Dutch BodyThetan Organizationfiller
Misdaden e.d.
volgens
Scientology
LineDe onderstaande tekst komt uit:

Inleiding tot de Ethiek van Scientology
ISBN 87-7336-589-0
Copyright 1989

Het betreft hier de Nederlandse vertaling (door de sekte zelf) van hoofdstuk 7 uit het boek:

Introduction to Scientology Ethics
door L. Ron Hubbard®
Copyright 1969


De bedoeling van het hier citeren van de tekst is aan te tonen dat Scientology een eigen rechtsstelsel heeft; met geheel eigen en zeer dubieuze opvattingen over wat misdrijven en 'suppressieve daden' zijn, en hoe deze op middeleeuwse wijze bestraft dienen te worden.

Klik hier voor Nederlandse praktijkvoorbeelden van banvloeken van Scientology.

In het boek zijn de vergrijpen, misdaden enz. niet genummerd.Inhoud7. De Ethics-codes - Overtredingen en straffen
Hoofdstuk 7

De Ethics-codes

Overtredingen en straffenHier volgen de straffen die we altijd min of meer hebben gebruikt, en de overtredingen die in Scientology gewoonlijk als overtredingen zijn opgevat.

Vroeger waren ze nooit op schrift en werden ze niet regelmatig afgedwongen, en men kon niet in beroep gaan; door deze gebreken waren stafleden onzeker van hun lot. Ze wisten dat er iets gebeurde maar niet waarom. Ze wisten dat bepaalde dingen werden afgekeurd maar niet in welke mate. De straffen werden plotseling opgelegd zonder dat men van tevoren was ingelicht waaruit ze zouden bestaan of voor welke overtreding ze opgelegd zouden worden.

Dit is dus een code voor bestraffing die we altijd min of meer hebben gebruikt, duidelijk zichtbaar gemaakt voor iedereen, met waarborgen tegen te strenge bestraffing en de mogelijkheid om in beroep te gaan voor degenen die ten onrechte een straf zijn opgelegd.

Deze code van overtredingen en de bijbehorende straffen wordt daarom onveranderlijk en uitdrukkelijk beleid.

Een gebrek aan gespecificeerde overtredingen, straffen en de mogelijkheid om in beroep te gaan, maakt ieder onzeker en stelt ieder bloot aan de willekeur van de machthebbers.

Scientology kent vier algemene klassen van misdaden en overtredingen. Deze bestaan uit fouten, vergrijpen, misdaden en zware misdaden.
1. FoutenFouten zijn minder ernstige, onopzettelijke nalatigheden of vergissingen. Het zijn "blunders" in auditing; minder ernstige alter-is1 van tech of policy2; geringe fouten bij instructie; geringe fouten of nalatigheden bij de vervulling van plichten; en fouten of nalatigheden in de administratie, die niet leiden tot financieel verlies of verlies van de positie of reputatie van een meerdere.

Fouten worden behandeld door de persoon te corrigeren en door berisping of waarschuwingen door meerderen.

Voor een fout mogen geen certificaten, classificaties3 en beloningen ongeldig verklaard, tijdelijk ingetrokken of verlaagd worden. De overtreder mag voor het begaan van een fout niet overgeplaatst, gedegradeerd, beboet of tijdelijk uit zijn functie ontheven worden. Vanwege een fout mag geen Committee of Evidence samengeroepen worden.

Herhaalde correcties, waarschuwingen of berispingen door een meerdere kunnen de herhaalde fouten echter in de categorie van vergrijpen brengen.


1. alter-is: een samengesteld woord dat het veranderen van de realiteit van iets betekent. Isness betekent hoe het is. Wanneer iemand het anders ziet, doet hij een alter-is, met andere woorden, hij maakt iets anders dan het is.

2. policy: policy (beleid) duidt op een stelregel die opgesteld en gepubliceerd is door het hoogste managementvoor een bepaalde activiteit om als richtlijn te dienen bij planning en de opstelling van programma's en om de publicatie van projecten door leidinggevende functionarissen te autoriseren; daardoor wordt de publicatie van orders en de afdwinging van de uitvoering daarvan mogelijk; deze orders geven op hun beurt richting aan de inspanning van het personeel om produktie en levensvatbaarheid te bereiken. Met policy wordt dus een stelregel bedoeld waarmee aan de gang van zaken richting kan worden gegeven.

3. classificatie: 1. Classificatie betekent dat we verlangen dat bepaalde dingen zijn gedaan of aan bepaalde voorwaarden is voldaan, voordat iemand de klasse van een bepaald niveau wordt toegekend en we hem verder laten gaan. 2. Een toekenning die een auditor heeft verdiend, die hem het recht geeft bepaalde niveaus van processen te auditeren en die de getuigenis ervan is dat hij heeft bewezen de bekwaamheid daartoe te hebben verworven.
2. VergrijpenDeze zijn:
 1. Verzuim om een order uit te voeren (non-compliance).
 2. Onbeleefdheid en insubordinatie4.
 3. Fouten die leiden tot financieel verlies of minder publiek.
 4. Daden of nalatigheden die leiden tot verlies van positie of bestraffing van een meerdere.
 5. Verwaarlozing of grove fouten die leiden tot de noodzaak om de formule van Noodtoestand toe te passen op de betrokken persoon, section, unit, department, organisatie, zone of divisie.
 6. Bewuste en herhaalde afwijkingen van standaardtechnologie, procedures voor instructie of beleidsregels.
 7. Voortgezette omgang met squirrels5.
 8. Misbruik, verlies of beschadiging van materiaal van de organisatie.
 9. Verspilling van materiaal van de organisatie.
 10. Verspilling van geld.


4. insubordinatie: het zich niet onderwerpen aan het gezag; ongehoorzaamheid.

5. squirrel: iemand die zich bezighoudt met acties waardoor Scientology veranderd wordt, en met afwijkende praktijken. 1. Wijziging van hogere beleidsregels of blijvende onbekendheid daarmee.
 2. Voortdurend en herhaald verzuim om zijn hat te dragen wat betreft Dev-T.
 3. Weigering van een E-Meter-controle6.
 4. Het weigeren van auditing wanneer daartoe door iemand van hoger gezag opdracht is gegeven.
 5. Een cursus of klas verstoren.
 6. Verdeeldheid zaaien in een vergadering.
 7. De ontdekking dat iemand in dit leven een ononthuld misdadig verleden heeft.
 8. De ontdekking dat iemand opgenomen is geweest in een psychiatrische inrichting, terwijl dit niet onthuld was.
 9. Het auditeren van iemand van wie bekend is dat hij een bron van moeilijkheden is, of het auditeren van familieleden of aanhangers van een suppressieve persoon of groep.
 10. Nalatigheden die leiden tot een slechte naam of financieel verlies.
 11. Onvoldoende of afnemend inkomen of zaken in een section, unit, department, organisatie, zone of divisie.


6. E-Meter-controle: een actie die bestaat uit het opstellen van een E-meter en het overhandigen van de blikjes aan degene bij wie de controle wordt uitgevoerd. Er worden geen vragen gesteld en de persoon wordt niet op de hoogte gebracht van wat er geregistreerd wordt. Het enige wat de Ethics Officer doet is gewoon de gegevens van de E-meter en de houding van de persoon noteren. 1. Bijdragen tot onvoldoende inkomen of zaken of vermindering daarvan in een section, unit, department, organisatie, zone of divisie.
 2. Verzuim om een rechtstreekse en legale order van een leidinggevend staflid te bevestigen, door te geven of op te volgen.
 3. Overtredingen van de Auditorscode7 waardoor de preclear van streek raakt.
 4. Verzuim om zich aan de Supervisorscode8 te houden, waardoor studenten van streek raken.
 5. Medeplichtig zijn aan een misdaad.
 6. Verzuim om als getuige of belanghebbende partij9 te verschijnen voor een Committee of Evidence, wanneer iemand persoonlijk is opgeroepen of een oproep heeft ontvangen per aangetekende brief.
 7. Weigeren te getuigen voor een Committee of Evidence.
 8. Minachting of gebrek aan respect tonen voor een Committee of Evidence, wanneer men ervoor verschijnt.
 9. Documenten vernietigen die een Committee of Evidence nodig heeft, of weigeren ze over te leggen.


7. Auditorscode: een stel regels (dingen die men moet doen en dingen die men moet laten) die een auditor volgt terwijl hij iemand auditeert, en die waarborgen dat de preclear het grootst mogelijke voordeel behaalt uit de processing die hij krijgt. De Auditorscode is ontwikkeld op grond van jarenlange observatie van processing.

8. Supervisorscode: de code betreffende de acties van cursussupervisors. Het is gebleken dat telkens wanneer een supervisor ťťn van deze regels in welke mate dan ook overtrad, de cursus- en trainingsactiviteiten niet meer naar behoren functioneerden.

9. belanghebbende partij: iemand, een aanklager of beklaagde, die voor een Committee of Evidence is geroepen en voor wie het comitā straffen kan aanbevelen of beslissingen kan nemen. 1. Bewijs achterhouden.
 2. Vals getuigen op een ondertekende verklaring of formulier.
 3. Verhindering van recht.
 4. Weigeren deel uit te maken van een Committee of Evidence.
 5. Weigeren een stem uit te brengen als lid van een Committee of Evidence.
 6. Wangedrag.
 7. Gegevens of informatie verstrekken aan mensen die er niet aan toe zijn of aan mensen of groepen die daar geen recht op hebben, of op grote schaal gegevens of informatie bekend maken zonder daarvoor toestemming verkregen te hebben.
 8. Cheques factureren en/of verzilveren die in goed vertrouwen verkregen zijn (definitie hieronder).
 9. Services van de organisatie geven op basis van in goed vertrouwen ontvangen cheques zonder dat eerst gezorgd is dat de cheques gedekt zijn, en zonder dat ze eerst correct gefactureerd en bij een bank gedeponeerd zijn. (Definitie van een cheque in goed vertrouwen - een cheque waarvan degene die hem accepteert, weet dat hij NIET geldig en gedekt is op het moment van ontvangst, maar die niettemin geaccepteerd wordt op basis van de belofte van de ondertekenaar om op een later tijdstip voor het geld te zorgen.)

