Dutch BodyThetan Organization Filler
Belastingdienst:
Scientology is geen kerkgenootschap

Line


Belastingdienst

Ondernemingen
Amsterdam 1

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum:
19 februari 1999


Betreft:
Giften Scientology Kerk


Geachte xxxxxxxxxx,

Onlangs hebben wij telefonisch contact gehad naar aanleiding van uw brief van 7 juli 1998 inzake de door u gedane giften aan de Scientology Kerk. Bij deze wil ik eerst nogmaals mijn excuses aanbieden voor het ontbreken van een tijdige reactie op uw brief. In ons telefonisch onderhoud heb ik u meegedeeld dat giften aan de Scientology Kerk niet aftrekbaar zijn. Volgens afspraak doe ik u hierbij de motivering daarvan toekomen.

De giftenaftrek is geregeld in artikel 47 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (verder Wet IB). Om voor de giftenaftrek in aanmerking te komen moet de Scientology Kerk aangemerkt kunnen worden als een kerkelijke of levensbeschouwelijke instelling, danwel een algemeen nut beogende instelling. Door de Belastingdienst is een onderzoek ingesteld bij de Scientology Kerk om bovenstaande te beoordelen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Belastingdienst ten aanzien van de Scientology Kerk de volgende standpunten (verkort weergegeven) ingenomen.

  1. De Scientology Kerk kan niet worden aangemerkt als een kerkelijke of levensbeschouwelijke instelling in de zin van art. 47, eerste lid Wet IB.

Het essentiele element van het zijn van een kerkgenootschap is dat de organisatie op verering van God is gericht. In de jurisprudentie is aangegeven dat er sprake moet zijn van gemeenschappelijke godsverering van de leden op grondslag van gemeenschappelijke godsdienstige opvattingen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de Scientology Kerk daar niet aan voldoet. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat karakter van de Scientology Kerk overwegend een commerciele is. Dit laatste is bevestigt in een uitspraak van Hof Den Haag.

  1. Al zou de Scientology Kerk aangemerkt kunnen worden als een kerkelijke, levensbeschouwelijke instelling, dan is niettemin geen sprake van een instelling als bedoeld in art. 47 Wet IB.

Van belang is of de Scientology Kerk een algemeen belang dient en niet een particulier belang. Uit het onderzoek is gebleken dat de Scientology Kerk zich in overwegende mate bezig houdt met het geven van cursussen. Uit de opzet en inhoud van de cursussen biijkt dat deze gericht zijn op de cursist als individu en daarmee op een particulier belang. Met andere woorden, de Scientology Kerk dient niet het algemeen belang maar een particulier belang.

  1. Als de Scientology Kerk al aangemerkt zou kunnen worden als een instelling zoals genoemd in artikel 47, eerste lid Wet IB, dan komen de betalingen gedaan aan de Scientology Kerk niet voor giftenaftrek in aanmerking, omdat er geen sprake is van vrijgevigheid maar omdat daar een op geld waardeerbare prestatie tegenover staat.

Indien bedragen betaald worden en daar staat een cursus tegenover, dan is er geen sprake van vrijgevigheid.

  1. Er is geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel door betalingen aan de Scientology kerk niet als gift aan te merken.

Op grond van de uitkomsten van het onderzoek bij de Scientology Kerk is het standpunt ingenomen dat de Scientology Kerk niet aangemerkt kan worden als een kerkelijke of levensbeschouwelijke instelling. De Scientology Kerk moet eerder aangemerkt worden als een commerciele instelling. Er is dus geen sprake van gelijke gevallen zodat een schending van het gelijkheidsbeginsel niet aan de orde is.


Wellicht ten overvloede wil ik er nogmaals op wijzen dat ik bovenvermelde standpunten van de Belastingdienst in verkorte vorm heb weergegeven. Ik hoop wel dat u uit het hiervoor vermelde kunt opmaken dat ik uw verzoek om giftenaftrek in de jaren 1993, 1994 en 1994 niet kan honoreren.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.


Hoogachtend,

Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 1,
de inspecteur
namens deze

[ Handtekening ]

G.J.K. Bakker
Line

Terug
Start

Email: hier .