Dutch BodyThetan Organizationfiller
Rapport
Regulier Schooltoezicht
basisschool Lafayette
LineScientology is erg ingenomen met haar "Studie Methode", of "Studie Tech", zoals men het onderling noemt. Trots verkoopt men dure cursussen met klinkende titels als: Studievaardigheden voor het Leven; Leren hoe te Leren; Het Basis Studie Handboek; Grammatica en Communicatie; Hoe een woordenboek te gebruiken; en Communicatie is Leuk.

Al deze cursussen zijn geschreven door de oprichter en goeroe van Scientology, de heer L. Ron Hubbard® - van wie bekend is dat hijzelf in het geheel niet kon studeren. Wat hem er overigens niet van weerhield zich (onrechtmatig) te tooien met de titel Dr.

De scientology-basisschool Lafayette te Amsterdam, opgericht in 1990, maakt gebruik van de Studie Tech. Of beter gesteld: het onderwijsprogramma is er mee doorspekt.
      Als je toegewijde scientologen mag geloven, zijn de resultaten van deze school "geweldig goed"; hebben kinderen op anderen scholen het maar slecht getroffen; en zijn de leraren daar een "beetje dom". Jos Koster, één van de juffen van de Lafayette school, zegt het zo in een interne nieuwsbrief:

"Laatst vroeg mijn dochter van 6 waarom ze naar een school ging die zo ver van huis was. Ik vertelde haar dat op andere scholen de juffen en meesters niet weten wat een verkeerd begrepen woord is. Dat vond ze wel een beetje gek."

Weet u wat pas echt "een beetje gek" is, mevrouw Koster? Dat de Inspectie van het Onderwijs de vloer aanveegt met dit scientology-schooltje en dat u en uw collega's zich daar niets van aantrekken. Immers, u gaat gewoon door met het toepassen van een 'tech' die door pedagogen en andere deskundigen vaak genoeg is bestempeld als waardeloos en hopeloos verouderd. Een 'tech' ook die in ernstige mate schadelijk wordt geacht voor kinderen die er langdurig aan worden onderworpen.

Het rapport van de Inspectie dat hieronder staat, schetst een soortgelijk beeld. En dat al na één kort onderzoek:

 • De methode voor Nederlandse taal voldoet niet aan de kerndoelen.
 • Hetzelfde geldt voor rekenen en wiskunde.
 • U hanteert geen landelijk genormeerde toetsen.
 • Leer- en denkstrategieën maken onvoldoende deel uit van het onderwijsleerproces, omdat de leraren nog onvoldoende uitgaan van eigentijdse situaties. De ondersteuning van eigentijdse methoden wordt hier node gemist.
 • V.w.b. de leerlingenzorg oordeelt de inspecteur over de volle breedte negatief.
 • Enzovoort.


U en uw collega's rommelen maar wat aan - ten koste van de kinderen, waaronder die van uzelf. En dat al twaalf jaar.

Uw onderwijsbevoegdheid zou u moeten worden ontzegd; en het schooltje zou per onmiddelijk gesloten behoren te worden. Want laten we één ding heel duidelijk stellen: u en uw collega's mogen niets veranderen aan de scientology-onderwijsmethode. Die is namelijk perfect en onveranderbaar verklaart door de goeroe van uw sekte. En, zoals u zeer goed weet: het is in uw kringen een doodzonde om kritiek te hebben op de heer Hubbard® en zijn 'tech'.
[Overgenomen van de website van de Inspectie van het Onderwijs]


RAPPORT REGULIER SCHOOLTOEZICHT
BASISSCHOOL LAFAYETTE


BRIN-nummer school     : 4729
Uitvoerende inspecteur(s) : A.R. Waaksma
Datum schoolbezoek     : 15-03-2001
Datum vaststelling rapport : 08-06-2001
Handtekening eerstverantwoordelijke inspecteur :

1. INLEIDING

Op 15 maart 2001 heeft de inspectie basisschool Lafayette bezocht in het kader van regulier schooltoezicht (RST). Dit rapport geeft in het kort de resultaten daarvan weer. Ter inleiding op dit rapport het volgende.

Bij het toezicht gaat de inspectie na of de praktijk van het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet en met de bedoeling van de wetgever. Bij RST is dit beperkt tot de kern van goed onderwijs.
Het gaat hierbij om de leerresultaten en de kern van het leerstofaanbod, de leertijd, het didactisch handelen van de leraren en de leerlingenzorg. In de brochure 'Schooltoezicht 2000' is de kern van goed onderwijs uitgebreid beschreven. Door middel van RST komt de inspectie tot een waardering van die kern.