Op dergelijke overtredingen kan onmiddellijke bestraffing per order volgen, en voor een staflid is de straf de toewijzing van een persoonlijke conditie van Noodtoestand voor een periode van maximaal drie weken en voor een leidinggevend staflid een persoonlijke conditie van Noodtoestand voor een periode van maximaal drie maanden.

In het geval van persoonlijke condities van Noodtoestand wordt het salaris of de units10 tijdens de toegewezen periode met een derde verminderd.

Men kan in beroep gaan door een Committee of Evidence aan te vragen voor teruggave van het salaris maar niet voor vergoeding van de geleden schade.

Dezelfde overtredingen kunnen het onderwerp worden gemaakt van een Committee of Evidence, maar ze mogen niet zowel het onderwerp van een Committee zijn als de basis voor bestraffing via een directe order - het een of het ander.

Als echter een van deze overtredingen het onderwerp wordt van een Committee of Evidence, kan de straf voor een vergrijp verzwaard worden en tevens het volgende inhouden: tijdelijke intrekking van een enkel certificaat en/of classificatie (maar niet meer) of een niet te ingrijpende degradatie of overplaatsing, maar geen ontslag. Geen van deze overtredingen mogen als basis dienen voor ontslag via een directe order of een Committee of Evidence.

Mensen mogen niet ontslagen worden voor vergrijpen. Ook mogen geen certificaten, classificaties of beloningen ongeldig worden verklaard.

Een Committee of Evidence kan samengeroepen worden voor Scientologen die geen staflid zijn, in het veld werken of tot een franchise11 behoren en die zich schuldig maken aan hierboven genoemde overtredingen die van toepassing zijn (uitgezonderd die welke op de organisatie betrekking hebben).

Waar deze overtredingen van ernstige aard, herhaald of voor velen zeer schadelijk zijn, kunnen ze door een convening authority12 in de categorie van misdaden geplaatst worden.


10. units: verdelingen van het loon bij een regeling van evenredig loon, een toonregeling waarbij de salarissom van de organisatie onder de stafleden wordt verdeeld. Het deel (aantal units) van een staflid zou afhangen van zijn post, aantal dienstjaren en trainingsniveau.

11. franchise: van of behorend tot een groep die gemachtigd is om elementaire Scientology- en Dianetics-services te leveren. Het doel van een franchise is nieuwe mensen binnen te brengen en omhoogte leiden naar orgs. (Een franchise heet nu een missie.)

12. convening authority: de naar behoren aangestelde functionaris van Scientology die een Committee of Evidence aanstelt en samenroept om hem te helpen bij het uitvoeren en rechtvaardig uitoefenen van zijn of haar gezag, en die de bevindingen en aanbevelingen van het Committee of Evidence dat hij of zij heeft aangesteld, goedkeurt, verzacht of afkeurt.
3. MisdadenHieronder vallen overtredingen die gewoonlijk misdadig worden geacht. Overtredingen die in Scientology als misdaden worden behandeld, zijn:
 1. Diefstal.
 2. Opzettelijke vernietiging of geweld.
 3. Schadelijke, flagrante en voortdurende overtredingen van de code, die leiden tot ernstige verwarringen.
 4. Dringende en vitale orders niet opvolgen, resulterend in een slechte naam bij het publiek.
 5. Scientology of Scientologen in gevaar brengen.
 6. Nalatigheden of ongehoorzaamheid waardoor uitgebreid ingegrepen moet worden door superieuren, hetgeen tijd en geld kost en waarbij van Dev-T sprake is.
 7. Verzuimen of weigeren een directe legale order van een lid van de Internationale Raad of een assistent daarvan te bevestigen, door te geven of uit te voeren.
 8. Een potentiŽle bron van moeilijkheden zijn of worden zonder dit te melden of actie te ondernemen.
 9. Auditing ontvangen terwijl men een potentiŽle bron van moeilijkheden is.
 10. Voor plaatselijke leidinggevende personen van Scientology achterhouden dat men een potentiŽle bron van moeilijkheden is.
 11. Verzuimen aan de plaatselijke HCO een potentiŽle bron van moeilijkheden te melden.
 12. Een vergadering of bijeenkomst van stafleden, field auditors of publiek organiseren of toestaan om tegen de orders van een superieur te protesteren.
 13. Bewust medeplichtig zijn aan een suppressieve daad.
 14. Een plaatselijke Scientology-titel gebruiken om de orders of beleidsregels van de Internationale Raad terzijde te schuiven.
 15. Illegale orders of illegale plaatselijke beleidsregels of alter-is volgen, terwijl men weet dat ze verschillen van of strijdig zijn met die welke zijn uitgevaardigd door de Internationale Raad.
 16. Flagrante afwijkingen van beleidsregels van de Internationale Raad in een section, unit, department, organisatie, zone of divisie niet direct rapporteren.
 17. Lang afwezig zijn van zijn post terwijl men een hooggeplaatste leidinggevende persoon is, zonder het raadslid van zijn of haar divisie daarvan op de hoogte te stellen.
 18. Toelaten dat een section, unit, department, org, zone of divisie in elkaar stort.
 19. Niet de leiding overnemen als plaatsvervangend hoofd in een crisissituatie, wanneer niet reeds in die situatie is ingegrepen.
 20. Studenten of preclears van de org doorgeven aan auditors buiten de org om daarvoor persoonlijke commissie13 te ontvangen.
 21. Een positie in een org gebruiken om een privť-praktijk te beginnen.
 22. Als staflid persoonlijke honoraria innen door preclears van buiten de org te auditeren, privť-cursussen te geven en/of studenten of preclears van de organisatie te coachen of te auditeren.
 23. Verduistering.
 24. Commissies innen van leveranciers.
 25. Materiaal van de org doorverkopen voor persoonlijk profijt.
 26. Een positie in een org gebruiken ter verwerving van persoonlijk inkomen, inkomen voor zaken buiten Scientology of ongewone gunsten van het publiek, een firma, een student of een preclear.


13. commissie: een percentage van het bij verkopen ontvangen geld, dat een verkoper of vertegenwoordiger als loon krijgt. 1. Zich voordoen als Scientoloog of staflid zonder daartoe gemachtigd te zijn.
 2. Mensen tot insubordinatie aanzetten.
 3. Plaatselijk onrust teweegbrengen om een superieur van zijn macht te beroven.
 4. Destructieve geruchten over hooggeplaatste Scientologen verspreiden.
 5. Voorwenden de mening van velen te verkondigen (gebruik van "iedereen") in belangrijke rapporten die de beslissingen van de hulpraad of raad zouden kunnen beÔnvloeden.
 6. Niet aan de HCO van de dichtstbijzijnde Scientology organisatie rapporteren dat men een misdaad of zware misdaad ontdekt heeft, wanneer men de leiding heeft over een Committee of Evidence, lid is van zo'n commissie of als getuige voor zo'n commissie verschijnt.
 7. Weigeren om de straffen te accepteren die zijn opgelegd nadat men in beroep is gegaan.
 8. Weigeren zich gedisciplineerd te gedragen.
 9. Een ander staflid gestraft laten worden door valse dingen over hem of haar te rapporteren.
 10. Een leidinggevende persoon overbelasten door zijn plichten te verzaken.
 11. Een communicatie van een hogere autoriteit vervalsen.
 12. Een telexbericht of telegram vervalsen.
 13. Veroorzaken dat een staflid zijn prestige verliest of gestraft wordt door valse dingen te rapporteren.
 14. Proberen voor de gevolgen van eigen overtredingen de schuld op een onschuldig staflid af te schuiven.
 15. Een staflid beschermen dat zich schuldig heeft gemaakt aan een misdaad of zware misdaad die in deze code is genoemd.
 16. De vrouw of man van iemand anders verleiden of hem of haar deze afnemen.
 17. Overtredingen of nalatigheden begaan waardoor zijn superieur of het hoofd van zijn unit, department, organisatie of zone persoonlijk in gevaar en/of voor een Committee of Evidence of in een civiele of strafrechtelijke zaak voor het gerecht wordt gebracht.
 18. Opzettelijk verlies of opzettelijke vernieling van eigendom van Scientology.
 19. Valse kooporders invullen, voorleggen of accepteren.
 20. Trucs uithalen met rekeningen.
 21. Eigendommen van de org illegaal wegnemen of bezitten.
 22. Herhaaldelijk een ernstige en schandelijke opschudding veroorzaken, wat leidt tot een slechte naam.
 23. Leningen of geld onder valse voorwendsels verkrijgen.
 24. Oogluikend omstandigheden of overtredingen toelaten die een cursus, section, unit, department, organisatie, zone of divisie in een staat van verval kunnen brengen.
 25. Scientology-materialen of -beleidsregels belachelijk maken of aan de verachting prijsgeven.
 26. Een instructeur of spreker van Scientology met lastige vragen interrumperen.
 27. De technische reputatie van een auditor ten onrechte verlagen.
 28. Pretenderen een leidinggevend staflid te zijn.
 29. Scientology-certificaten, -classificaties of -beloningen die men niet werkelijk bezit, voorwenden om geld of krediet te verkrijgen.
 30. In het vooruit auditing-uren of trainingcursussen verkopen die vervolgens niet geleverd worden in de vorm van uren of tijd doorgebracht in training (maar niet wat betreft de resultaten of het onderwerp).
 31. Scientology op een schadelijke manier gebruiken.
 32. Een preclear niet door de graden heen leiden maar hem overweldigen met hoge niveaus.
 33. Een suppressieve persoon of groep auditeren of hulp of steun verlenen.
 34. Bewust Scientology gebruiken om seksuele relaties of restimulatie14 te verkrijgen.
 35. Een minderjarige verleiden.


