www.b-org.demon.nl Filler
Scientology's systematische
schending van de privacy

Line - B. Rechtszaak Franssen (ex-staflid) vs.
Scientology 'kerk' Amsterdam (SKA) -


2. Redenen voor deze rechtzaak

Vanaf het eerste verzoek door ex-staf-lid mw. Franssen op 22 november 1999 haar "meter hoge" stapel dossiers te willen inzien, heeft de Scientology 'kerk' Amsterdam (SKA) geweigerd te voldoen aan haar wettelijke verplichting als bedoeld in de Wet Persoonsregistraties (Inzagerecht).

Het scala aan tegenwerkingen bestond uit (zie ook B.3):

 • negeren;
 • onwettige voorwaarden stellen;
 • afspraken maken die niet doorgingen vanwege merkwaardige eisen ter plekke;
 • niet ingaan op constructieve voorstellen;
 • het verspreiden van leugens:
  • over getuigen,
  • over de hoeveelheid dossiers / gegevens,
  • over mw. Franssen zelf en
  • over het niet-ontvankelijk zijn van de zaak (tegenover het Algemeen Dagblad);
 • het zichzelf onbereikbaar maken om te kunnen beweren dat er een afspraak niet werd nagekomen;
 • de verklaring dat vrijwel alle dossiers waren vernietigd - waarmee het in de WPR (en de toekomstige Wet Bescherming Persoonsgegevens) gestelde rechtstreeks werd ontdoken.


Gegeven de feiten dat:

 1. het aanleggen en bewaard houden van dossiers met gevoelige gegevens over zowel haar aanhangers als over personen die zij heeft bestempeld als 'enemy', een essentiŽel onderdeel is van Scientology's onveranderbare en strenge zogenaamde 'policies';
 2. deze dossiers / gegevens een bijzondere emotionele waarde hebben voor toegewijde scientologen;
 3. de SKA 'vernietigster' (Rijnvis) en haar getuigen (Damsteeg en Spencer) zeer toegewijde scientologen zijn,
 4. de SKA heeft verklaard is dat er 'slechts' 4 van de 10-tallen dossiers zijn vernietigd;
 5. de SKA heeft bewezen dat zij creatief met de waarheid omgaat (zie bv de correspondentie);
 6. de SKA zich nooit heeft aangemeld bij de Registratiekamer, en
 7. de SKA in een brief aan een ander ex-staf-lid heeft verklaard: "...zoals je weet mag je nooit in je eigen pc-folder kijken..."
      is het gerechtvaardigd te veronderstellen dat er nog vele persoonlijke en gevoelige gegevens betrekking hebbende op mw. Franssen in de registraties van de SKA en in die van de aan de SKA superieure Scientology organisaties (buiten Nederland) aanwezig zijn - de SKA staat onder direkt 'command' van deze organisaties en is verplicht aan 'orders' te voldoen.

Onder deze 'orders' vallen bevelen om (kopiŽn van) dossiers / gegevens aan deze (buitenlandse) organisaties op te sturen (zie in verband hiermee de bepalingen in de WPR (en WBP)).


Dus :

Reden 1:

EEN BEVEL VAN DE RECHTBANK ALS BEDOELD IN HET VERZOEK DWINGT DE SKA ALLE (NOG) IN HAAR BEZIT ZIJNDE DOCUMENTEN BETREKKING HEBBENDE OP MW. FRANSSEN AAN HAAR TER BESCHIKKING TE STELLEN IN DE VORM VAN AFSCHRIFTEN; OM DAARNA, ALS MW. FRANSSEN DAT VERZOEKT, DE ORIGINELEN TE (LATEN) VERWIJDEREN UIT DE UITVOERIGE EN GEVOELIGE SKA REGISTRATIES; DIT GELDT TEVENS, OF ZOU MOETEN GELDEN, VOOR ALLE AAN DE SKA GELIňERDE (BUITENLANDSE) SCIENTOLOGY & DIANETICS ORGANISATIES.Uit de in dit rapport verwerkte documenten blijkt voorts dat de gevoelige gegevens die van ex-leden zijn vastgelegd, hen zeer kwetsbaar maken ten opzichte van de Scientology organisatie(s). Het is hierom dat vrijwel alle ex-leden zeer terughoudend zijn hun gegevens op te vragen - dan wel vernietiging (na inzage) te eisen.

      In het hoofdstuk 'Voorbeelden van misbruik van gevoelige gegevens' worden gevallen gegeven waaruit blijkt dat Scientology er geen enkele moeite mee heeft de persoonlijke gegevens te misbruiken. In het genoemde Rapport Witteveen wordt hiervan ook melding gemaakt (zie G.2.)


Dus :

Reden 2:

EEN BEVEL VAN DE RECHTBANK ALS BEDOELD IN HET VERZOEK MAAKT (EX-LEDEN) DUIDELIJK DAT OOK SCIENTOLOGY EN HAAR DEKMANTEL ONDERNEMINGEN KUNNEN WORDEN GEDWONGEN ZICH TE HOUDEN AAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN ZOALS VASTGELEGD IN DE WPR (EN DE TOEKOMSTIGE WBP). DE KANS DAT (VELE?) EX-LEDEN HIERDOOR DE MOED KUNNEN OPBRENGEN DE HUN RECHTMATIG TOEKOMENDE GEGEVENS OOK ECHT OP TE EISEN, NEEMT HIERDOOR TOE - HETGEEN EEN GEWENSTE SITUATIE IS.In de brief + verklaring van de SKA aan mw. Franssen dd. 24 maart 2000 deelde de SKA mee dat er grote delen van de registraties aangaande mw. Franssen vernietigd waren.

HIERMEE ONTNAM DE SKA MW. FRANSSEN HET WETTELIJK GEREGELDE RECHT OP INZAGE.

Even voorbijgaande aan de vraag of de dossiers daadwerkelijk vernietigd zijn - waarover terecht twijfels kunnen bestaan - betekent dit dat indien deze handelwijze geen overtreding dan wel misdijf is, dat iedere registrerende instantie dan altijd, zonder problemen te hoeven verwachten met betrekking tot de WPR (WBP), onder haar inzage verplichting uit kan komen als zij dat gewenst acht:

      stel dat een ziekenhuis een ernstige medische fout heeft gemaakt, waardoor er een patiŽnt invalide is geraakt. Dan kan dit ziekenhuis de patiŽnt ongestraft meedelen dat zijn dossiers aan de papiervernietiger zijn toevertrouwd - waardoor het voor het slachtoffer toch wel behoorlijk lastig gaat worden z'n recht te verkrijgen.

      En dat kan toch niet de bedoeling zijn van de WPR (en WBP)...


Dus :

Reden 3:

EEN BEVEL VAN DE RECHTBANK WAARIN DIT LAAKBAAR HANDELEN VAN DE SKA WORDT GEMELD, ZO MOGELIJK INCLUSIEF NOG NADER VAST TE STELLEN SANCTIES, IS IN HET BELANG VAN EEN IEDER VAN WIE GEVOELIGE REGISTRATIES, VAN WELKE AARD DAN OOK, ZIJN OF WORDEN AANGELEGD (ALGEMEEN BELANG).


Line

Terug
Start

Email: hier .