Naast het waarderen van de kwaliteit van het onderwijs op de school is het bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs een doelstelling van RST. Daartoe wijst de inspectie sterke en zwakke kanten van het onderwijs in de school aan. Op basis daarvan spreekt de inspectie met de school over mogelijkheden en plannen voor verdere ontwikkeling.

Bij een schoolbezoek RST staat de vraag centraal:
Komen op deze school de indicatoren die de kern van goed basisonderwijs vormen in voldoende mate voor?

Ook gaat de inspectie na of enkele schooldocumenten op het punt van volledigheid, realiteitsgehalte en functionaliteit voldoen aan de bedoeling van de wetgever.

Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden heeft de inspectie kennis genomen van relevante schooldocumenten en van vragenlijsten die door de directeur zijn ingevuld.
Tijdens het bezoek aan de school heeft de inspectie gesprekken gevoerd met de directeur.

Ook heeft de inspectie de onderwijspraktijk geobserveerd in alle groepen. In deze groepen zijn lessen taal- en rekenactiviteiten, technisch- en begrijpend lezen en rekenen en wiskunde bijgewoond. Daarbij is informatie verzameld over het didactisch handelen van de leraren. Bovendien is nagegaan of het beeld van de geobserveerde onderwijspraktijk voor het leerstofaanbod, de leertijd en de leerlingenzorg overeenkomt met de informatie uit de documenten en de gesprekken.

Aan het eind van het bezoek heeft de inspectie de resultaten en de conclusies van het schoolbezoek besproken met directie, leraren en onderwijsassistenten.

Het rapport is als volgt opgebouwd. Onder 'Resultaten' (in hoofdstuk 2) zijn de bevindingen van de inspectie in zes tabellen gerangschikt. In hoofdstuk 3 staan de conclusies die de inspectie trekt op basis van haar bevindingen. De conclusies zijn in hetzelfde hoofdstuk nader toegelicht. In hoofdstuk 4 zijn de afspraken opgenomen die naar aan leiding van het bezoek met de directie van de school zijn gemaakt.2. RESULTATEN

De resultaten zijn geordend in zes tabellen.
De eerste vijf tabellen hebben betrekking op de belangrijke kenmerken van goed basisonderwijs. In deze tabellen is aangegeven of de inspectie die kenmerken in voldoende of onvoldoende mate op de school heeft aangetroffen.

In de zesde tabel is aangegeven of enkele schooldocumenten voldoen aan de bedoeling van de wetgever.1. Opbrengstenin voldoende mate
 nee ja 
1.1De prestaties van leerlingen aan het einde van de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.geen waardering
1.2De prestaties van leerlingen gedurende de schoolperiode hebben ten minste het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.geen waardering2. Leerstofaanbodin voldoende mate
 nee ja 
2.1Het leerstofaanbod voor Nederlandse taal is dekkend voor de kerndoelen.x 
2.2Het leerstofaanbod voor rekenen en wiskunde is dekkend voor de kerndoelen.x 
2.3Het leerstofaanbod voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde wordt aangeboden tot en met het niveau van groep 8 basisonderwijs.geen waardering
2.4Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn.x 
2.5Het leerstofaanbod voor Nederlandse taal is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie.x 
2.6Het (leerstof)aanbod komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen. x3. Leertijdin voldoende mate
 nee ja 
3.1De school heeft voldoende onderwijstijd gepland.x 
3.2De school zorgt ervoor dat de geplande onderwijstijd is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie. x
3.3De leraren realiseren de geplande onderwijstijd. x4. Didactisch handelenin voldoende mate
 nee ja 
4.1De leraren geven een duidelijke uitleg van de leerstof en de opdrachten. x
4.2De leraren gaan regelmatig na of leerlingen de leerstof en de opdrachten begrijpen. x
4.3De leraren stimuleren de leerlingen actief mee te doen. x
4.4De leraren hanteren binnen de les werkvormen die leerlingen activeren.x 
4.5De leerlingen tonen een grote mate van betrokkenheid. x
4.6De leraren maken gebruik van concrete en voor de leerlingen herkenbare situaties en ervaringen en geven toepassingsgerichte opdrachten. x
4.7De leraren geven expliciet onderwijs in strategieen voor denken en leren.x 
4.8De leraren houden bij de instructie rekening met niveauverschillen tussen leerlingen. x
4.9De leraren houden bij de verwerking rekening met niveauverschillen tussen leerlingen. x
4.10De organisatie van het onderwijsleerproces is doelmatig. x5. Leerlingenzorgin voldoende mate
 nee ja 
5.1De school bepaalt systematisch de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen.x 
5.2De leraren stellen bij zorgleerlingen op systematische wijze de hulpvragen vast, c.q. bij.x 
5.3Voor leerlingen met geconstateerde problemen zijn documenten voor handelingsplanning aanwezig.x De inspectie heeft tijdens het schoolbezoek aandacht besteed aan de schoolgids en het schoolplan. Hierbij heeft zij de nadruk gelegd op de functies van deze documenten. Daarom zijn deze schooldocumenten door de inspectie niet beoordeeld. In de tabel is dit aangegeven met 'geen waardering'.

