Dutch BodyThetan Organization Filler
Contract 'Religieuze Dienstverlening'
(Scientology)

Line

Amsterdam,
13 september 2000


Scientology verkoopt van alles en nog wat: boeken, geluidsbanden met lezingen, dure cursussen, een gevaarlijke en amateuristische regressie-therapie genaamd 'auditing', enzovoorts.

      Het grootste gedeelte van de produkten die men probeert te slijten, vallen, volgens Scientology, onder het begrip 'Religieuze Dienstverlening'.

      Da's best handig bedacht. Over een 'religieuze dienst' hoeft geen omzetbelasting te worden afgedragen en het biedt de mogelijkheid om mensen veel geld te laten 'doneren' voor hun 'spirituele ontwikkeling'. Mocht iemand niet tevreden zijn over het gebodene dan is dat jammer - een donatie is nou eenmaal een donatie.


Toch kan het leveren van dit soort diensten ernstige problemen veroorzaken. Vooral als blijkt dat hetgeen wat werd beloofd niet wordt geleverd - en bij Scientology is dat beslist meer regel dan uitzondering.

      Om zich alvast op voorhand in te dekken laat Scientology de klant dan ook een contract tekenen. Een nogal absurd contract waarin je bijvoorbeeld belooft om nooit naar de rechter te stappen. En waarin je moet verklaren nooit in een inrichting te hebben gezeten, geen strafblad te hebben, geen onderzoeker te zijn van nieuwsmedia en overheidsinstellingen, geen familieleden te hebben die Scientology niet zien zitten, en meer van dat soort fraais.


Tot op dit moment is het Scientology gelukt om de volledige tekst van dit contract binnenskamers te houden. De klant mag het natuurlijk wel lezen en ondertekenen - maar niet mee naar huis nemen. Ook aan derden, zoals de media, wordt geen exemplaar verstrekt als daarom wordt verzocht.

      Daar Scientology zegt een nieuwe richting te zijn ingeslagen - die van volledige openheid - zal men er vast geen bezwaar tegen hebben dat dit contract nu aan de openbaarheid wordt prijsgegeven.


Het contract is in 1995 in gebruik genomen; het is gedrukt in meerkleurendruk op stevig halfglans papier (A3 formaat, gevouwen). Voor 1995 was er een iets ander, soortgelijk contract in gebruik.


Ik hoop dat Scientology mijn hulp in haar streven naar openheid op prijs stelt. Deze door mij verleende dienst is gratis. :-)


Het enige wat ik me nog afvraag is of echte kerken ook zo'n contract hebben voor hun dienstverleningen - zoals bijvoorbeeld voor het afnemen van de biecht, of voor het houden van een preek.


Jeta


(Klik hier voor het gescande contract - in zwart/wit)(Hoofdletters zijn als in het origineel)

[Logo ™]

SCIENTOLOGY KERK
(Naam)
(hierna genoemd de "Kerk")

Inschrijfformulier Overeenkomst
voor
Religieuze dienstverleningen


Ik, ________________________VERKLAAR HIERBIJ dat ik vrijwillig inschrijf voor deelname aan de RELIGIEUZE DIENSTVERLENING bekend als

____________________________
____________________________
____________________________
(hierna genoemd de "Dienstverlening' of 'Service")


In ruil voor het feit dat ik mag deelnemen aan de Service, bevestig ik en kom ik het volgende overeen:

1. Scientology® is aan mij gepresenteerd als een toegepaste, religieuze filosofie en als een religie die als zodanig over de hele wereld erkend is, gewijd aan de studie en behandeling van de menselijke geest met betrekking tot zichzelf, universa en ander leven. Het woord Scientology komt van het latijnse woord "scio", hetgeen weten betekent in de volle betekenis van het woord, en het griekse "logos" wat betekent "studie van". De technologie van de Dianetische geestelijke genezing is een deel van de Scientology religie en is de studie van wat de ziel het lichaam aandoet. Het woord Dianetics® is van het griekse "dia" - door, en "nous", ziel. Dus "door de ziel".