14. restimulatie: de omstandigheid dat een vroegere herinnering weer actief wordt doordat omstandigheden in het heden lijken op omstandigheden in het verleden. 1. Verzuim of nalatigheid om de kopijrechten, geregistreerde merken, handelsmerken en geregistreerde namen van Scientology veilig te stellen.
 2. Gegevens, informatie of educatieve of administratieve procedures uitbrengen zonder erkenning van de eigenlijke bron, of ze ten onrechte aan een ander toeschrijven.
 3. Scientology-gegevens onder een andere naam uitbrengen.
 4. Oogluikend toelaten dat het woord Scientology bij het gebruik of de toepassing ervan onderdrukt wordt.
 5. Scientology combineren met een niet verwante praktijk.
 6. Dingen waarvoor men verantwoordelijk is, verwaarlozen met catastrofale gevolgen, zelfs wanneer een ander erin slaagt de uiteindelijke gevolgen af te wenden.
 7. Een probleem maken.
 8. Een oplossing gebruiken die een probleem wordt.
 9. Case op het werk.

Misdaden worden bestraft door een Committee of Evidence bijeen te laten komen, en mogen niet behandeld worden door middel van directe bestraffing. Misdaden kunnen resulteren in tijdelijke intrekking van certificaten, classificaties of beloningen, verlaging van post, of zelfs ontslag of arrestatie, wanneer de misdaad dit duidelijk rechtvaardigt. Maar zulke straffen mogen niet opgelegd worden door middel van directe bestraffing. Certificaten, classificaties of beloningen mogen niet geannuleerd worden voor een misdaad.

4. Zware misdaden.Deze bestaan uit openlijk zich afkeren van Scientology of suppressieve daden plegen.

Voor dit soort overtreding kan onder andere ongeldigverklaring van certificaten, classificaties en toekenningen als straf worden opgelegd alsook de straffen die worden aanbevolen door Committees of Evidence.


Suppressieve Daden

Suppressieve daden worden gedefinieerd als daden of nalatigheden die worden gepleegd om met opzet Scientology of Scientologen te onderdrukken, te verlagen of te belemmeren.

Onder suppressieve daden worden gerekend:
 1. Elke misdaad (zoals moord, brandstichting, enz.) tegen een persoon of eigendom.
 2. Seksueel of seksueel geperverteerd gedrag dat in strijd is met het welzijn of de goede geestesgesteldheid van een Scientoloog 'in good standing'1 of onder de hoede van Scientology zoals een student of preclear.
 3. Chantage van Scientologen of Scientology-organisaties, waarmee gedreigd is of die is uitgevoerd; in het geval dat de chantage is uitgevoerd, valt de misdaad die voor chantage wordt gebruikt, geheel buiten het bereik van Ethics en wordt deze vergeven vanwege de chantage, tenzij deze herhaald wordt.


1. in good standing: van goede reputatie, gerespecteerd. 1. Het gebruik van de dienst- en handelsmerken van Dianetics en Scientology zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de merken of de houder van een vergunning die geautoriseerd is om daarvoor toestemming te geven.
 2. Valsheid in geschrifte.
 3. Valse getuigenis spreken tegen Scientology of valse informatie daarover verstrekken, of dit doen in algemeenheden of zonder persoonlijk op de hoogte te zijn van de zaken waar men getuigenis van aflegt.
 4. Splintergroepen organiseren om van de praktijken van Scientology af te wijken, terwijl men het nog steeds Scientology noemt of het iets anders noemt.
 5. Het organiseren van een splintergroep teneinde gegevens van Scientology of welk deel ervan ook te gebruiken om mensen van standaard-Scientology af te leiden.
 6. Schadelijk gebruik van Scientology (of verdraaide en gealterisde tech, terwijl men dat Scientology noemt) om een organisatie, groep of Scientology zelf een slechte naam te bezorgen.
 7. Bekendmaking van gealter-isde technische gegevens, informatie, onderwijsprocedures of administratieve procedures van Scientology, waarbij men het Scientology noemt of iets anders, om mensen in verwarring te brengen of te misleiden ten aanzien van de ware bron, geloofsovertuigingen en praktijken van Scientology.
 8. Ongeautoriseerd gebruik van de materialen van Dianetics en Scientology.
 9. Het bezitten, gebruiken, kopiŽren, drukken of publiceren van vertrouwelijk materiaal van Dianetics en Scientology zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur van het materiaal of de houder van een vergunning die bevoegd is om voor hem op te treden.
 10. Ten onrechte zichzelf of anderen aanwijzen als de bron van de technologie van Scientology of Dianetics of ten onrechte zich als zodanig voordoen; of het gebruiken van een positie die men heeft verworven onder stafleden en/of mensen van het publiek om ten onrechte materiaal dat niet van de bron is, aan de bron toe te schrijven, of om ten onrechte materiaal dat niet van de bron is, voor te stellen als geautoriseerde technologie van Scientology of Dianetics.
 11. Daden die erop gericht zijn in juridisch opzicht of op andere wijze de dienst- en handelsmerken van Dianetics en Scientology te misbruiken, ongeldig te maken of te alter-issen.
 12. Opzettelijke en ongeautoriseerde verandering van technologie, beleid, publicaties of checksheets2 van LRH.
 13. Squirrel-processen en -checksheets ontwikkelen en/of gebruiken.
 14. Met opzet een getuigenis afleggen die vals is, een algemeenheid is of niet op persoonlijke kennis berust, om een Scientoloog in gevaar te brengen.


2. checksheet: een lijst van materialen, vaak verdeeld in hoofdstukken, die de theoretische en praktische stappen aangeven die men moet doen om een studie te voltooien. De punten zijn zo gekozen dat ze samen leiden tot de vereiste kennis van het onderwerp. Ze zijn gerangschikt in de volgorde die nodig is voor een geleidelijke vergroting van de kennis van het onderwerp. Achter ieder punt is er plaats voor de paraaf van de student of degene die de student een checkout geeft. Wanneer het checksheet volledig geparafeerd is, is het voltooid, wat betekent dat de student nu een examen mag afleggen en de beloning voor voltooiing mag ontvangen. 1. In het openbaar zich afkeren van Scientology of van Scientologen die bij Scientology-organisaties 'in good standing' verkeren.
 2. Verklaringen in het openbaar tegen Scientology of Scientologen maar niet tegenover Committees of Evidence die naar behoren zijn samengeroepen.
 3. Het voorstellen van, aanbevelen van of stemmen voor wetgeving of verordeningen, voorschriften of wetten die erop gericht zijn Scientology te onderdrukken.
 4. Scientologen schuldig verklaren aan de beoefening van standaard-Scientology.
 5. Vijandig getuigenis afleggen bij staats- of openbare onderzoekingen naar Scientology om Scientology te onderdrukken.
 6. Scientology of Scientologen aangeven of dreigen aan te geven bij civiele autoriteiten in een poging om Scientology te onderdrukken of tegen te gaan dat Scientologen standaard Scientology beoefenen of ontvangen.
 7. Een rechtzaak tegen een Scientology-organisatie of Scientoloog aanspannen, ook in het geval waarin rekeningen niet betaald zijn of geld niet is terugbetaald, zonder de zaak eerst onder de aandacht te brengen van de International Justice Chief en een antwoord af te wachten.
 8. Om terugbetaling vragen van enige of alle bedragen die zijn betaald voor standaardtraining of -processing die werkelijk ontvangen is of gedeeltelijk ontvangen is en nog steeds beschikbaar is maar niet geleverd, enkel vanwege het vertrek van de persoon die erom vraagt (het geld moet worden terugbetaald, maar deze beleidsregel is van toepassing).
 9. Anti-Scientology-brieven aan de pers schrijven of anti-Scientology- of anti-Scientologen-gegevens aan de pers verstrekken.
 10. Lid blijven van een afwijkende groep.
 11. Aangesloten blijven bij een persoon of groep die door HCO tot suppressieve persoon of groep is verklaard.
 12. Verzuim om iemand te behandelen of zich van hem af te keren en het contact met hem te verbreken, die duidelijk schuldig is aan suppressieve daden.
 13. In dienst zijn van anti-Scientology-groepen of -personen.
 14. Bijeenkomsten houden met stafleden, field auditors of mensen van het publiek om Scientology over te dragen in handen van onbevoegden of mensen die het zullen onderdrukken of veranderen of die er niet om bekend staan dat ze standaardlijnen en -procedures volgen.
 15. Een Scientology-groep, -organisatie of -staf infiltreren om ontevredenheid of protesten op te roepen op aansporing van vijandige groepen.
 16. Muiterij.
 17. Proberen een deel van Scientology af te scheiden en dit naar behoren verleend gezag te ontzeggen voor persoonlijk voordeel, persoonlijke macht of "om de organisatie te beschermen tegen de hogere functionarissen van Scientology".
 18. Zich bezighouden met de verspreiding van kwade geruchten om het gezag of de reputatie van hogere functionarissen of de kopstukken van Scientology te vernietigen of om een positie "veilig te stellen".
 19. Een Scientoloog zonder gepaste verdediging of geoorloofd protest uitleveren wanneer dit volgens burger- of strafrecht geŽist wordt.
 20. Geld, gunsten of aanmoediging ontvangen voor het onderdrukken van Scientology of Scientologen.
 21. Een positie of communicatielijn in een organisatie gebruiken om een privť-praktijk op te bouwen waardoor studenten, preclears en/of stafleden van de organisatie van de lijnen van de organisatie gaan.
 22. Ernstige verzaking van kerkelijke en/of fiduciaire3 plichten als leidinggevende functionaris of functionaris van de corporatie van een Scientology- of Dianetics-organisatie, welke heeft geleid tot ernstige schade of verlies of een zeer slechte naam voor Scientology of de organisatie.
 23. Scientology-kanalen voor persoonlijk voordeel gebruiken op zo'n manier dat het verstoring brengt in de organisatie of de stroom van het publiek de Brug4 op blokkeert.
 24. De verzendlijsten van Scientology- of Dianetics-organisaties voor persoonlijk voordeel gebruiken.
 25. Stafleden van een org ten nadele van de produktie of de sterkte van de organisatie gebruiken.