De inspectie is nagegaan of de schoolgids voor de ouders voldoende informatief is, of in de gids ook verantwoording aan de ouders wordt afgelegd en of daarmee een goede basis is gelegd voor de dialoog met de ouders. Bij het schoolplan heeft de inspectie vastgesteld of er van het plan een daadwerkelijke impuls uitgaat voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs op de school.

Als de inspectie heeft geconstateerd dat in deze schooldocumenten wettelijk vereiste onderdelen ontbreken, heeft zij daarover afspraken met de directie gemaakt.6. Schooladministratie en schoolproceduresin voldoende mate
 nee ja 
6.1Het schoolplan beschrijft het beleid dat binnen de school wordt gevoerd met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.geen waardering
6.2De schoolgids bevat de in de wet aangegeven voor ouders belangrijke kenmerken van de school.geen waardering
6.3De school beschikt - indien nodig - over een document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding waarin het beleid van het bevoegd gezag op dit terrein is vastgelegd.geen waardering
6.4De school beschikt over een klachtenregeling.x 

3. CONCLUSIE

In antwoord op de centrale vraag uit de inleiding komt de inspectie tot de conclusie dat op basisschool Lafayette de indicatoren die de kern van goed basis onderwijs vormen op het didactisch handelen na in onvoldoende mate voorkomen.

Vooropmerkingen

 • Basisschool Lafeyette is een niet-gesubsidieerde basisschool. Het totaal aantal leerlingen bedraagt tijdens het schoolbezoek 20. Het verslag van dit schoolbezoek wordt aangeboden aan de leerplichtambtenaar van het betreffende stadsdeel.
 • De leerlingen zijn verdeeld over drie groepen: 1/2, 3/4/5 en 6/7. Er is geen 8ste groep.
 • De leerlingenpopulatie is zeer divers. Er zijn zowel leerlingen, die een verwijzing hebben voor een speciale school voor basisonderwijs, leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond als leerlingen die zeer begaafd zijn.
 • De school is sinds september 2000 gehuisvest in een aantal lokalen van een gebouw aan de 3e Oosterparkstraat 237a, dat voorheen als basisschool heeft gefunctioneerd. De staat van onderhoud is in de lokalen redelijk. De gangen, het trapportaal en de toiletten zijn echter onvoldoende onderhouden. Op dit moment is de renovatie nog niet afgerond.
 • Twee groepsleraren zijn bevoegd. Een groepsleraar heeft een Belgische onderwijsbevoegdheid.
 • De ouders van de leerlingen betalen een zeer hoog bedrag aan schoolgeld. Leerlingen worden niet aangenomen als de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen.
 • De school voert een overzichtelijke administratie van de in- en uitschrijving, de gegevens van de leerlingen en hun ouders.
 • De school voert eveneens een overzichtelijke registratie van het verzuim van de leerlingen.
 • De school gaat uit van de onderwijskundige principes en onderwijsmethoden van Ron Hubbard.TOELICHTING


Opbrengsten

Basisschool Lafeyette bepaalt nog niet door middel van een onafhankelijke toets de prestaties van de leerlingen aan het eind van de basisschool. Derhalve waardeert de inspectie deze indicator niet.

Dit geldt eveneens voor de prestaties van de leerlingen gedurende de schoolperiode.
De school hanteert geen landelijk genormeerde toetsen. Alleen bij het technisch lezen gebruiken de leraren een genormeerde toets.


Leerstofaanbod

De methode voor Nederlandse taal voldoet niet aan de kerndoelen. Als hoofdmethode gebruiken de leraren een lees- en spellingsmethode aangevuld met verschillende methoden en materialen. Het domein spreken en luisteren wordt onvoldoende aangeboden en voor begrijpend lezen geldt dat het aanbod niet eigentijds is.

