Dutch BodyThetan Organization Filler
Scientology's systematische
schending van de privacy

Line - C. Voorbeelden van gegevens die
systematisch worden vergaard -


2. Het 'Oorspronkelijke Assessment-blad' (21 blz)


Scientology verzamelt zťťr veel, zťťr persoonlijke gegevens over zowel haar leden als over haar 'enemies'. Dit al zo'n 30 jaar in Nederland. Deze gegevens worden vastgelegd en "voor eeuwig" bewaard. Ex-leden durven hierdoor niets over de praktijken van de (rijke) internationale sekte te vertellen...

      Hieronder staat ťťn van de vele vragenlijsten die Scientology (en Dianetics) gebruikt om informatie over mensen in te winnen. De lijst wordt toegepast in zogenaamde 'auditing sessies'. Deze nederlandse versie is nog niet eerder gepubliceerd.


Het 'Assessment-blad' is de eerste vragenlijst waarmee iemand te maken krijgt als hij wordt 'ge-auditeerd '. Auditing is een essentiŽel onderdeel van Scientology en Dianetics.

      'Professionele auditing' kan het beste worden omschreven als: een gevaarlijke en zťťr dure kwakzalver therapie (prijs: 500 tot 2000 gulden per uur). Een korte uitleg:

      De ge-auditeerde is wijsgemaakt dat auditeren een geneeskrachtige werking heeft op zijn geestelijke gesteldheid. Hierdoor zouden ůůk lichamelijke kwalen en ziektes worden genezen - tot en met kanker... In het Scientology boek Dianetics spreekt men dan ook consequent over "de patiŽnt ".

      De 'therapie' komt neer op: amateuristisch wroeten in iemands verleden. De auditor stelt vragen. De ge-auditeerde, de 'preClear ', antwoordt daarop terwijl hij aan een primitieve leugendetector, de 'E-meter' is verbonden (dit apparaat kost minimaal 7000 gulden, de echte waarde is zo'n 100 gulden).

      Alles wat de "patiŽnt" vertelt wordt opgeschreven en opgeborgen in zijn preClear dossier ('folder') - ook wel 'Case History File' genaamd.


Het onderstaande formulier is onderdeel van de 'Hubbard® Dianetics van het Nieuwe Tijdperk' cursus. Deze cursus kost minimaal 8000 gulden en is zelf een onderdeeltje van de opleiding tot auditor (kost in totaal 100.000-den guldens). Om dit 'hoge' niveau te mogen doen heeft de cursist cq patiŽnt al minstens 50.000 gulden moeten 'doneren' (dit in het gunstige geval - wat zelden of nooit voorkomt).

      Hierna is de ruimte in het formulier welke is gereserveerd voor de antwoorden weggelaten. In totaal bestaat het uit 21 bladzijden (A4). Na iedere vraag is er een kolom 'E-meterreactie', ook die kolom is weggelaten.


Tekst tussen vierkante haakjes is toegevoegd ter verduidelijking. De originele tekst is in rode letters.Voorkant map 'Academie Niveau 5':
(dit is de 'hoogste' cursus die
in Nederland wordt gegeven)(Klik hier voor scan's van onderstaande vragenlijst)


HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

HCO BULLETIN VAN 24 JUNI 1978RA
HERZIEN OP 8 APRIL 1988

Remimeo
Publicatie voor
   het grote publiek
[Lees: toe te passen op het grote publiek]
HGC
Alle auditors

(Annuleert BTB 24 april '69RA,
PRECLEAR ASSESSMENTBLAD)

Dianetics van het Nieuwe Tijdperk-serie SRA

HET OORSPRONKELIJKE ASSESSMENTBLAD


WANNEER WORDT HET OORSPRONKELIJKE ASSESSMENTBLAD GEDAAN

      Dit Oorspronkelijke Assessmentblad wordt als eerste actie in Dianetics gedaan en bij alle nieuwe cases [gevallen]. Het wordt tijdens een formele Dianetische auditingsessie in een auditingkamer gedaan, met een naar behoren ingeschreven pc [preClear = patiŽnt / klant] die in sessie is.


WIE DOET HET OORSPRONKELIJKE ASSESSMENTBLAD

      De auditor die is opgedragen de preclear te auditeren doet de assessment [inschatting]. Ze maakt deel uit van de auditingtijd van de preclear, omdat daarbij waardevolle gegevens over de case van de preclear worden verzameld, terwijl de preclear aan de meter [leugendetector] zit.