2. De Amerikaanse auteur en filosoof L. Ron Hubbard (hierna genoemd "LRH") is de grondlegger van de Scientology religie. Zijn geschriften en op de band opgenomen gesproken woorden over de onderwerpen Scientology en Dianetics zijn een verslag van zijn observaties en onderzoek naar de aard van de menselijke geest en conditie. Deze geschriften bevatten een gedragslijn die bedoeld is een persoon te helpen om zich meer van zichzelf als persoon bewust te worden, het respect voor zichzelf en voor anderen te herstellen, en niet voor het behandelen of vaststellen van lichamelijke kwalen, noch voor het zich bezighouden met het uitoefenen van de geneeskunst of medische wetenschappen. Als u hier gekomen bent om te worden genezen van een lichamelijke ziekte, ga dan naar de registrator en vertel het hem/haar, zodat hij/zij een competent medisch onderzoek en behandeling kan regelen. Als u lichamelijk in orde bent, kunt u beginnen met de Scientology training en processing op uw weg naar totale vrijheid.

3. De geschriften van LRH worden gepresenteerd als een deel van het verslag van zijn onderzoek en moeten enkel beschouwd worden als een schriftelijk verslag van een dergelijk onderzoek en niet als een verklaring van claims door de Kerk of door LRH. Geen van de organisaties die de Scientology religie koesteren, presenteren, propageren of uitoefenen, maakt er aanspraak op dat de aard of het doel van Scientology of van Dianetics of de geschriften van LRH tegengesteld zijn aan deze beschrijving of dat de toepassing van deze of enige andere Scientology beoefening enig speciaal effect zal hebben op een bepaald persoon. De Kerk doet aldus geen uitspraken over de resultaten die uit de Dienstverlening kunnen voortkomen.


[Blad 2]

4. Scientology toegepaste religieuze filosofie omvat pastorale begeleidings-procedures die bedoeld zijn een individu te helpen grotere kennis over zichzelf te verwerven. De Scientology religie accepteert alle belijdenissen en verwelkomt leden van alle geloofsovertuigingen om deel te nemen aan haar Dienstverleningen. De missie van de Scientology Kerk, is de mens te helpen een groter zelfvertrouwen en persoonlijke integriteit te verkrijgen en hem daardoor in staat te stellen zichzelf en zijn medemens te vertrouwen en te respecteren. Het bereiken van deze voordelen en doeleinden van de religieuze fliosofie van Scientolology vereist ieders toegewijde participatie, daar men deze enkel door zijn eigen krachtsinspanningen kan bereiken. De Kerk doet dienovereenkomstig geen uitspraken over de potentiele voordelen die door een individu kunnen worden ervaren door deelname aan de Service.

5. De vele Scientology Kerken, Missies en organisaties over de hele wereld zijn elk volkomen en juridisch onafhankelijk van elkaar, alleen verbonden door kerkelijke banden. Hieruit volgt dat de Service aangeboden wordt onder de exclusieve supervisie en controle van de bovengenoemde Kerk.

6. Het gebruik van een religieus hulpmiddel, bekend als de "E-Meter®", kan deel uitmaken van de dienst. Deze is op de eerste plaats bedoeld voor het opsporen en oplossen van problemen en moeilijkheden van geestelijke aard. Ik begrijp dat de E-meter op zichzelf niets doet, maar alleen dient als richtsnoer voor de geestelijken van de Kerk om parochianen te helpen gebieden van geestelijke pijn of nood te localiseren; en dat ze niet bedoeld of effectief is voor de diagnose, behandeling of preventie van enige ziekte, of voor de verbetering van gezondheid of enige lichamelijke functie.

7. In verband met de Dienstverlening kan de Kerk een map samenstellen die de aantekeningen bevat van mijn geestelijke vooruitgang, bekend als een "Preclear folder" (PC-folder), evenals andere kerkelijke dossiers die aantekeningen bevatten over mijn geestelijke vooruitgang. De inhoud van de dossiers is confidentieel voor personen die geen kerkelijke autoriteit bezitten om toegang tot dergelijke documenten te hebben, indusief de betreffende persoon zelf, en zijn onderworpen aan het biechtgeheim van de geestelijke gedurende mijn lidmaatschap. In het geval dat ik niet langer instem met de doeleinden van de Kerk, weet ik dat ik gerechtigd ben een verzoek in te dienen bij de legale afdeling om de dossiers vernietigd te krijgen, maar dat ik geen eigendomsrecht, over deze dossiers kan eisen.