Voor het leerstofaanbod voor rekenen en wiskunde gebruiken de leraren twee methoden. De hoofdmethode voldoet niet aan de kerndoelen. De tweede methode wordt door de leraren naar eigen inzicht gebruikt, waardoor het gevaar bestaat dat niet alle domeinen worden aangeboden.

De indicator: de leerstof [die] wordt aangeboden tot en met het niveau van groep 8 kan door de inspectie niet worden gewaardeerd, omdat er geen groep 8 is.

Door het gebruik van meerdere methoden en materialen is de school er nog niet in geslaagd om binnen het leerstofaanbod een doorgaande lijn te realiseren.

De afstemming van het leerstofaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerlingen levert de leraren problemen op, omdat van de leerlingen die worden aangemeld geen onderwijskundig rapport of andere informatie beschikbaar is.


Onderwijstijd

Uit de jaarplanning blijkt dat er te weinig onderwijstijd is gepland. De inspectie heeft met de directeur afgesproken dat de onderwijstijd zal worden gecorrigeerd.

De school heeft extra tijd gepland voor leerlingen die moeite hebben met de Nederlandse taal. De leerlingen werken individueel en worden indien noodzakelijk ondersteund door de remedial teacher.

De leraren verliezen weinig tijd aan klassenmanagement.


Didactisch handelen

Het didactisch handelen van de leraren is wat betreft de uitleg van de leerstof en de opdrachten goed. Het controleren of de leerlingen de uitleg begrijpen, of leerlingen tijdens de verwerking weten wat ze moeten doen en of de opdrachten op de juiste wijze worden uitgevoerd, gebeurt in voldoende mate.

De leraren betrekken de leerlingen bij de les door het stellen van open en uitdagende vragen. Als de leraren meer actieve werkvormen toepassen zal de betrokkenheid van de leerlingen nog meer toenemen.

Leer- en denkstrategieen maken nog onvoldoende deel uit van het onderwijsleerproces, omdat de leraren nog onvoldoende uitgaan van eigentijdse situaties. De ondersteuning van eigentijdse methoden wordt hier node gemist.
In de groepen wordt door het geringe aantal leerlingen individueel onderwijs gegeven.

Zowel bij de instructie als de verwerking houden de leraren rekening met de verschillen tussen de leerlingen.

De klassenorganisatie is in de groepen doelmatig en efficient.


Leerlingenzorg

De school beschikt niet over een uitgebalanceerd zorgsysteem. De groepsleraar staat centraal en is verantwoordelijk voor wat er met de leerlingen gebeurt. Behalve bij het technisch lezen gebruiken de leraren geen methode-onafhankelijke toetsen. Wel maken ze gebruik van de methode-afhankelijke toetsen en zelfgemaakte toetsen.

Er is wekelijks overleg tussen de leraren over de ontwikkeling van de leerlingen. De werkwijze van Hubbard staat centraal bij de vaststelling van de hulpvragen van de leerlingen.

De leraren werken niet met handelingsplannen, maar maken na het wekelijks overleg afspraken over de wijze waarop de hulp wordt geboden. De afspraken worden genoteerd. Uit de afspraken is geen heldere doelstelling af te leiden, waardoor ook niet is na te gaan of de hulp effect heeft gehad.


Schooladministratie en -procedures

De inspectie heeft met de directeur gesproken over de schoolgids en het schoolplan. De inspectie heeft opmerkingen gemaakt bij de schoolgids. Deze opmerkingen worden verwerkt in de volgende schoolgids. Het schoolplan bevat nog onvoldoende informatie met betrekking tot het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid als het kwaliteitsbeleid.

4. AFSPRAKEN
 • De directie past de onderwijstijd aan, zodat wordt voldaan aan het wettelijk te geven aantal uren onderwijs.
 • De directie past de eerstvolgende schoolgids op enkele punten aan, om de functie van deze gids meer in overeenstemming te brengen met de bedoeling van de wetgever. In het gesprek met de directie is uiteengezet om welke punten het gaat.
 • De directie past het schoolplan aan voor 01-09-2001.
 • De directie zorgt ervoor dat het leerstofaanbod voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde voldoet aan de kerndoelen (01-09-2001).
 • De leraren gaan genormeerde toetsen voor de taalontwikkeling, wiskundige orientatie, begrijpend lezen en rekenen en wiskunde invoeren.
 • De inspectie bezoekt de school het volgend cursusjaar opnieuw met RST.


Line

Terug
Start-page

Email
020-6681789