Dutch BodyThetan Organization Filler
Scientology waarschuwt belastinginspecteurs
voor de laatste maal

Line

Amsterdam,
29 augustus 2000


Karel Jeelof (kmj@euronet.nl), de (falende) Internet 'handler' van Scientology en Dianetics in Nederland;
29 augustus 2000, nieuwsgroep nl.scientology:

"Deze standaard-afwijzing van de Belastingdienst is inmiddels al door de experts van de kerk lek geschoten; de gehanteerde argumenten uit het daaraan ten grondslag liggende rapport zijn weerlegd in een uitgebreid correctierapport dat door de Directie Belastingen aan alle Belastingregio's is/zou worden doorgestuurd. Het ligt er nu maar aan of je inspecteur ook dat rapport en het nog latere Memorandum van de kerk heeft gelezen of niet."
Standaard-afwijzing? Interessant.

  • Wie zijn de 'experts van de kerk'?
  • Bij welke Nederlandse Scientology filialen zijn het 'uitgebreide correctierapport' en het 'nog latere Memorandum' te verkrijgen?


U schrijft: "is/zou worden doorgestuurd".

  • Is het rapport + memorandum inderdaad door de Directie Belastingen doorgestuurd naar alle belastingregio's?
  • Of bedoelt u te zeggen dat u dat niet weet?
  • Heeft u uw rapport + memorandum wellicht zelf aan alle Nederlandse belastinginspecteurs gezonden?


U vermeldt niet of de Directie Belastingen op grond van uw rapport + memorandum heeft besloten haar standpunt(en) formeel te wijzigen.

  • Kunt u hier opheldering over geven?U vestigt de indruk dat u of/en uw collega's Nederlandse belastinginspecteurs zelf benaderen als er tot een afwijzing is besloten - waarbij u het gezag van de "experts van uw kerk" en het door u zelf geproduceerde rapport + memorandum aanwendt om deze inspecteurs tot een beslissing te bewegen welke strijdig is met de algemene richtlijn:

"Scientologen die problemen met hun giftenaftrek ondervinden raad ik dan ook aan contact met OSA op te nemen om zo nodig (tijdig!) bezwaar aan te tekenen."
      Zodat u als "Office of Special Affairs vrijwilliger, die wel eens wat met de boekhouding van het Scientology filiaal Amsterdam heeft te maken" iets kunt bijverdienen door te assisteren bij het opstellen van de bezwaren?"Belastinginspecteurs die van mening zijn dat alleen Christelijke en Joodse kerken de status van kerkgenootschap kunnen hebben en deze status aan nieuwe religieuze bewegingen (NRB's) ondanks bezwaar blijven onthouden en ondanks de wijzigingen in art.6 en 1 van de Grondwet en art. 47 van de Wet IB blijven vasthouden aan een dateerde HR definitie uit 1946 (Casus: conflict tussen twee Christelijke kerkgemeenschappen; Christelijk godsbegrip; toen er nog geen NRB's waren), lopen het risico schuldig te worden bevonden aan overtreding van art. 429quater WvS en ons land internationaal te blameren wegens schending van de door ons land na 1946 getekende internationale verdragen."
U waarschuwt, mede namens de Nederlandse Scientology filialen, alle Nederlandse belastinginspecteurs (persoonlijk) voor de laatste maal... ?!"Zoals ik je al zei ben ik in het bezit van voorbeelden van recentere datum waarin giften van scientologen tenslotte (na bezwaar) wel door de Belastingdienst geaccepteerd werden. Zaterdag ontving ik nog een kopie van zo'n positieve uitspraak, in deze maand uitgegeven."
  • Kunt u eens wat van die voorbeelden laten zien? Zonder de namen van betrokkenen te melden uiteraard.
  • Het gaat hier ook om een standdaardbrief van de Belastingdienst?
  • Bent u, dan wel de Scientology Kerk Amsterdam, dan wel andere Scientology entiteiten, betrokken geweest bij het opstellen van die bezwaren?"Zal ik deze brief opsturen naar de Registratiekamer? En naar de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch?"

"Dat heeft weinig zin als de kerk dat met enkele documenten gemotiveerd kan weerspreken. Belastingwetten en de WPR zijn bovendien afzonderlijke wetten. De Registratiekamer zal zelf tot een eigen oordeel moeten komen."

De brief is inmiddels, toch maar, naar beide instanties gestuurd.
      Uw reaktie (+ dit antwoord), waaruit valt te concluderen dat u bevoegd bent op te treden namens de Scientology Kerk Amsterdam / OSA dan wel, mogelijk, namens andere Scientology en Dianetics entiteiten, zal binnenkort naar de Directie Belastingen (+ genoemde 2 instanties) worden verzonden - tenzij u kunt aantonen (op korte termijn) dat deze directie haar standpunt(en) inderdaad formeel heeft gewijzigd.

Hoogachtend,


B-org,
Jeta Eggers


Referenties:

Afwijzingsbrief Belastingdienst: [local]/privacy/geen-kerkgenootschap.html

Dekmantels van Scientology in Nederland: [local]/divers/dekmantels-scn.html

Scientology's systematische schending van de privacy: [local]/privacy/index.html


Line

Terug
Start

Email: hier .