HET DOEL VAN HET OORSPRONKELIJKE ASSESSMENTBLAD

      Dit formulier heeft tot doel de C/S [Case Supervisor], de D van P [Director of Processing] en de auditor essentiŽle gegevens over de preclear te verschaffen en de auditor bij de aanvang van auditing meer vertrouwd te maken met de preclear.


HOE WORDT HET OORSPRONKELIJKE ASSESSMENTBLAD GEDAAN

      De assessment wordt gedaan, terwijl de preclear aan de meter zit.

      De preclear krijgt als R-factor [Realiteitsfactor] dat je hem in verband met het bovengenoemde doel eenvoudig zult vragen naar essentiŽle gegevens over hemzelf.

      De auditor noteert de gegevens, terwijl de pc ze verstrekt. Hij gaat niet in op de antwoorden die de pc op de vragen geeft, behalve wanneer het noodzakelijk is om zich ervan te vergewissen dat de pc de vraag heeft beantwoord en dat hij - de auditor - de informatie juist heeft overgenomen. De auditor noteert de TA [Tone Arm] positie aan het begin en het eind van de assessment, alsook alle eventuele TA-actie tijdens de assessment. Hij noteert de naaldreacties [van de E-meter] op de vragen wanneer hij deze stelt, alsook alle eventuele naaldreacties die zich voordoen terwijl de pc antwoordt.


NETHEID VAN HET OORSPRONKELIJKE ASSESSMENTBLAD

      De gegevens dienen duidelijk en netjes op het assessmentblad te worden geschreven, zodat ze leesbaar zijn, aangezien de informatie gewenst is. De auditor mag de pc echter tijdens het voltooien van de admin[istratie] niet laten wachten of hem ophouden bij het geven van antwoorden.


WAARHEEN GAAT HET OORSPRONKELIJKE ASSESSMENTBLAD WANNEER HET IS VOLTOOID

      Wanneer het Oorspronkelijke Assessmentblad is voltooid, wordt het bewaard in de folder van de preclear. In de Samenvatting van de Folder in de folder van de pc wordt aangetekend dat het Oorspronkelijke Assessmentblad is gedaan.DATUM:

OORSPRONKELIJK ASSESSMENTBLAD

Naam pc:
Leeftijd pc:
Auditor:
Org:

TA-positie aan het begin van de assessment:


A. FAMILIE:

 1. Leeft moeder?
 2. Sterfdatum:
 3. Verklaring van pc over relatie met moeder:

 4. Leeft vader?
 5. Sterfdatum:
 6. Verklaring van pc over relatie met vader:

 7. Noteer de broers, zusters en andere verwanten van de pc, de sterfdatum van wie daarvan van toepassing is, en elke eventuele E-meterreactie:

  Verwantschap            Sterfdatum             E-meterreactie


 8. Waar en met wie woon je?


 9. Ga je op dit moment om met iemand die vijandig staat tegenover mentale of geestelijke behandeling of Scientology?

  Zo ja, wie?


 10. Maakt iemand er actief bezwaar tegen dat je een behandeling ondergaat?

  Zo ja, wie?


 11. Heeft iemand erop gestaan dat je een behandeling ondergaat?

  Zo ja, wie?


 12. Heeft iemand er ooit bezwaar tegen gemaakt dat je een behandeling ondergaat?

  Zo ja, wie?


 13. Heeft iemand je ooit aangemoedigd een behandeling te ondergaan?

  Zo ja, wie?


 14. Heeft iemand er ooit bezwaar tegen gemaakt dat je vooruitgaat?

  Zo ja, wie?


 15. Heeft iemand je ooit geholpen bij zelfverbetering?

  Zo ja, wie?


 16. Mag iemand je niet zoals je bent?

  Zo ja, wie?


 17. Heeft iemand geprobeerd je te doen veranderen of anders te doen zijn?

  Zo ja, wie?


B. ECHTELIJKE STAAT:

 1. Gehuwd:            Ongehuwd:             Gescheiden:

  Aantal keren gescheiden


 2. Verklaring van pc over relatie met echtgeno(o)t(e):


 3. Noteer alle eventuele huwelijksmoeilijkheden die de pc op dit moment heeft:

  Moeilijkheid


 4. Indien gescheiden, noteer dan de redenen voor echtscheiding en de emoties die de pc voelt over de echtscheiding:

  Reden, Emotie


 5. Noteer kinderen, sterfdatum van enig kind en E-meterreactie:

  Kinderen            Sterfdatum


C. OPLEIDINGSNIVEAU:

      Vermeld het opleidingsniveau van de pc, universitaire of vakopleiding.