3. fidudair: op vertrouwen berustend.

4 Brug: l. De weg naar Clear, de Brug, die wij de Classificatie-, Gradatie- en Bewustzijnskaart noemen. 2. Een uitdrukking die stamt uit de begintijd van Dianetics om de reis te symboliseren van onwetendheid naar openbaring. 1. De tot een organisatie behorende preclear-folders, ethics-dossiers, studentendossiers, rekeningen-dossiers, folders van de Centrale Archieven5 of lijsten of gedeeltelijke lijsten van de centrale dossiers, of lijsten of gedeeltelijke lijsten van het adresseersysteem (Addresso6) aan een individu, groep, organisatie, missie of andere groep of instelling geven om welke reden of welk oogmerk ook behalve die welke duidelijk in de bestaande beleidsregels van de Kerk genoemd worden; of het geven van dergelijke dossiers of lijsten aan een individu, groep, organisatie, missie of andere groep of instelling die geen vergunning heeft van de moederkerk7 of daar 'in bad standing'8 is.
 2. Bewuste pogingen om services van de Kerk of de stroom van het publiek de Brug op via de Kerken te verstoren.
 3. Weigering om toe te staan dat stafleden of mensen van het publiek langs de Brug omhoog vooruitgang boeken, of barriŤres op de Brug opwerpen om dergelijke vooruitgang te voorkomen.
 4. Flagrante en opzettelijke belemmering van werkzaamheden van de Kerk of verstoring van contractuele en andere verplichtingen van de Kerk ten nadele van de uitbreiding of activiteiten van de Kerk.


5. folders van de Centrale Archieven: folders in de afdeling Centrale Archieven (Central Files) van een Scientology-organisatie (Divisie 2, Department 6), die verantwoordelijk is voor het verzamelen en bewaren van alle namen, adressen, relevante gegevens over en correspondentie naar of van ieder die iets van de organisatie heeft gekocht.

6. Addresso: een afdeling waar het adressenbestand van Scientologen wordt bijgehouden, platen (stencils voor de adresseermachine) worden gemaakt en de verantwoordelijkheid rust voor alle adresseerapparatuur en de ruimte met adressen. Ze verschaft adressen of geadresseerde enveloppen of stroken (met adressen) voor alle afdelingen. Ze verschaft kaartsystemen met namen voor afdelingen. De afdeling staat onder leiding van de Addresso Officer. Het woord Addresso is afgeleid van Addressograph, een handelsmerk voor een machine waarmee automatisch vanaf geprepareerde stencils adressen op brieven e.d. worden gedrukt. Zie ook het Orgbord in het aanhangsel van dit boek. Divisie 2, Department 6.

7. moederkerk: de Church of Scientology International.

8. in bad standing: van slechte reputatie, niet gerespecteerd. 1. Overtreding of veronachtzaming van een of meer van de tien punten van Ervoor Zorgen dat Scientology Blijft Werken, zoals hieronder genoemd:

  1. De correcte technologie bezitten.
  2. De technologie kennen.
  3. Weten dat de technologie correct is.
  4. Op correcte wijze de correcte technologie onderwijzen.
  5. De technologie toepassen.
  6. Erop toezien dat de technologie correct wordt toe gepast.
  7. Incorrecte technologie uitbannen.
  8. Een einde maken aan incorrecte toepassingen.
  9. Voorkomen dat hoe dan ook incorrecte technologie kan ontstaan.
  10. Voorkomen dat incorrecte toepassing kan plaatsvinden.

 1. Overtredingen van een of meer van de tien onderstaande punten die dingen zijn die de tech verzwakken.

  1. Een officiŽle cursus in Dianetics en Scientology verkorten, zodat een deel van de theorie, processen en effectiviteit van die onderwerpen verloren gaat.
  2. Opmerkingen aan checksheets of instructies toevoegen waardoor materiaal wordt gekenmerkt als "achtergrondmateriaal" of "nu niet meer in gebruik" of "verouderd" of een soortgelijke actie waardoor de student niet de gegevens waarin hij wordt getraind, zal kennen, gebruiken en toepassen.
  3. Na 1 september 1970 een checksheet voor een cursus gebruiken, dat niet is geautoriseerd door mijzelf of de Authority, Verification and Correction Unit International9 (AVC Int)
   (Hat-checksheets mogen plaatselijk geautoriseerd worden.)
  4. Nalaten op checksheets die in de tussentijd nog in gebruik blijven, opmerkingen door te halen zoals "van historische betekenis", "achtergrondmatenaal", "wordt niet gebruikt", "verouderd" enz. of het studenten deze mondeling mededelen.
  5. Een pc laten attesteren voor meer dan ťťn graad10 tegelijk omdat de pc dat wil, zonder een zinspeling te maken of hem uit te leggen wat dat betekent.
  6. Slechts ťťn proces voor een lagere graad11 van 0 t/m IV geven, wanneer de eindverschijnselen12 van de graad nog niet zijn bereikt.
  7. Niet alle processen van een niveau gebruiken, wanneer de eindverschijnselen nog niet zijn bereikt.
  8. Pochen over de snelheid van levering in een sessie, zoals: "Ik gaf Graad 0 in drie minuten." enz.
  9. De tijd waarin auditing wordt gegeven verkorten om financiŽle of werkbesparende redenen.
  10. Op wat voor manier ook optreden waardoor de technologie van Dianetics en Scientology in onbruik raakt of het gebruik ervan wordt belemmerd of de materialen of de tijd van toepassing ervan worden ingekort.


9. Authority, Verification and Correction Unit International: een afdeling van het Religieus Technology Center, die verantwoordelijk is voor het autoriseren en verifiŽren van de evaluaties (analyses van organisatorische situaties), strategieŽn, programma's en uitgaven van het internationale bestuur van Scientology om te garanderen dat ze overeenstemmen met de beleidsregels

10. graad: zie lagere graad.

11. lagere graad: een van de Uitgebreide Lagere Graden Elke graad bestaat uit een sene processen die een preclear worden gegeven met als doel hem tot een bepaalde release-staat te brengen Ze worden "uitgebreid" genoemd omdat daarbi) alle processen van het niveau worden gebruikt die zi)n ontwikkeld tussen 1950 en 1970 De Uitgebreide Lagere Graden omvatten (a) Uitgebreide ARC Straightwire Hennnenngsrelease, (b) Graad O Communicaties release, (c) Graad I Problemen release, (d) Graad H Opluchtmgsrelease, (e) Graad III Vnjheidsrelease, (f) Graad IV Bekwaamheidsrelease

12. eindverschijnselen: die tekenen bij de pc en de meter, die erop wijzen dat een proces is beŽindigd. 1. Stoelendans (overplaatsingen van mensen binnen een organisatie) is de actie die het allerschadelijkst is voor de statistieken van een organisatie.

  Een domme of suppressieve persoon zal Divisie A afbreken om personeel te krijgen voor Divisie B. De volgende fouten blijven lang nawerken, en ze dragen meer bij aan de vernietiging van een organisatie dan welke andere actie dan ook: (A) Een gat op ťťn plaats maken om een gat op een andere plaats op te vullen, (B) Iemand trainen voor tech maar niet admin en hem vervolgens een admin-functie geven, (C) Technische Divisies als bronnen van personeel gebruiken om vandaaruit andere divisies te bemannen, (D) Snelle veranderingen van post, (E) Afdelingen van een organisatie onbemand laten. Onder deze fouten (of misdaden) wat betreft personeel lijdt ieder staflid in de vorm van een lager inkomen, een lager loon, minder faciliteiten en minder succes.

 2. Lawaai, onderbreking van sessies. Plotselinge harde geluiden, luid in lachen uitbarsten, roepen, fluiten, luidruchtige conversatie in de buurt van sessies. Omdat processing door dergelijke geluiden wordt onderbroken, moeten mensen die dergelijke geluiden maken, gerapporteerd worden aan de afdeling ethiek. De volgende straffen worden automatisch opgelegd, zonder mogelijkheid om erover in beroep te gaan:

  Eťn rapport betekent opschorting van training gedurende ťťn week. Twee rapporten betekent dat de overtreder tot suppressieve persoon wordt verklaard.

 3. Toevoegingen aan de communicatiecyclus13. Geen toevoegingen aan de auditingcommunicatiecyclus zijn toegestaan. Het is een ernstige zaak om een preclear "zijn antwoord te laten verduidelijken". Het is in feite een zaak voor de afdeling ethiek en als het geregeld wordt gedaan, is het een suppressieve daad, want alle vooruitgang wordt erdoor ongedaan gemaakt.
 4. Vitale informatie achterhouden. Vitale informatiekanalen voor tech of management op zo'n wijze blokkeren dat mensen technische gegevens worden ontzegd en wordt voorkomen dat studenten en preclears de Brug op gaan; of belemmering van het doorgeven, de onthulling of de vrije distributie van vitale informatie om te voorkomen dat deze in de vorm van resultaten bij het publiek en de organisaties aankomt, wordt geclassificeerd als een zware misdaad.
 5. Medestafleden en anderen ervan op de hoogte brengen dat men van staf weggaat, wordt hierbij terecht bestempeld als een suppressieve daad.

  Wanneer iemand heimelijk plannen maakt om weg te gaan en daartoe heimelijk voorbereidingen treft zonder de juiste terminals14 in een organisatie in te lichten, en weggaat (blowt) en niet binnen redelijke tijd weer terugkeert, moet daar automatisch de publicatie van een order op volgen waarin hij tot suppressieve persoon wordt verklaard. Mocht daarna blijken dat geld of eigendom van de organisatie verdwenen is, dan moet er op criminele gronden een vervolging worden ingesteld.