8. lk begrijp en bevestig dat vanwege Consitutionele verboden die overheidsbemoeienis met religieuze dienstverleningen of procedures om geschillen op te lossen verbieden, in het geval ik enig geschil met de Kerk heb dat niet op informele wijze door rechtstreekse communicatie opgelost kan worden, de oplossing van het geschil alleen gezocht kan worden via de interne procedures van het ethische, rechterlijke en bindende religieuze arbitrage systeem van de Kerk. Bovendien kom ik hierbij nadrukkelijk overeen dat enige controversie die opkomt gedurende deze inschrijving/overeenkomst of in verband met mijn deelname aan de Service opgelost zal worden door een dergelijke bindende Religieuze Arbitrage. Ik begrijp en bevestig dat de procedure van de Kerk voor de oplossing van religieuze geschillen inhoudt dat ze voorgelegd worden aan hogere kerkelijke instanties, en indien nodig, met inbegrip van een laatste voorlegging van het dispuut aan de lnternationale Justice Chief van de Moederkerk - Internationale Scientology Kerk - ("IJC") of zijn plaatsvervanger. Elk dispuut, claim of controversie dat of die nog onopgelost blijft na voorlegging aan de IJC, zal worden voorgelegd aan een bindende religieuze arbitrage in overeenstemming met de gepubliceerde net volgende procedures van de internationale Scientology Kerk, die bepalen.

a. Ik een verzoek tot arbitrage zal voorleggen aan de IJC met een kopie aan de Kerk, en een arbiter zal aanwijzen voor mijn verzoek;

b. Binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het verzoek om arbitrage zal de Kerk een arbiter aanwijzen. Als de Kerk binnen 15 dagen geen arbiter aangewezen heeft, zal de IJC de tweede arbiter aanwijzen.

c. De twee aldus aangewezen arbiters zullen binnen vijftien (15) dagen na de aanwijzing van de tweede arbiter een derde aanwijzen. Als de arbiters niet in staat zijn een derde aan te wijzen binnen de periode van 15 dagen, zal de IJC een dergelijke arbiter aanwijzen. Samenhangend met de bedoeling dat de arbitrage geleid wordt in overeenstemming met de Scientology principes van recht en eerlijkheid, moeten alle arbiters Scientologen zijn die in goed aanzien staan bij de Moederkerk.

IN OVEREENSTEMMING MET HET RELIGIEUZE KARAKTER VAN DE TE VERLENEN SERVICES


[Blad 3]

BEVESTIG, BEGRIJP EN KOM IK OVEREEN DAT IK DE ARBITRAGE REGELS VAN DE KERK ZAL VOLGEN. IK WEET EN BEVESTIG HIERBIJ DAT DE WET OP KERKGENOOTSCHAPPEN IN HOLLAND DE OVERHEID VERBIED TUSSENBEIDE TE KOMEN BIJ DE EVALUATIE VAN RELIGIEUZE DIENSTEN. DAAROM ZAL IK NIET DE INTERVENTIE VAN DE STAAT VRAGEN VOOR ENIG MOGELIJK DISPUUT DAT ZOU KUNNEN ONTSTAAN MET BETREKKING TOT DE RELIGIEUZE DIENSTEN WAARAAN IK VERZOEK TE MOGEN DEELNEMEN.

9. Verder begrijp, bevestig en kom ik overeen dat de Kerk geen enkele verplichting heeft enig deel van enige religieuze donatie die ze van mij ontvangen heeft, terug te geven. Verder begrijp en bevestig ik echter dat onder bepaalde omstandigheden, genoemd in de gepubliceerde beleidsregels en procedures van het Claims Verification Board, terugbetaling verkregen kan worden door mijn strikte nakoming van deze gepubliceerde beleidsregels en procedures. Verzoeken tot terugbetalingen van de laatste kunnen binnen een periode van maximaal 90 dagen nadat de laatste Service gebruikt is worden ingediend. Na deze tijdsperiode zal het Claims Verification Board geen verzoeken meer aannemen. Het Claims Verification Board trekt automatisch 3% af voor administratiekosten. Verder bevestig ik en kom ik overeen dat de procedures voor terugbetaling mijn directe deelname vereisen met uitsluiting van enige derde partij, inclusief maar niet beperkt, tot advocaten.