Opleiding, training


D. BEROEPSLEVEN:

      Vermeld de voornaamste banen die de pc heeft gehad.

Baan


E. DRUGS:

(OPMERKING: NOTEER ALLEEN DRUGS, MEDICIJNEN OF ALCOHOL DIE IN DIT LEVEN GENOMEN ZIJN.)

 1. Neem je op dit moment enige drugs?

  Welke drug            Data (Hoelang)


 2. Heb je ooit drugs genomen?

  Welke drug            Data (Hoelang)


 3. Gebruik je op dit moment enige alcohol of alcoholische drank?

  Welke alcohol/alcoholische drank            Datum (Hoelang)


 4. Heb je ooit alcohol of alcoholische dranken gebruikt?

  Welke alcohol/alcoholische drank            Datum (Hoelang)


 5. [op origineel foutief: 3] Noteer alle thans of vroeger genomen medicijnen.

  Welk medicijn            Data (Hoelang)


F. VERLIEZEN:

      Welke ernstige verliezen heb je in dit leven geleden die er invloed op hebben gehad?

Verlies            Datum            Beschrijving


G. STERFGEVALLEN:

      Welke sterfgevallen hebben grote invloed uitgeoefend op je leven?

Sterfgeval            Datum             Beschrijving


H. ONTSTELTENISSEN:

      Ben je op het moment van streek over op boos op iemand of iets?

Ontsteltenis


I. GEVAREN:

 1. Sta je op dit moment bloot aan enig gevaar?

  Beschrijving


 2. Zijn er engrammen [soortgelijke gebeurtenissen] in het verleden, die hiermee overeenkomen?


J. ONGELUKKEN:

      Noteer alle eventuele ernstige ongelukken die de pc heeft gehad, de datum ervan, enig blijvend lichamelijk letsel en de E-meterreactie.

Ongeluk            Datum            Lichamelijk letsel


K. ZIEKTEN:

      Noteer alle eventuele ernstige ziekten die de pc heeft gehad, de datum van elk, enig blijvend lichamelijk letsel en de E-meterreactie.

Ziekte            Datum            Lichamelijk letsel


L. OPERATIES:

      Noteer alle eventuele operaties, de datum van elk en de E-meterreactie.

Operatie            Datum


M. HUIDIGE LICHAAMSGESTELDHEID:

      Noteer alles wat op dit moment eventueel niet in orde is met de lichaamsgesteldheid van de pc, en de E-meterreactie daarop.

Lichaamsgesteldheid


N. HUIDIGE ZIEKTEN:

 1. Noteer alle ziekten die de pc op dit moment heeft.

  Ziekte


 2. Heb je enige terugkerende lichamelijke kwaal?

  Kwaal


O. INVALIDITEITSUITKERING OF -PENSIOEN:

      Noteer elke eventuele invaliditeitsuitkering of -pensioen die de pc ontvangt, waar het voor is, hoeveel het is en hoe lang de pc het al ontvangt.

Waarvoor            Hoeveel            Duur


P. ENIGE GESCHIEDENIS VAN KRANKZINNIGHEID IN DE FAMILIE:

Wie            Wat            Wanneer


Q. OGEN:

Enige tint in oogwit?

Kleur van de ogen?

Kleurenblindheid?

Bril?


R. LICHAAMSGEWICHT:

Te zwaar?

Te licht?


S. WAARNEMINGSMOEILIJKHEDEN:

Wat


T. WAARNEMINGSMOEILIJKHEDEN IN DE FAMILIE:

Wat en wie


U. ZIEKE OF INVALIDE FAMILIE:

Wie en wat


V. VROEGERE BONDGENOTEN OF GOEDE VRIENDEN:

Wie


W. LICHAMELIJKE MOEILIJKHEDEN VAN ECHTGENO(O)T(E):

Wat


X. HOUDING TEN OPZICHTE VAN ZIEKTE:

Houding


Y. HOUDING TEN OPZICHTE VAN BEHANDELING:

Houding


Z. ENIGE BEHANDELING OP DIT MOMENT AAN DE GANG:

Behandeling


AA. DWANGHANDELINGEN, VERDRINGINGEN EN ANGSTEN:

      Noteer alle dwanghandelingen (dingen die de pc zich gedwongen voelt te doen), verdringingen (dingen waarvan de pc zich moet weerhouden) en alle angsten van de pc.