 6. De volgende overtreding van beleid is de zwaarste misdaad in Tech of QuaL:
  De afwezigheid toelaten van of niet aandringen op star-rated checkouts15 over alle processen en de technologie die direct daarop betrekking heeft, en over relevante policy letters ten aanzien van HGC Internes16 of staff auditors in de Techdivisie of staff auditors of internes in de Qual-divisie voor de niveaus en acties die ze zullen gebruiken, voordat hen wordt toegestaan preclears van de organisatie te auditeren, en ten aanzien van supervisors in Tech en Qual die instructie geven of examineren, of nalaten op de toepassing van deze beleidsregel aan te dringen of voorkomen dat deze beleidsregel van kracht wordt, of de checkouts of lijsten minimaliseren.
 7. Valse verhalen verspreiden om Clears te invalideren of lasterlijke verklaringen over het zogenaamde gedrag van Clears verspreiden is een zware misdaad.


13. toevoegingen aan de communicatiecyclus: dingen toegevoegd aan de auditingcommunicatiecylus die bestaat uit: (1) de auditor neemt de preclear waar om te zien of de preclear klaar is om de auditingvraag te ontvangen; (2) de auditor stelt de preclear de vraag; (3) de auditor neemt de preclear waar om te zien of de preclear de vraag heeft ontvangen; (4) de preclear kijkt naar zijn bank en vindt het antwoord op de vraag; (5) de preclear vertelt de auditor (die aandachtig luistert) het antwoord op de vraag; (6) de auditor bevestigt de preclear voor het beantwoorden van de vraag; (7) de auditor neemt de preclear waar om te zien of de preclear de bevestiging heeft ontvangen.

14. terminal: alles wat in ťťn communicatiesysteem wordt gebruikt; alles wat een communicatie kan ontvangen, doorsturen of uitzenden; een man zou een terminal zijn, maar een post [positie, baan of ambt waartoe iemand is aangesteld] zou ook een terminal rijn.

15. star-rated checkout: een zeer nauwkeurige checkout, waarbij wordt nagegaan of een student een deel van het studiemateriaal volledig en in details kent, en waarbij wordt nagegaan of hij de gegevens volledig begrijpt en kan toepassen.

16. internes: gevorderde gegradueerden of recente gegradueerden op een vakgebied, die praktische ervaring opdoen onder toezicht van een ervaren werker. Iemand die voor een cursus geslaagd is, wordt in het vak van de theorie-cursus die hij juist heeft voltooid, een vakman door als intern te werken. 1. Het is een zware misdaad om de fundamentele communicatiekanalen van Scientology te verbreken. Hiertoe behoren gevallen waarin door belemmering of veronachtzaming voldoende levering van technische materialen wordt ontzegd aan HGC of Qual Auditors en aan studenten van Dianetics of Scientology.
 2. Met opzet een auditingrapport vervalsen om zichzelf bekwamer te doen lijken dan men is of om voor de Case Supervisor17 afwijkingen te verbergen of om vitale gegevens weg te laten die voor Case Supervising nodig zijn, resulterend in verstoringen van een case en tijd besteed aan onderzoek door meerderen, is vervolgbaar door middel van een Committee of Evidence, en als het buiten alle redelijke twijfel waar blijkt te zijn, zijn annulering van alle certificaten en toekenningen, een verklaring tot suppressieve persoon en expulsie verplicht.
 3. In een cursuszaal een of meer van de onderstaande zes out-ethics activiteiten toelaten, is een overtreding die een Committee of Evidence rechtvaardigt, en Supervisors, Directors of Training, Technical Secretaries18, Qualifications Secretaries19 of Ethics Officers van wie is gebleken dat ze zich er schuldig aan hebben gemaakt, kunnen tot suppressieve persoon worden verklaard.

  1. Niet 's ochtends, na lunchtijd en na de avondpauze precies op tijd een muster houden met zijn studenten, niet noteren wie afwezig is en geen actie ondernemen om wie afwezig is terug te halen.
  2. Toestaan dat studenten met elkaar praten, rondlopen, pauzeren buiten de vastgestelde uren of de cursuszaal uitlopen tijdens cursusuren.
  3. Toestaan dat studenten in de cursuszaal eten of roken.
  4. Toestaan dat mensen de cursuszaal binnenlopen en studenten om wat voor reden dan ook lastig vallen.
  5. Een Cursus supervisor staat er maar wat bij of zit aan zijn bureau en is niet actief bezig studenten te helpen die hulp nodig hebben.
  6. Niet zorgen dat de studenten door hun cursus heen komen en slagen.


17. Case Supervisor: de "trainer" van de auditor. Hij zegt de auditor wat hij moet doen, zorgt dat hij steeds gecorrigeerd wordt, zorgt dat de lijnen in orde blijven en zorgt dat de auditor kalm en bereidwillig blijft en successen blijft behalen. De C/S geeft aan welke auditingacties uitgevoerd moeten worden bij elke afzonderlijke preclear die hij onder zijn hoede heeft. Alle case-supervisie is ten behoeve van de preclear.

18. Technical Secretary: het hoofd van de Technical Division (Divisie 4). De Tech Sec is er verantwoordelijk voor dat deze divisie haar algemene produkten bereikt bestaande uit effectief getrainde en geslaagde studenten, en preclears die een graad hebben voltooid of de volledige eindverschijnselen van een auditingactie hebben bereikt. Zie ook het orgbord in het aanhangsel van dit boek

19. Qualifications Secretary: zie verklarende woordenlijst. 1. Van elke Case Supervisor die case supervising doet voor een niveau waarvoor hij niet is getraind, kunnen alle certificaten tijdelijk ingetrokken worden, en hem kunnen alle bonussen ontzegd worden en er kan tevens van hem geŽist worden dat hij alle bonussen terugbetaalt die hij ooit heeft ontvangen terwijl hij als Case Supervisor Case Supervising deed voor niveaus waarvoor hij niet getraind is boven of onder zijn klasse. Dit houdt geen beperking in van de straffen die kunnen worden opgelegd en waartoe verklaring tot suppressieve persoon en expulsie kunnen behoren.
 2. Elk staflid dat Úf mondeling Úf blijkens zijn acties zijn statistieken drastisch dreigt te verlagen of dat met opzet doet om een wettige of met het beleid overeenstemmende order of ethics-maatregel te vermijden, moet onmiddellijk tot suppressieve persoon worden verklaard.
 3. Het is voor elk staflid een zware misdaad om boekenvoorraden van de organisatie opzettelijk of onopzettelijk te verspillen of te veroorzaken dat ze verspild worden of dat schade eraan wordt toegebracht.
 4. Het is verder een zware misdaad voor een staflid, Bookstore Officer20 of leidinggevende persoon om te verzuimen de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voor de bescherming en het correcte gebruik van de boekenvoorraden van de organisatie.
 5. Het is een zware misdaad om in het openbaar zich van Scientology af te keren.
 6. Herhaalde en voortgezette overtreding van de onderstaande vijf punten van uit-studietech na twee Courts of Ethics voor overtreding van deze punten, kan ertoe leiden dat de betreffende persoon een Committee of Evidence krijgt waarbij hem ten laste wordt gelegd het plegen van een daad of het nalaten van iets om Scientology of Scientologen bewust te onderdrukken, te verlagen of te belemmeren, en als de persoon buiten redelijke twijfel schuldig wordt bevonden, kan hij tot suppressieve persoon worden verklaard en verdreven worden met alle daaraan verbonden straffen:

  1. Iemand kan gedaagd worden voor een Court of Ethics of Executive Court of Ethics als blijkt dat hij voorbij is gegaan aan een woord dat hij niet heeft begrepen bij het ontvangen, horen of lezen van een order, HCOB21, Policy Letter of geluidsband of welk geschreven of gedrukt materiaal van LRH dan ook, daarbij inbegrepen boeken, PABs22, despatches23, telexberichten en gestencilde publicaties, als hij daardoor niet de plichten van zijn post heeft kunnen nakomenen als hij niet onmiddellijk een effectieve poging heeft gedaan om de woorden bij zichzelf op te helderen, of hij nu wist of niet dat de oorzaak van zijn inactiviteit of schadelijke handelingen was dat hij ze niet had begrepen.

   De tenlastelegging is verzuim om onbegrepen woorden op te helderen.


  2. Een staflid dat geen studietech gebruikt of zorgt dat deze bekend wordt, terwijl hij studeert of instructie geeft, kan gedaagd worden voor een Court of Ethics of een Executive Court of Ethics.

   De tenlastelegging is verzuim om studietech te gebruiken.


  3. Een student die studietech alter-ist of anderen een verkeerd advies geeft over het gebruik ervan, kan gedaagd worden voor een Court of Ethics.

   De tenlastelegging is aanbeveling van een verkeerd gebruik of veronachtzaming van correcte studietech.


  4. Een auditor die verzuimt om zonder uitzondering elk woord van elke opdracht of lijst die hij gebruikt, op te helderen, kan worden gedaagd voor een Court of Ethics.

   De tenlastelegging is uit-tech.


  5. Ieder staflid van de Publieke Divisie24, ieder ander staflid en iedere Scientoloog die tegenover nieuw publiek in openbare lezingen, in advertenties of bij public relations termen, omstandigheden of gegevens blijkt te gebruiken die het publiek niet kan begrijpen, zonder het belang van studietech te benadrukken of onmiddellijk effectieve maatregelen te nemen om dingen te verduidelijken, of die op grote schaal materiaal verspreidt onder een verkeerd publiek, kan worden gedaagd voor een Court of Ethics, als een schandaal of opschudding eruit voortkomt.

   De tenlastelegging is verzuim om studietech te gebruiken in disseminatie.


20. Bookstore Officer: hoofd van het Department of Publications, Department 5, Dissemination Division.

21. HCOB: Hubbard Communications Office Bulletin: een technische publicatie die alleen door L. Ron Hubbard is geschreven. Een HCOB is geldig vanaf de eerste publicatiedatum, tenzij specifiek is aangegeven dat het is geannuleerd. HCOBs bevatten alle gegevens voor auditing en cursussen. Ze beschrijven het produkt van de organisatie. Ze worden uitgegeven met rode inkt op wit papier in volgorde van datum.

22. PAB: afkorting voor Professional Auditor's Bulletins, een serie bulletins van Ron voor professionele auditors, die technisch materiaal en reclamemateriaal bevatten om de auditor te helpen. (Begonnen op 10 mei 1953.) Sommigen werden gecompileerd uit Rons onderzoekspapieren of lezingen.