10. Ik begrijp en bevestig dat ik inschrijf voor Services met de intentie tot zelfverbetering en spirituele vooruitgang. Dienovereenkomstig is het essentieel dat ik, voordat ik naar een volgende Service ga, volkomen tevreden ben met de resultaten die ik in mijn voorafgaande Service verkregen heb. Verder begrijp en bevestig ik (i) dat terwijl de Kerk de mogelijkheid tot een beter leven door haar geloof en praktijken aan te hangen in het vooruitzicht stelt, individuele geestelijke vooruitgang niet altijd een gemakkelijke en aangename taak is en (ii) dat mijn succes in Scientology uiteindelijk afhangt van mijn eigen bekwaamheid, kracht en determinisme om de tekortkomingen en schadelijke patronen van mijn verleden te overwinnen.

11. Ik begrijp en bevestig dat de dienst bedoeld is om geestelijke hulp te geven, geen medische behandeling is, noch bedoeld is om enige lichamelijke voordelen te verschaffen. Ik ben mij er ook van bewust dat ik niet aan de Service moet deelnemen als ik in een lichamelijke of emotionele conditie ben die verergeren zou door deelname aan de Service, of de activiteiten van de Service bijzonder ongemakkelijk of vervelend voor me zouden maken. Terwijl ik dit weet, neem ik vrijwillig deel aan de Service, met kennis van de algemene activiteiten die ermee samenhangen, en IK STEM HIERMEE IN DAT IK ALLE BEKENDE OF ONBEKENDE RISICO'S NEEM VAN LETSEL, VERLIES OF SCHADE.

12. Ik bevestig dat ik deze aanvraag om toegelaten te worden om deel te nemen aan deze Service doe uit mijn eigen beslissing, ik mij ervan bewust ben dat ik persoonlijk verantwoordelijk ben voor mijn huidige en toekomstige conditie in het leven; en ik verklaar dat ik niet opgenomen geweest ben in een inrichting voor mentale of emotionele afwijkingen, noch dat ik een strafregister heb voor een zware misdaad. Ik sta niet in verbinding met enig persoon (zoals door echtelijke of familiebanden), die antagonistisch is ten opzichte van geestelijke behandeling of Scientology; noch heb ik of iemand van mijn naaste familie, ooit gedreigd Scientology aan te klagen, in moeilijkheden te brengen of aan te vallen, noch heb ik of iemand van mijn naaste familie ooit deelgenomen aan een dergelijke aanval. Verder verklaar ik dat ik niet probeer Scientology te onderzoeken als vertegenwoordiger van de nieuwsmedia, overheidsinstelling of andere organisatie, entiteit of persoon. Integendeel, ik wil me inschrijven om deel te nemen aan de Dienstverlening voor mijn geestelijke verbetering, en ik geloof waarlijk dat mensen geholpen kunnen worden om groter begrip en geluk in het leven te verwerven; en ik wil eerlijk en in goed vertrouwen al het mogelijke persoonlijke voordeel verkrijgen van een dergelijke Dienstverlening.

13. Deze aanvraag om deel te mogen nemen aan de Dienstverlening wordt een wettig bindende overeenkomst tussen mijzelf en de Kerk alleen bij acceptatie door de Kerk. Bij het bepalen of deze inschrijving aangenomen wordt, zal de Kerk zich verlaten op de beweringen en beloften die ik hierin gedaan heb.