[Hiervoor is een hele pagina gereserveerd]

Dwanghandelingen:

Angsten:


Probeer je iets te veranderen dat iemand anders niet aanstaat?

Wat en wie


BB. STRAFBLAD:

      Noteer elke misdaad die de pc heeft begaan, veroordeling tot gevangenisstraf (indien van toepassing) en de reacties van de E-meter.

Misdaad            Veroordeling


CC. INTERESSEN EN HOBBIES:

      Noteer alle interessen en hobbies van de pc.

Interesse of hobby:


DD. BEN JE HIER UIT EIGEN VRIJE BEWEGING?


EE. EERDERE DIANETISCHE OF SCIENTOLOGY AUDITING:

 1. Noteer de auditors, het aantal uur en de E-meterreactie op alle eventueel gedane auditing.

  Auditor            Uren


 2. Noteer in het kort de gegeven processes [behandelingen]

  Proces


 3. Noteer de doelen die met dergelijke auditing zijn bereikt.

  Doel


 4. Noteer de doelen die met dergelijke processing niet bereikt zijn.

  Doel


FF. 1. ZIE JE JEZELF ALS IEMAND ANDERS?

2. Wanneer je beelden van het verleden ziet, zie je jezelf dan van op een afstand?


GG. VROEGERE PRAKTIJKEN:

 1. Met welke praktijken of behandelingen heb je je in het verleden beziggehouden?

  Praktijk of therapie            Data (Hoelang)


 2. Houd je je op dit moment nog steeds bezig met enige van de genoemde?

  Zo ja, wat?


HH. WELKE PROBLEMEN PROBEER JE OP TE LOSSEN MET AUDITING?

Probleem


II. HEB JE OOIT IETS GEDAAN DAT SCHADELIJK IS VOOR DIANETICS, DIANETICI, SCIENTOLOGY, SCIENTOLOGEN OF ORGANISATIES?

Wat


JJ. ELEKTROSHOCKS / INFILTRANT:

 1. Heb je elektroshocks gehad?

  Zo ja, kom de datum te weten en hoeveel keer.

  Datum            Hoeveel keer


 2. Had je instructie ontvangen om hier te komen?

  Zo ja, kom in het kort de bijzonderheden te weten.


AANTEKENING: Als de pc JJ-1 of JJ-2 met "ja" beantwoordt, moet de C/S erop toezien dat de pc naar de Ethics Officer wordt gerout voor behandeling volgens het beleid over illegale pcs en bronnen van moeilijkheden. (Ref.: HCO PL 6 dec.'76RB, HET AANVAARDEN VAN ILLEGALE PCS, HIGH CRIME PL en HCO PL 27 okt.'64R, BELEIDSREGELS OVER LICHAMELIJKE GENEZING, KRANKZINNIGHEID EN BRONNEN VAN MOEILIJKHEDEN) Als de pc instructie had ontvangen om naar de org
[anisatie] te gaan, bestaat de aanpak van de Ethics Officer er onder andere uit dat hij een volledig gedocumenteerde bekentenis krijgt, inclusief (voor zover ontdekt) wie de pc die instructie heeft gegeven en waar.


KK. REALITEITSFACTOR:

      Je weet natuurlijk dat mensen soms boos worden op de auditor of weglopen wanneer zij informatie voor hem achterhouden, en we willen niet dat jij dat doet.

      Alles wat je me vertelt is vertrouwelijk en wordt beschermd onder geestelijke geheimhouding.

 1. Hebben we iets over het hoofd gezien of overgeslagen tijdens deze assessment?

 2. Is er iets dat je me hierover zou willen vertellen?


Toestand van de naald aan het eind van het bovenstaande:

TA-positie aan het einde van de assessment:


L. RON HUBBARD
Grondlegger

Herziening met hulp van
LRH Technical Research
and Compilations

LRH:RTRC:idv.rw.go
Trans:HVO:OJC:acvtr
Vertaling goedgekeurd
door LRH Comm CLO EUAls dit niet valt onder het begrip 'gevoelige gegevens' volgens de Wet Persoonsregistraties en de toekomstige Wet Bescherming Persoonsgegevens, wat dan wel?

Scientology heeft zich nooit aangemeld bij de Registratiekamer.

Klik hier voor een andere Scientology lijst met zeer persoonlijke vragen: 'De Johannesburg Confessional lijst'.


Line

Terug
Start

Email: hier .