23. despatch: schriftelijk bericht.

24. Publieke Divisie: de afdeling van een Scientology-kerk die contact opneemt met nieuwe mensen en hen services verschaft. 1. Het veranderen en verdraaien van tech of procedures om de ontdekking van withholds te voorkomen, wordt geclassificeerd als een suppressieve daad. Dit kan zich op vele terreinen voordoen: door het veranderen en verloren doen gaan van publicaties, het publiceren van uitgaven in de vorm van Board Technical Bulletins25 of Board Policy Letters26 die incorrecte en misleidende gegevens bevatten, het in trainingsfuncties aanstellen van mensen van wie bekend is dat ze crimineel of onbekwaam zijn, verbale tech27 of welke actie ook waardoor voorkomen zou worden dat tech bekend wordt of correct wordt gebruikt.


25. Board Technical Bulletin: technische materialen of instructies van Dianetics of Scientology die door iemand anders dan L. Ron Hubbard zijn geschreven.

26. Board Policy Letter een policy letter uitgegeven door iemand anders dan L. Ron Hubbard.

27. verbale tech: het bekendmaken van gegevens die in strijd zijn met HCO Bulletins of Policy Letters, of het tegenhouden van het gebruik of de toepassing ervan, het verdraaien van de strekking ervan, het op een bepaalde manier veranderen van de inhoud ervan, het mondeling of anderszins interpreteren ervan voor een ander, of het pretenderen ze aan te halen zonder de werkelijke publicatie te tonen. 1. Wanneer buiten redelijke twijfel is komen vast te staan dat geld en zaken van een organisatie zijn geweerd en de organisatie daardoor schade heeft geleden, is een order waardoor degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn tot suppressieve persoon worden verklaard, verplicht en is het mogelijk dat vervolging wordt ingesteld op criminele gronden.
 2. Het toelaten van een vermaardheid of een vooraanstaande schrijver tot processing van hoger niveau, terwijl hij processing van lager niveau niet volledig heeft voltooid, zal geclassificeerd worden als een zware misdaad. Dit geldt in het bijzonder voor Power28, Clearing-cursussen29 en OTcursussen30.
 3. Verzuim om energiek op te treden teneinde een "ARC-gebroken veld"31 in orde te brengen, zal voor een Executive Council als een zware misdaad worden beschouwd.
 4. Het is een zware misdaad om toe te staan dat suppressieve personen en potentiŽle bronnen van moeilijkheden in Publications Orgs of Departments of in Department 16 (Divisie 6, Advertering) worden aangesteld, omdat ze zowel het publiek als de organisatie zullen doen verhongeren.


28. Power: Power-processen: de processen die alleen gegeven worden door Klasse VII auditors en waarmee Graad V Power Releases worden gemaakt. Deze processen resulteren in het vermogen om met power (kracht) om te gaan.

29. Clearing-cursus: zie verklarende woordenlijst.

30. OT-cursus: zie verklarende woordenlijst.

31. ARC-gebroken veld: een "veld" raakt ARC-gebroken wanneer je in individuen geen belang stelt. Verzuim om met mensen te communiceren, verzuim om hen omhoog te leiden, verzuim om hun verwarringen te behandelen of te zorgen dat fouten hersteld worden, leidt allemaal tot een ARC-gebroken veld. Als je niet de elementaire, gebruikelijke case- en trainingsacties uitvoert, als je die mensen negeert, als je ze niet schrijft en geeft om wat er met hen gebeurt, zul je ze ARC-gebroken maken. 1. Van elke leidinggevende persoon die een order uitvaardigt inhoudende dat bepaalde HCO PLs32 of HCOBs niet gevolgd moeten worden, zal, wanneer dit buiten redelijke twijfel is komen vast te staan, worden aangenomen dat hij een zware misdaad heeft gepleegd, en dit kan de toewijzing van de conditie Verraad met zich meebrengen voor zowel degene die de order uitvaardigt als degene die de order ontvangt en uitvoert.
 2. Elke auditor die bij een preclear een rock slam33 ziet en nalaat deze te noteren en te rapporteren, maakt zich schuldig aan een zware misdaad, omdat dit schadelijk is voor de samenleving, de organisatie en de persoon zelf.
 3. Wanneer een preclear heeft gerollercoasterd ondanks een zwevende naald34 aan het einde van de sessie en bij de Examiner35, en als noch Tech noch Qual enige poging doet om dit te herstellen, wordt de zaak een zware misdaad.


32. HCO PLs: Hubbard Communications Office Policy Letters: de permanent geldige uitgaven over de organisatorische en administratieve technologie. Een HCO PL bevat, ongeacht de datum waarop of periode waarin hij geschreven is, de know-how van het leiden van een organisatie, groep of bedrijf. Ze maken het grootste deel uit van het hat-materiaal van stafleden in Scientology-organisaties. Een HCO PL is getekend door L. Ron Hubbard en uitgegeven met groene inkt op wit papier op volgorde van datum.

33. rock slam: zie verklarende woordenlijst.

34. zwevende naald: een ritmisch zwaaien van de naald over de wijzerplaat van de E-meter in een langzaam, gelijkmatig tempo van de naald, heen en weer, heen en weer, zonder verandering in de breedte van de zwaai behalve misschien dat de zwaai wijder wordt wanneer de pc de laatste beetjes lading (schadelijke energie of kracht) verliest. Een zwevende naald is ťťn van de delen van de eindverschijnselen (procesvoltooiing) van een proces of actie. Wordt ook een vrije naald genoemd.

35. Examiner: (Divisie 5, Department 13) degene die nagaat of de technische resultaten van de organisatie uitstekend en consistent zijn, of studenten een vlekkeloze vaardigheid hebben bereikt en preclears volledig een staat hebben bereikt als ze goedkeuring hebben gekregen om te attesteren, en of alle technische tekortkomingen van personeelsleden van de organisatie worden gerapporteerd en aangepakt, zodat de technische resultaten van de organisatie uitstekend en consistent blijven. De Examiner controleert elke preclear na elke sessie en wanneer de preclear in auditing een hoofdactie heeft voltooid, en examineert studenten wanneer ze een cursus voltooid hebben. 1. Als red tags36 volgens de 24-uur-regel37 van de Examiner, onbehandeld blijven door Tech of Qual, wordt de zaak een zware misdaad.
 2. Bovendien kan een misdaad, als deze ernstig en van grote omvang is, schadelijk is voor velen en herhaaldelijk is gepleegd, opnieuw geclassificeerd worden als een zware misdaad.


Suppressieve daden zijn duidelijk die heimelijke of openlijke daden die bewust erop gericht zijn de invloed of activiteiten van Scientology te reduceren of te vernietigen of case-vooruitgang of verdere successen en activiteiten in Scientology te reduceren of te vernietigen of case-vooruitgang of verdere successen en activiteiten in Scientology van een Scientoloog te voorkomen. Omdat mensen of groepen die iets dergelijks zouden doen, alleen uit eigenbelang handelen ten nadele van alle anderen, kunnen hen niet de rechten worden geschonken die rationele wezens gewoonlijk krijgen.

Als een persoon of groep die een suppressieve daad heeft gepleegd, tot bezinning komt en openlijk erkent fout te zijn geweest, is zijn, haar of hun enige terminal de International Justice Chief via de Continental Justice Chief38, die:


36. red tag: grote rode kaarten bevestigd aan de buitenkant van de voorflap van preclear-folders, die erop wijzen dat binnen vierentwintig uur een reparatie-sessie moet worden gedaan.

37. 24-uur-regel: de regel volgens welke elke verknoeide sessie binnen vierentwintig uur gerepareerd moet worden.

38. Continental Justice Chief: de leidinggevende persoon van de Sea Org die verantwoordelijk is voor de standaardtoepassing van de juridische beleidsregels van Scientology in zijn of haar continentale gebied. 1. De persoon of groep zegt op te houden met het plegen van overts in het heden en alle aanvallen en suppressieve daden te staken zodat hij of zij case-vooruitgang kan/kunnen boeken;
 2. Een openbare verklaring eist waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat ze beseffen dat hun acties waren gedaan uit onwetendheid en ongegrond waren, waarbij wanneer maar mogelijk de invloeden of beweegredenen worden genoemd die hen ertoe brachten te proberen Scientology te onderdrukken of aan te vallen; zorgt dat de verklaring wordt getekend in aanwezigheid van getuigen en wijd en zijd bekend wordt gemaakt, vooral aan mensen die direct onder invloed staan van of vroeger in contact stonden met de vroegere overtreder of overtreders. Van de brief moet worden verwacht dat hij elke samenzwering met het doel om Scientology of de preclear of Scientoloog te onderdrukken aan het licht brengt, als er een dergelijke samenzwering heeft bestaan.
  B(1). Eist dat al het geld dat verschuldigd is aan Scientology organisaties of -missies, wordt afbetaald;

  B(2). Mag eisen dat, afhankelijk van de goedkeuring van de International Justice Chief, een 'amends project' dat past bij en evenredig is aan de ernst en reikwijdte van de gepleegde suppressieve daden, wordt voltooid voordat verdere stappen A t/m E worden gedaan;

  Voordat aan een dergelijk amends project wordt begonnen, moet de persoon een petitie voor een amendsproject indienen bij de International Justice Chief, waarbij hij zorgt voor volledig completed staff work39 en vermeldt wat hij voorstelt om als amends te doen, en dit moet worden goedgekeurd door de International Justice Chief voordat het als geldig kan worden beschouwd. Het is mogelijk dat getuigenis van werkelijke ethics-verandering wordt vereist voordat voor het amends project toestemming wordt gegeven. (Voorbeelden daarvan zouden kunnen zijn, afhankelijk van de gepleegde zware misdaden: de persoon heeft eerlijk werk gevonden; heeft alle schulden die hij bij anderen had, afbetaald; waardevolle bijdragen zijn geleverd aan de samenleving; de persoon is geheel opgehouden met die acties waarvoor hij tot suppressieve persoon was verklaard, enz,);

  De International Justice Chief is ook gemachtigd, als hij een petitie voor een amends project goedkeurt, om als beschermer van de Kerk, haar leerstellingen en haar leden te eisen dat een dergelijk amends project geheel buiten welke lijnen van Scientology-organisaties, missies of netwerken ook om wordt uitgevoerd, en om, voordat het amendsproject voltooid mag worden geacht, te eisen dat uitgebreid bewijsmateriaal dat een langdurige periode beslaat, wordt overgelegd waaruit zonder twijfel blijkt dat de persoon zijn of haar suppressieve daden heeft gestaakt, geen problemen heeft opgeleverd voor de Kerk of leden van de Kerk op welke manier of op welk gebied dan ook, en iets heeft gedaan en voltooid dat duidelijk en onmiskenbaar de mensheid tot voordeel is;

 3. Eist training beginnend vanaf het laagste niveau van de Brug op eigen kosten, als de leidinggevende personen die over de training de leiding hebben, de persoon of de leden van de groep op de cursus willen hebben;
 4. Maakt een aantekening van alle bovenstaande zaken met kopieŽn van de verklaring en bergt deze op in de Ethics-dossiers van de betrokkenen;
 5. Licht de International Justice Chief in en stuurt hem een kopie van de oorspronkelijke verklaringen, waarop de handtekeningen zijn te zien.