ALS VERDERE OVERWEGING om door de Kerk toegelaten te worden om deel te nemen aan de Service en haar faciliteiten en andere faciliteiten te gebruiken die voor een dergelijk doel verschaft worden:

1. IK, NAMENS MIJZELF EN NAMENS MIJN ERFGENAMEN, VERTEGENWOORDIGERS,


[Blad 4]

WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS EN CESSIONARISSEN ERMEE ACCOORD GA GEEN VERGOEDING TE EISEN VAN, EEN RECHTZAAK AAN TE SPANNEN, HET EIGENDOM AAN TE VALLEN VAN OF VERVOLGING IN TE STELLEN TEGEN de Kerk, de opvolgers en rechtverkrijgenden van L. Ron Hubbard, de Scientology Kerk Internationaal en welke aanverwante Kerken, Missies, corporaties, associaties, compagnons of organisaties en/of haar leiders, directeuren, beheerders, agenten, bedienden, opvolgers, erfgenamen, uitvoerders of vertegenwoordigers en/of eigenaren, managers, werknemers, agenten of vertegenwoordigers van, of geassocieerd met wat voor faciliteiten ook die de dienst leiden (hierna genoemd "de Releasees") voor lichamelijke, mentale of emotionele schade of eigendomsschade als gevolg van verwaarlozing of andere daden op wat voor manier ook veroorzaakt, van enige Releasee of van enige medewerker, agent of leverancier van de Kerk, haar leden of andere Releasee, die op wat voor manier ook in verband staat met mijn deelname aan de Service.

2. BOVENDIEN WAARBORG EN ONTHEF IK DE RELEASEES van alle acties, claims of eisen die ik, mijn erfgenamen, vertegenwoordigers, voogden, wettelijke vertegenwoordigers of cessionarissen nu hebben of hierna mogen hebben voor lichamelijke, mentale of emotionele schade of eigendomsschade die op enigerlei manier het resultaat zijn van mijn deelname aan de Kerk.

3. IK KOM VERDER OVEREEN DE RELEASEES en ieder van hen van enig verlies, verplichting, schade of kosten die ze zouden kunnen oplopen als gevolg van mijn deelname aan de Dienstverlening en/of door mijn tegenwoordigheid of daad in of rondom de gebouwen van de Kerk of de faciliteiten die ter beschikking staan voor de Services te vrijwaren en te behoeden en onschuldig te verklaren.

4. Verder kom ik overeen en begrijp ik dat als enige voorziening of voorzieningen van deze overeenkomst om wat voor reden dan ook onuitvoerbaar zijn, de uitkomst desalniettemin volledig van kracht en effect zal zijn.

IK HEB DEZE INSCHRIJVING/OVEREENKOMST EN ALGEMENE PUBLIKATIE ZORGVULDIG DOORGELEZEN EN IK BEGRIJP VOLLEDIG DE INHOUD EN KONSEKWENTIES ERVAN. IK BEN MIJ ERVAN BEWUST DAT IN HET GEVAL VAN ENIG VERLIES, VERPLICHTING OF SCHADE, IK OVEREENKOM DE ETHIEK, RECHT EN RELIGIEUZE ARBRITAGE PROCEDURES VAN DE KERK, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN, MOET VOLGEN.

Ik teken deze INSCHRIJVING/PUBLIKATIE EN ALGEMENE PUBLIKATIE uit eigen vrije wil op de _________dag van _____________ , 199__ , met het doel hierdoor wettelijk gebonden te zijn, en ik vraag toestemming om deel te nemen aan de Religieuze Dienstverlening als hierboven genoemd.

___________________________________________
Handtekening (Deelnemer)Ouder/Voogd (voor Minderjarigen)
___________________
(Naam in drukletters)
___________________________________________
(Adres)Plaats)

Na de bovenstaande inschrijving te hebben bekeken, accepteert de Kerk, de aanvrager voor deelname aan de hierboven genoemde religieuze Dienstverlening vertrouwend en afhankelijk gesteld van de ware voorstellingen en de overeenkomsten die daarin gemaakt zijn op deze __________ dag van ___________ , 199__ , voor deelname aan de hierboven genoemde
Religieuze Dienstverlening.


SCIENTOLOGY KERK

_______________________________
(Naam)

Door___________________________
(Titel)

_______________________________
(Handtekening)


© 1995 CSI. Alle rechten voorbehouden. SCIENTOLOGY, Gedeponeerd Dienstenmerk voor de Genootschapsvorm "Class V Organisatie", DIANETICS en E-METER zijn handels en dienst merken in het bezit van Religious Technology Center en worden gebruikt met diens toestemming. Scientology is een toegepaste religieuze filosofie.


Line

Terug
Start

Email: hier .