Ethics, wordt HERHAALD en de persoon tweemaal een Court of Ethics heeft gehad voor deze overtreding, deze persoon kan worden gedaagd voor een Committee of Evidence onder beschuldiging van HET PLEGEN VAN EEN DAAD OF EEN VERZUIM MET HET DOEL OM SCIENTOLOGY OF SCIENTOLOGEN OPZETTELIJK TE ONDERDRUKKEN, NAAR BENEDEN TE HALEN OF TE BELEMMEREN, en als de persoon overtuigend hieraan schuldig wordt bevonden, kan hij SUPPRESSIEF verklaard worden en geroyeerd worden met alle straffen die daaraan verbonden zijn.


AXIOMA 28

      Verzuim om anderen studietech te leren of studietech te gebruiken of veranderingen van studietech vormen in feite een vergrijp tegen AXIOMA 28 zoals dit intern in een org bij Admin en Tech en vanuit de org naar de samenleving wordt toegepast.

      Studietech inclusief de daarbij behorende technologie van word clearing is in feite de technologie van Axioma 28.

      Het Axioma (gewijzigd) luidt als volgt:

AXIOMA 28.

COMMUNICATIE IS DE CONSIDERATIE EN ACTIE VAN HET VOORTDRIJVEN VAN EEN IMPULS OF DEELTJE VAN EEN PUNT VAN OORSPRONG OVER EEN AFSTAND NAAR EEN PUNT VAN ONTVANGST, MET DE INTENTIE OM OP HET PUNT VAN ONTVANGST EEN DUPLICATIE EN BEGRIP TE BEREIKEN VAN WAT IS VOORTGEKOMEN UIT HET PUNT VAN OORSPRONG.

De communicatieformule luidt: Oorzaak, Afstand, Effect, met Intentie, Aandacht en Duplicatie MET BEGRIP.

De delen waaruit Conununicatie is samengesteld, zijn: Consideratie, Intentie, Aandacht, Oorzaak, Punt van Oorsprong, Afstand, Effect, punt van Ontvangst, Duplicatie, Begrip, de Snelheid van de Impuls of het deeltje, Nietsheid of Ietsheid. Een geen-communicatie bestaat uit Barrieres. Barrieres bestaan uit Ruimte, wat er is tussengeplaatst (zoals muren en schermen van snel bewegende deeltjes) en Tijd. Een communicatie hoeft volgens de definitie niet heen en terug te gaan.

Wanneer een communicatie wordt teruggezonden, wordt opnieuw de formule gebruikt; wat het punt van ontvangst was, is daarbij een punt van oorsprong geworden en wat eerst het punt van oorsprong was, is een punt van ontvangst geworden.

L. RON HUBBARD
GRONDLEGGER

LRH:ldv:Trans OJC:PV-ojc
Vertaling goedgekeurd
door LRH Comm New Era PubsRef:
De scientoloog Tony Strawn werd in 1995 veroordeeld tot 30 jaar wegens verkrachting van twee kinderen (11 en 13 jaar oud). Uit de processtukken blijkt dat de moeder van de kinderen, ook een scientologe, werd gedwongen dit misdrijf niet aan te geven omdat Scientology dat wel zelf kon 'handlen' ( meer hierover is hier te lezen (Engels) )


Line

Terug
B-org

Email: hier .