39. completed staff work: een samengevoegd pakket van informatie over een bepaalde situatie, plan of noodtoestand, dat voldoende compleet is voorgelegd zodat alleen "goedgekeurd" of "afgekeurd" aangegeven hoeft te worden.
Elke potentiŽle bron van moeilijkheden die enige Scientology organisatie geld schuldig is, wordt op dezelfde wijze behandeld als elke andere Scientoloog. Verzuim om een financiŽle verplichting na te komen wordt een zaak voor civiel recht nadat de mogelijkheden via de normale wegen voor inning binnen de organisatie zijn uitgeput.

Elke PTS die verzuimt om Úf de suppressieve persoon die hem of haar PTS maakt, te behandelen Úf het contact met hem te verbreken, maakt zich door dat verzuim schuldig aan een suppressieve daad.

Men mag zijn toevlucht zoeken tot het aanspannen van een civiele zaak tegen suppressieve personen om inning van gelden die verschuldigd zijn, te bewerkstelligen, omdat ze geen recht hebben op Ethics-procedures van Scientology.

Totdat een suppressieve persoon of groep is vrijgesproken of totdat deze is toegestaan om actief aan de training deel te nemen die vereist wordt volgens punt C, nadat hier toestemming voor is gegeven en dit is aangekondigd, is zijn, haar of hun enige Scientology-terminal de International Justice Chief via de Continental Justice Chief, of leden van een naar behoren geautoriseerde en samengeroepen Committee of Evidence.

Een order waarmee een persoon of groep tot een suppressieve persoon of groep wordt verklaard, blijft samen met alle daaraan verbonden voorwaarden van kracht totdat de order officieel geannuleerd is door middel van een geautoriseerde en gepubliceerde uitgave van de Kerk.

Tevens geldt dat, totdat een suppressieve persoon of groep is vrijgesproken maar niet tijdens de periode waarin de persoon om een Committee of Evidence verzoekt en er een krijgt, of een amnestie40 wordt verleend, geen enkele Scientology-ethics behalve


40. amnestie: zie verklarende woordenlijst.


dit beleid op dergelijke personen van toepassing is, en geen Committee of Evidence mag worden samengeroepen voor enige Scientoloog of persoon voor overtredingen van welk soort ook tegen de suppressieve persoon behalve voor overtredingen waardoor de wetten van het land worden overtreden, behalve om vast te stellen in gevallen waarin er een werkelijk twistpunt bestaat, of de persoon al dan niet ofwel Scientology ofwel de Scientoloog aan het onderdrukken was.

Dergelijke mensen vallen in dezelfde categorie als diegenen wier certificaten geannuleerd zijn, en mensen wier certificaten, classificaties en toekenningen zijn geannuleerd, vallen ook in deze categorie.

Men moet in zijn verbeelding niet te ver gaan bij het iemand dit etiket geven. Fouten, vergrijpen en misdaden rechtvaardigen niet mensen als suppressieve persoon of groep te bestempelen. Alleen zware misdaden rechtvaardigen dit.

Een Committee of Evidence mag worden samengeroepen door elke Convening Authority die concreter bewijs wenst van pogingen om Scientology of Scientologen te onderdrukken, maar als de bevindingen van een dergelijk Committee, nadat ze zijn goedgekeurd, buiten redelijke twijfel het bestaan bevestigen van suppressieve daden, is dit beleid van toepassing.

Openlijke of heimelijke daden die er bewust op gericht zijn om Scientology of Scientologen te belemmeren of te gronde te richten, zijn wat wordt bedoeld met daden die suppressief zijn voor Scientology of Scientologen.

Wat het beste is voor het grootste aantal dynamieken houdt de eis in dat acties die schadelijk zijn voor de vooruitgang van de velen door middel van Scientology en die openlijk of heimelijk worden ondernomen met als direct oogmerk Scientology in haar geheel of een Scientoloog in het bijzonder te gronde te richten, zonder uitstel afgehandeld moeten worden vanwege de aard van het reactieve verstand en de daaruit voortvloeiende impulsen van mensen die krankzinnig of bijna krankzinnig zijn, om aan elke kans die de mensheid via Scientology heeft een einde te maken.

PotentiŽle bron van moeilijkheden

Een Scientoloog die door familie- of andere banden in contact staat met iemand die zich schuldig maakt aan suppressieve daden, staat bekend als een potentiŽle bron van moeilijkheden of een bron van moeilijkheden. De geschiedenis van Dianetics en Scientology wemelt hiervan. Verward door emotionele banden, koppig weigerend om Scientology op te geven, maar steeds weer geÔnvalideerd door een suppressieve persoon, boeken ze, omdat ze een probleem in het heden41 hebben, als case geen vooruitgang. Als ze in de een of andere richting resoluut zouden optreden - de suppressieve persoon zouden hervormen of anderszins de situatie op standaardwijze zouden behandelen, dan zouden ze vervolgens vorderingen kunnen maken en hun potentieel kunnen herwinnen. Als ze niet resoluut iets ondernemen, zullen ze tenslotte bezwijken.

Daarom heeft dit beleid ook betrekking op suppressieve niet-Scientology echtgenotes, echtgenoten en ouders, of andere familieleden of vijandige groepen of zelfs dikke vrienden. Zolang een echtgenote of echtgenoot, vader of moeder of andere connectie in de familie, die de huwelijkspartner of het kind in Scientology probeert te onderdrukken, of de vijandige groep steeds bevestigd blijft of in communicatie blijft met de huwelijkspartner, het kind of het familielid in Scientology, valt die Scientoloog of preclear onder de familie- of aanhangersclausule en mag deze niet geauditeerd of verder getraind worden totdat hij of zij gepaste maatregelen heeft genomen om te bereiken dat hij of zij geen potentiŽle bron van moeilijkheden meer is.


41. probleem in het heden: een speciaal probleem dat in het "nu" van het stoffelijk universum bestaat en waarop de preclear zijn aandacht gefixeerd heeft. Het is elke reeks omstandigheden die zozeer de aandacht van de preclear in beslag neemt dat hij het gevoel heeft dat hij er iets aan moet doen in plaats van geauditeerd te worden.De geldigheid van deze beleidsregel blijkt uit het feit dat de aanstichters van de aanvallen van de Amerikaanse overheid en andere moeilijkheden de echtgenotes, echtgenoten of ouders waren die actief een Scientoloog of Scientology aan het onderdrukken waren, of die optraden onder de invloed van mensen of instellingen die hen met opzet verkeerde informatie hadden verstrekt over Scientology. De onderdrukte Scientoloog trad niet snel genoeg op om door behandeling van het antagonistische familielid de moeilijkheden te vermijden.

Alle processing van de potentiŽle bron van moeilijkheden wordt ontzegd of is illegaal terwijl het contact bestaat, en iemand die niet actief de zaak in orde probeert te brengen, loopt kans op het krijgen van een Committee of Evidence, als hij in de tussentijd wordt geauditeerd.

PotentiŽle bronnen van moeilijkheden en verbreking van contact

Het onderwerp "verbreking van contact" en de bijbehorende technologie staan uitvoerig behandeld in hoofdstuk vijf. In het geval van ongerechtvaardigde verbreking van contact of wanneer met verbreking van contact wordt gedreigd, kan de persoon of groep waarmee het contact wordt verbroken, als toevlucht bij de dichtstbijzijnde convening authority (of HCO) om een Committee of Evidence verzoeken en bewijsmateriaal aan het Committee voorleggen van echte, wezenlijke hulp aan Scientology zonder voorbehoud of slecht oogmerk. Het Committee moet worden samengeroepen, als daarom wordt verzocht.

Bij onderzoek is gebleken dat de werkelijke beweegredenen van suppressieve personen uit zeer kwalijke verborgen verlangens bestaan - in ťťn geval wenste de vrouw de dood van haar man zodat ze zijn geld kon bemachtigen, en ze bestreed Scientology omdat dit haar man geestelijk gezond maakte. Omdat de Scientoloog zijn vrouw of het contact met haar niet aanpakte, bleef hij als gezinslid met de situatie zitten en de vrouw slaagde erin om in dat gebied een vrijwel volledige vernietiging van Scientology te bereiken door valse getuigenissen tegenover de politie, de overheid en de pers. Daarom is dit een ernstige zaak - om een bron van actieve onderdrukking van een Scientoloog of Scientology te tolereren of ermee in contact te blijven zonder de persoon op standaardwijze te behandelen of op te treden om de ware beweegredenen achter de vijandigheid aan het licht te brengen en de persoon te hervormen. Er mag vooral geen geld worden aangenomen als betaling of lening van iemand die "familie" is van een suppressieve persoon en daarom een potentiŽle bron van moeilijkheden is. Er bestaat in de geschiedenis van Scientology geen ernstiger bron van moeilijkheden dan deze in het licht van frequentie en gebrek aan aandacht.

Iemand die tot suppressieve persoon is verklaard houdt op dat te zijn wanneer hij is vrijgesproken van suppressieve daden door een amnestie of een Committee of Evidence. Ieder die door een Committee of Evidence en de convening authorities daarvan schuldig is bevonden aan suppressieve daden, behoudt de status van suppressieve persoon, tenzij hij gered wordt door een amnestie.

Dit beleid heeft ten doel om dingen van deze aard die afleidend zijn, in de toekomst te voorkomen.

Rechten van een suppressieve persoon of groep

Werkelijk suppressieve personen of leden van een suppressieve groep hebben als Scientoloog geen rechten van welk soort ook.

Een persoon of groep kan echter ten onrechte het etiket van suppressieve persoon of groep hebben gekregen. Mocht de persoon of groep beweren ten onrechte aldus bestempeld te zijn, dan mag hij of zij, of mogen zij, verzoeken om een Committee of Evidence via hun dichtstbijzijnde Continental Justice Chief. De leidinggevende persoon die de bevoegdheid bezit om een Committee of Evidence samen te roepen, moet dat doen als er om een Committee of Evidence verzocht is om aldus in beroep te gaan of onrecht ongedaan te maken.

De persoon of vertegenwoordiger van de groep die bestempeld is als suppressief, wordt genoemd als belanghebbende partij voor het Committee. De belanghebbende partijen komen voor bijwoning naar de plaats waar het Committee samenkomt.

Het Committee moet aandacht schenken aan al het werkelijke bewijsmateriaal dat de persoon of groep die ervan wordt beschuldigd suppressief te zijn voorlegt, vooral als eruit blijkt dat de persoon of groep Scientology/ Scientologen of een Scientoloog heeft geholpen, en als dit meer dan evenredig blijkt op te wegen tegen de beschuldigingen, of voor die beschuldigingen nu bewijs is geleverd of niet, wordt de persoon vrijgesproken.

Elke opzettelijke valse getuigenis, vervalsingen of valse getuigen die in het spel zijn gebracht door de persoon of groep die ervan beschuldigd is suppressief te zijn, kan resulteren in een onmiddellijke uitspraak in het nadeel van de persoon of groep.

Elke poging om kopieŽn van de getuigenis of bevindingen van een Committee of Evidence die voor dit doel is samengeroepen, te gebruiken in een civiele rechtzaak of het in een civiele rechtbank belachelijk maken hiervan leidt tot een onmiddellijke omkering van een gunstige bevinding en een automatische bestempeling van de persoon of groep als suppressieve persoon of groep.

Als uit de door de convening authority en de International Justice Chief goedgekeurde bevindingen schuld blijkt, wordt de persoon of groep bestempeld als suppressieve persoon of groep.

Als het Committee er niet in slaagt te bewijzen dat de persoon of groep zich schuldig heeft gemaakt aan suppressieve daden, moet het aanbevelen dat de persoon of groep in het openbaar wordt vrijgesproken.

Als iemand door het een of ander ten onrechte tot suppressieve persoon is verklaard, mag hij, als hij dat wenst, nadat hij een Committee of Evidence heeft gehad en de order waardoor hij tot Suppressieve Persoon is verklaard, ongeldig is verklaard, verzoeken om een Board of Review die, nadat deze de zaak volledig heeft onderzocht, indien het gerechtvaardigd is, mag vragen om de terugbetaling van ontzegd loon of bevordering tot de rang die hij tevoren had, indien hem loon is ontzegd of hij in rang is verlaagd terwijl hij ten onrechte als suppressieve persoon was bestempeld.

Mogelijkheid om in beroep te gaan voor een potentiŽle bron van moeilijkheden

Iemand die is bestempeld als potentiŽle bron van moeilijkheden en daarom geen auditing mag ontvangen, mag bij de dichtstbijzijnde Continental Justice Chief via HCO om een Committee of Evidence verzoeken om aldus in beroep te gaan, als hij of zij de aantijging betwist.

Het Committee of Evidence waarom verzocht is, moet door de dichtstbijzijnde convening authority worden samengeroepen.

Als bewijzen van verbreking van contact worden geleverd, moet in de bevindingen en aanbevelingen van het Committee of Evidence en door de Convening Authority, zodra de bevindingen naar behoren zijn goedgekeurd, het etiket van potentiŽle bron van moeilijkheden van de Scientoloog worden verwijderd. Als duidelijk en buiten redelijke twijfel is gebleken dat de zogenaamde suppressieve persoon of groep zich niet schuldig heeft gemaakt aan suppressieve daden of als duidelijk blijkt dat deze zich heeft gebeterd, moet het Committee of Evidence de verwijdering van het etiket suppressieve persoon of groep van de verdachte persoon of groep aanbevelen. Zodra een persoon of groep echter tot suppressieve persoon of groep is verklaard door een geautoriseerde, gepubliceerde order, moet de verwijdering of herroeping van de order of het etiket worden goedgekeurd door de International Justice Chief.

Maar mocht de toestand van de case van degene die eerst een potentiŽle bron van moeilijkheden was, na een redelijke periode in processing geen vooruitgang laten zien, dan mag elke leidinggevende persoon van de Divisie voor Training en Processing ten aanzien daarvan opdracht geven tot een nieuw Committee of Evidence, en als dit en de convening authority ervan de aanbeveling doen de eerdere bevindingen in het tegenovergestelde te veranderen, en als dergelijke bevindingen worden goedgekeurd op de kanalen van de International Justice Chief, dan worden de etiketten toegewezen. Maar ondanks dat mag geen auditor gestraft worden voor het auditeren van de persoon in de periode tussen de twee bevindingen.

Mogelijkheid om in beroep te gaan voor een auditor

Een auditor die gestraft wordt voor het auditeren van een potentiŽle bron van moeilijkheden, een suppressieve persoon of een lid van een suppressieve groep, mag om een Committee of Evidence verzoeken als hij de potentiŽle bron van moeilijkheden en de suppressieve persoon of een vertegenwoordiger van de suppressieve groep ertoe kan overhalen om voor het Committee te verschijnen.

De auditor die daarom verzoekt, mag ook naast hemzelf de persoon of personen als belanghebbende partij of partijen laten noemen die de informatie of verkeerde informatie over zijn acties heeft/hebben verschaft.

Een Committee of Evidence mag in gevallen waarin potentiŽle bronnen van moeilijkheden of suppressieve personen of groepen betrokken zijn, geen schadevergoeding of kosten voorstellen of tot de betaling daarvan opdracht geven.

Wanneer de potentiŽle bron van moeilijkheden, suppressieve persoon of vertegenwoordiger van de suppressieve groep verzuimt om voor een Committee of Evidence te verschijnen volgens een akte van beschuldiging42 waardoor mensen worden bestempeld als potentiŽle bronnen van moeilijkheden of suppressieve personen of groepen, op het gepubliceerde moment van samenkomst, dan wordt de akte van beschuldiging als bewezen beschouwd en is de convening authority verplicht om de betrokkene(n) uit te roepen tot suppressieve persoon of groep.


42. akte van beschuldiging; hier een schriftelijke en getekende publicatie voor de aanstelling van een Committee of Evidence waarin worden genoemd: (1) de voorzitter, de secretaris en de leden van het comitť (2) de belanghebbende partij of partijen, (3) de te behandelen zaak en een samenvatting van de beschikbare gegevens.
Bewijs van verbreking van contact

Elke HCO Secretary kan bewijzen van verbreking van contact of verwerping ontvangen en moet, nadat hij geconstateerd heeft dat ze betrouwbaar zijn, kopieŽn van dergelijke bewijzen plaatsen in het ethics-dossier en de Central Files-folder van alle daarin genoemde personen.

De persoon die het contact verbreekt, houdt dan op een potentiŽle bron van moeilijkheden te zijn (zodra een eventuele aanvullende PTS-behandeling van technische aard die verlangd is door de Case Supervisor met succes is voltooid).

De procedure voor een suppressieve persoon of groep die openlijk bekent fout te zijn geweest, staat hierboven beschreven.

Bewijzen van onderdrukking

Het is verstandig voor elke Scientoloog, HCO Secretary of Committee of Evidence in zaken betreffende suppressieve daden om in het bezit te komen van geldige documenten, brieven, getuigenissen die naar behoren getekend zijn in aanwezigheid van getuigen, naar behoren onder ede bevestigde verklaringen en andere zaken en bewijzen die in een rechtzaak gewicht in de schaal zouden leggen. Men is dan beschermd tegen tijdelijke wrok, lastercampagnes, beschuldigingen dat Scientology gezinnen uit elkaar haalt, enz.

Als zaken betreffende suppressieve daden goede en alerte aandacht krijgen en naar behoren worden afgedwongen, zullen ze de groei van Scientology aanzienlijk versnellen en nieuwe kalmte schenken aan de mensen en organisaties ervan alsook grotere case-vorderingen in gevallen waarin die vorderingen eertijds niet gemakkelijk te bereiken waren.

Preclears met problemen in het heden, die ARC-gebroken zijn met verwante maar suppressieve personen, maken geen vorderingen als case en kunnen daarentegen grote moeilijkheden ervaren.

Het in acht nemen van deze feiten en strafmaatregelen kan ons allen helpen.

Niets in dit hoofdstuk mag ooit of onder welke omstandigheden ook welke schending van de wetten van het land ook of welke met opzet gepleegde onwettige daden ook rechtvaardigen. Door elke overtreding van dergelijke aard zal de overtreder zich blootstellen aan straffen die worden voorgeschreven door de wet alsook aan ethics- en justice43-maatregelen.
[Opmerking: Dit punt staat niet vermeld in het originele Engelstalige boek]43. justice: het optreden van de groep tegen het individu wanneer het individu er niet in geslaagd is om zijn eigen ethics in te brengen.

Line

Terug
Start-page

Email
020-6681789